Home
Quaternary geology and Paleoclimate

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Masterprosjekt V19 KGS

Masterprosjekt vår 2019 ved GEO - Berit Hjelstuen

Undersjøiske masserørsler i Byfjorden (Bergen) – klassifikasjon, alder og frekvens

Main content

Prosjektbeskrivelse

Fjordsystema langs vestkysten av Noreg er blant verdas lengste og djupaste. Kartleggjing har vist at sedimentbassenga i desse fjordane inneheld høgoppløyselege marine arkiv som dokumenterer kva for sedimentære prosessar og avsetningsmiljø ein har hatt på land og i sjølve fjordane under og etter siste deglasiasjon av Noreg. Sedimentarkiva viser at masserørsler som turbidittar og undersjøiske skred har vore ein svært aktiv sedimentær prosess, og opp mot 70% av avsetningane ein finn avsatt i fjordarkiva kan bestå av materiale frå slike prosessar.

Hypotese (vitenskapelig problem)
Sjølv om kunnskapen om masserørsler i fjordsystem har auka betraktleg dei siste fem åra, er det framleis gjordt lite arbeide på å kartlegge dimensjonar og geometrien til dei avsatte masserørslepakken samt å korrelere desse mellom dei ulike fjord bassenga. I denne oppgåva vil fokusen vere å kartlegge avsetningar relatert til masserørsle, og med hjelp av tilgjengelege kjerner og informasjon frå litteratur skal alder, frekvens og potensielle utløysningsmekanismar bli forsøkt bestemt.

Test (arbeid)
I prosjektet skal kandidaten analysere og tolke eit tett gridd av TOPAS høgoppløyselege seismiske data frå Byfjorden. Tilgjengelege sedimentkjerner, som allereie er analyserte, skal bli benytta for å løyse problemstillinga og kandidaten skal i tillegg nytte ArcGIS for å koble fjorden mot landdata.

Krav for opptak

GEOV110 eller tilsvarende

Felt-, lab- og analyse- arbeid
Analyse og tolking av TOPAS høgoppløyselege data i tolkeprogrammet Petrel.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 sp)

GEOV272, GEOV300, GEOV372.

Dei resterande emna kan velgjast i samråd med hovudveilder