Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning for naturfaglærere

Naturfag 1 for lærere 8.-13. trinn

Naturfag 1 er et kompetansegivende videreutdanningskurs for naturfaglærere på trinn 8-13. Kurset er omfattet av den statlige ordningen ‘Kompetanse for kvalitet’. Kurset gir 30 studiepoeng.

Naturfag1

Informasjonsvideo om Naturfag 1 videreutdanning ved Universitetet i Bergen
Producer:
Skolelaboratoriet

Vi ønsker at elevene skal oppleve engasjerende og aktiv undervisning som gir forståelse og kompetanse for livet.

Om kurset

Med utgangspunkt i kjerneelementene i læreplanverket arbeider vi praksisnært og kombinerer faglig kunnskap med metodeutvikling og didaktisk refleksjon. Eksperter fra ulike institutter på UiB bidrar med faglig ekspertise. Skolelaboratoriet står for metodeutvikling og didaktikk, og sammen med deltakerne drøfter vi praktiske og effektive måter å få til engasjement og forståelse i klasserommet, som profesjonelle kollegaer.

Et eksempel

I arbeidet med karbonets kjemi kan elevene for eksempel gå fra kjemiøvinger og modeller til tekstforståelse, og videre til diskusjoner og egen skriving. På samling gjennomgår vi slike metoder, før vi går videre til klimaspørsmålene der karbonkretsløpene er sentrale. Nå blir det viktig å kunne lese og tolke grafer og naturvitenskaplig tekst, orientere seg i forskningsfronten og argumentere på faglig grunnlag.

Etter samlingen arbeider du i en liten gruppe der dere sammen utvikler god undervisning om temaet. Dette prøver dere ut i en eller flere elevgrupper, før dere skriver en artikkel som leveres inn.

Hvert semester er det tre slike skriftlige gruppeinnleveringer som alle er basert på eget utviklingsarbeid. Semesteret avsluttes med en muntlig eksamen, der gruppen legger frem sin praksis og sine didaktiske refleksjoner.

Videreutdanning i naturfag ved UiB er primært innrettet på lærere som underviser på trinn 8.-11, men er åpen for alle som underviser i skolen.

Naturfag 1 går parallelt med Naturfag 2. De to kursene utfyller hverandre, og du kan ta dem i den rekkefølgen du ønsker dersom du vil ta begge. 

Organisering 

Samlinger
Det er tre kurssamlinger hvert semester. En over tre dager, de andre over to dager. Ytre ramme for samlingene er fra tirsdag/onsdag klokken 9 til torsdag klokken 16.

Datoer og tema for hver samling finner du nederst på siden. Datoene kan bli endret, men ukedagene vil alltid være (tirsdag), onsdag og torsdag.

Arbeid i grupper
Utviklingsarbeid i grupper er et hovedelement i kurset. Mellom samlingene jobber du sammen med en liten gruppe kollegaer om å lage, prøve ut og reflektere over god naturfagundervisning. Sammen skriver dere tre fagdidaktiske artikler hvert semester. Arbeidet skal være knyttet til egen praksis. Teksten gruppen leverer skal være nyttig for deltakerne på kurset, og for skolene som er representert. I løpet av året skal arbeidet ha elementer av metodeutvikling, evaluering, tilpasset opplæring og profesjonsfaglig digital kompetanse. De samme emnene blir tatt opp på kurssamlingene.

Artiklene blir delt med de andre kursdeltakerne, og en artikkel hvert semester blir fagfellevurdert.

Forkurs
Foran noen av samlingene tilbyr vi et faglig forkurs. Dette går ettermiddagen før samlingen. Her får du gjennomgått fagstoff som er nyttig å ha med seg på kursdagene. Forkursene er ikke obligatoriske.

Digitalt verktøy
Kurset bruker det digitale læringsverktøyet mittuib.no. Her leverer dere oppgaver og deltar i diskusjoner om undervisning, læringsteori og erfaringer.

Eksamen
Arbeidsgruppen tar eksamen sammen, basert på de innleverte artiklene. Eksamen er muntlig, og i form av en felles samtale over en klokketime. Samtalen bygger på eget arbeid i semesteret, pensum, aktiviteter og foredrag fra samlingene. Det er ventet at du kan knytte sammen disse elementene i en diskusjon om naturfagdidaktikk. Det er en forutsetning for eksamen at de tre oppgavene er godkjent, og at du har deltatt på samlingene og i nettdiskusjonene.

Karakteren er individuell, med karakterskalaen bestått/ikke bestått. Det er eksamen høst og vår, med 15 studiepoeng hver gang. Et skoleår gir altså 30 studiepoeng, som tilsvarer et halvt årsverk.

Pensum

Obligatorisk og anbefalt litteratur er i hovedsak didaktisk, men også fagbøker for lærere er med på listen. Vi venter at du tar litteraturen i bruk etter hvert, slik at utvikling av undervisningen blir en god syntese av erfaring, faglige og metodiske innspill på kurssamlingene, læringsteori fra pensum og diskusjon med andre lærere i gruppen. Gruppens egne artikler, og foredrag fra samlingene, blir også pensum.

Oversikt over pensum finner du her og i lenken nederst på siden

Studieåret

Datoer og tema for hver samling er fastsatt for hele studieåret. Du finner en oversikt nedenfor. Ukedagene vil alltid være (tirsdag), onsdag og torsdag.

Høstsemesteret

DatoFaglig tema Didaktisk fokus

27. - 29. august

Livet på jorda - biologisk mangfold.
Art og artsutrydding. 

Utforskende feltarbeid, ekskursjon. 
Uteskole. Miljølære, artsapp.

25. - 26. september

Teknologi. Bærekraftig utvikling.
Koding. 

Faget i bruk, relevans i utdanninga.
Læring gjennom praksis.
Samarbeidslæring.  

6. - 7. november

Materie og stoff.
Stoffenes egenskaper. 

Erfaringsbasert læring. 
Læring gjennom observasjon, egen forklaring og utprøving.
Eleven sin dokumentasjon (film, bilde, publisering, drøfting)

Vårsemesteret

15. - 16. januar      

Jorda og livet på jorda.
Arv, art og evolusjon.
Astrofysikk

Elevaktivitet i teoritunge tema.
Metoder for skriving, muntlig aktivitet, visualisering.
Modeller i undervisningen.

10. - 12. mars

 

Livsmestring. Psykisk helse.
Livsstil og frisk tilværelse.
Sykdom og helsevern.

Lærerne og skolens tverrfaglige arbeid. Dybdelæring.
Nærhet og relevans uten å være privat og nærgående

29. - 30. april

Vitenskapelig praksis og tenkemåter.
Energi, newtonmekanikk. Elektrisitet.

Læring gjennom å utvikle egne ideer, forklaringer og forståelse.
Dialoglæring, lærerens rolle og verktøy.