Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning for naturfaglærere

Naturfag 2 for lærere 8.-13. trinn

Naturfag 2 er et kompetansegivende videreutdanningskurs for naturfaglærere på trinn 8-13. Hvert semester er det tre samlinger, over 2 eller 3 dager. Mellom samlingene arbeider du i en gruppe sammen med kollegaer, med å utvikle god naturfagundervisning. Det er muntlig eksamen hvert semester.

nat2

Samlingene på Naturfag 2 veksler mellom feltarbeid, forelesninger, praktisk arbeid og utvikling av undervisning
Producer:
Skolelaboratoriet

Om kurset

Egen praksis, didaktisk teori og fagkunnskap skal virke sammen for å utvikle morgendagens naturfagundervisning. Vi tar utgangspunkt i kjerneelementene i naturfaget, fagfornyelsen og didaktisk forskning. Førstelinjekompetanse fra instituttene på Universitetet i Bergen underviser i fagdisiplinene. 

Du er med på 3 samlinger på UiB hvert semester. Mellom samlingene arbeider du i en gruppe med å utvikle undervisning knyttet til egen praksis. Gruppen leverer tre artikler hvert semester. Eksamen er muntlig, sammen med gruppen. På nettplattformen vår får du delta i diskusjoner, svare på utfordringer og følge undervisning knyttet til samlingene. 

Om samlingene 

Hver samling går over to eller tre dager.  Temaet er hentet fra naturfagets kjerneelementer. Det tas opp faglige, didaktiske og metodiske emner. På kursdagene prøver vi ut og drøfter metoder for klasserommet, basert på fagforedrag og en didaktisk overbygning. Pensum, nettdiskusjoner og forundervisning støtter opp om temaene, for å gjøre overføringen til praktisk skoleundervisning meningsfull og sømløs. 

Til noen av samlingene arrangerer vi et forkurs ettermiddagen før. Her tar vi opp faglige emner som er kjekke å ha med seg på kursdagene. Forkurs er ikke obligatorisk. 

Datoer og tema for hver samling finner du nederst på siden. Ukedagene vil alltid være (tirsdag), onsdag og torsdag.

Les mer om hvordan det er å delta på kurset.

Blogginnlegg fra samlingene tidligere år ligger her

Arbeid i gruppene 

Sammen med en liten gruppe kollegaer utvikler, prøver og dokumenterer du god naturfagundervisning som passer sammen med emnene vi har oppe i semesteret. Dere begrunner valgene dere gjør, diskuterer elevenes reaksjoner og tar opp metodiske tema som vurdering, digital kompetanse, ferdigheter og tverrfaglige tema. Sammen skriver dere artikler om arbeidet dere har gjort. Artiklene danner en del av eksamensgrunnlaget, og blir delt med alle deltakerne på kurset. 

Pensum

Elementene i det obligatoriske pensum er:

  • To naturfagdidaktiske bøker
  • Forelesninger fra samlingene
  • Praksisrettete artikler
  • Egne arbeider
  • Føringer for faget, som læreplan og fagfornyelsen

Anbefalt litteratur er satt sammen av: 

  • Fagspesifikk litteratur: kjemi, fysikk, biologi
  • Metodebøker og – artikler
  • Forskningsartikler
  • Liste over litteraturen, med henvisninger, finner du her.

Bøkene på pensumlisten er tilgjengelige på bokhandelen Akademika på Studentsenteret i Bergen før sommeren. 

Organisering

Det er tre samlingar hvert semester, en over tre dagar, de andre over to dagar. På første samling blir deltakerne fordelt på små grupper, som arbeider sammen gjennom hele studieåret. Universitetet i Bergen bruker læringsplattformen Mittuib.no. Her legger vi ut informasjon, utfordringer, drøftinger og tilbakemeldinger. Gruppene leverer tre oppgaver hvert semester, med om lag en måneds leveringsfrist. 

Naturfag 2 går paralellt med Naturfag 1. Du kan ta kursene uavhengig av hverandre, og i den rekkefølge du ønsker om du vil ta begge. 

Dato og tema for hver samling:

Høstsemesteret:

DatoFagtema Didaktisk fokus
3. - 5. september

Livet på jorda

Marinbiologi

Økologiske sammenhenger

Biologisk forskning

Omsette forskning til undervisning i klasserommet.

Feltarbeid, elevene sitt arbeid med observasjon og undersøking.

Dokumentasjon og formidling 

23. - 24. oktober

Bærekraftig utvikling

Dybdelæring, bredde i kunnskapene og flerfaglig opplæring.

Kritisk vurdering, målrettet informasjonsbruk.

Undervisning for bærekraftig utvikling

20. - 21 november

Bioteknologi. 

Molekylærbiologi

GMO, genforskning

Grunnleggende ferdigheter i møte med naturvitenskapelig tekst og data.

Struktur og organisering for elevenes muntlige og skriftlige aktivitet.

Vårsemesteret 

8. - 9. januar

Naturvitenskaplig praksis.

Energi og materie

EM-stråling. Optikk, Kjernekraft. Romfysikk

Relatere fag til samfunn.

Elevene gjør egne undersøkelser og legger til ny kunnskap, faglig argumentasjon. 

Utføre målinger og prøve ut eigen forklaringer.

17. - 19. mars

Jorda.

Geofysikk.

Klima

Forstå modeller.

Analysere og skalere

Bruke modelldata og virkelege data fra forskningen.

Simulering, klasseromsøvinger

Gruppene sitt arbeid, didaktisk diskusjon. Fagfellevurdering.

22. - 23.april

Energi og materie. 

Kjemien i bruk, kjemifaget si grenseflate mot alle andre fagfelt

T-læring; arbeide opp et faglig nivå og knytte kunnskap til andre fag.

Sammenhenger: Kjemi - farmasi,ernæring, miljø, helse, industri, landbruk, sport, krim, klima