Home
Child welfare, equality and social inclusion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Pågående forskningsprosjekter

Pågående forskningsprosjekter

Vi i forskningsgruppen BLI holder på med varierte prosjekter med tilknytning til barnevern, helse- og velferdstjenester sett fra brukeres og praktikeres perspektiver og LHBT-tematikk (lesbiske, homofile, bifile og trans-personer). Flerkulturelt barnevern er et særlig satsningsområde.

Main content

Primærtilknytning

Fastlegens rolle for pasienter med depresjon.

Prosjektleder: Sabine Ruths NORCE/UiB. Samarbeidspartner fra HEMIL-senteret: Benedicte Carlsen

Depresjon er en av de tre viktigste årsakene til helsetap i den norske befolkningen og fører ofte til eksklusjon fra arbeidslivet. Fastlegen har en sentral rolle i behandling og koordinering av helse- og velferdstjenester for deprimerte pasienter med sammensatte behov. Økt kunnskap om uønsket forskjellsbehandling av pasienter med depresjon kan avstedkomme tiltak for å bedre tjenestene. Dette kan motvirke sosial ulikhet i helsetjenesten og samfunnet, slik at de med størst behov får den hjelpen de trenger.

Prosjektet har to hovedfokus:

Prosjektet skal blant annet undersøke om helsehjelp til pasienter med depresjon varierer med kjønn og sosioøkonomisk status. I tillegg vil forskerne belyse sammenheng mellom pasientforløp og arbeidsdeltakelse. Opplysninger fra seks nasjonale helse- og velferdsregistre skal brukes til å følge alle voksne pasienter med en ny depresjonsdiagnose gjennom konsultasjoner, medikasjon, henvisninger, trygd og arbeidsdeltakelse

En annen del av prosjektet skal kartlegge hemmere og fremmere for at denne pasientgruppen skal kunne motta godt koordinerte helsetjenester gjennom fastlegeordningen. I denne delen av studien skal forskerne bruke fokusgrupper, intervjuer og en spørreundersøkelse blant norske fastleger.

 

Refugee Resilience. Førsteamanuensis Ragnhild Hollekim

Prosjektet ble startet i 2016 som en tverrfaglig prosjektgruppe med representanter fra forskningsgruppene BLI og MCVenues ved Hemil-senteret. Senere er SIPA gruppen også blitt med. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Ragnhild Hollekim.

I forbindelse med prosjektet er det blitt etablert et større nettverk med representanter fra praksisfeltet i to kommuner (Voss og Bergen), frivillig sektor (Røde Kors, EMPO), og andre akademiske/forskningsinstitusjoner som Høgskolen på Vestlandet, Høgskolen i Sør-Øst Norge og Institutt for samfunnsforskning. Den internasjonale delen av nettverket består nå av samarbeidspartnere fra Stirling University (Skottland), Western Washington University (USA), University College London (UK) og University College Rotterdam (Nederland).

I 2017 gjennomførte vi et pilotprosjekt for å utforske hva kultur betyr når unge og unge voksne flyktninger og asylsøkere skal tilpasse seg ett nytt liv i Norge. Vi bygger nå videre på dette pilotprosjektet, og skal se nærmere på overgangen fra ulike organiserte omsorgs- og oppfølgingstilbud til det å stå på egne ben for denne gruppen unge voksne. Det er søkt Norsk forskningsråd om midler.

 

Kultursensitivitet i foreldreveiledning til familier i sårbare situasjoner. Pilot prosjekt. (Oppstart desember, 2017) Førsteamanuensis Ragnhild Bjørknes og Forsker Andrea Margarita Baldomir

 

Barneoppdragelse i et flertekulturel perspektiv i Norge: innvandrerforeldre erfaringer med å oppdra sine barn i Norge (2017-2021). Stipendiat Raquel Herrero Arias

Beskrivelse på Engelsk: https://www.uib.no/en/rg/bli/44638/research-projects-child-welfare-equality-and-social-inclusion-research-group#ongoing-projects

 

Styrking av barn med foreldre i høykonflikt-et eksplorerende kvalitativt studie av barn og foreldres syn på familieliv, mestring og resiliens av foreldrekonflikt (2017-2021). Stipendiat Jan Stokkebekk

Jan Stokkebekk er klinisk sosionom og familieterapeut med profesjonsmaster  i systemisk familieterapi (MFSP). Han er stipendiat i familieterapi ved Bergen og omland familiekontor(BUFETAT) og er tilknyttet til forskningsgruppen barn, likestilling og Inkludering ved HEMIL-senteret.  Han utforsker barnefamilier fra separerte hushold hvor foreldre er i vedvarende høykonflikt.  Målet med Phd prosjektet er få økt kunnskap om barn og foreldres erfaring med å leve i separate hushold når foreldrene er i en vedvarende konflikt og bidra til økt kvalitet på psykososialt støttende tilbud til disse barnefamiliene.  Det empiriske materialet er hentet fra semi-strukturerte intervju av barn og foreldre før og etter 6 måneder med familieterapi. Forskning spørsmålene som søkes besvart er : 1. Hvordan erfarer barn deres tilfredshet, mestring og resiliens (motstandsdyktighet) av å leve i  to hushold med foreldre i høykonflikt, fra barn og foreldres perspektiv ? 2. Hvordan vurderer foreldre i konflikt egen mestring og bidrag til barn og familie resiliens? 3. Hvordan erfarer barn og foreldre sin deltagelse i en familie terapi setting, med mål om å bidra til økt tilfredshet og familie resiliens?

Hovedveileder er Professor Anette Christine Iversen fra HEMIL – senteret. Medveiledere er  førsteamanuensis Ragnhild Hollekim fra HEMIL-Senteret  og Professor Ottar Ness, fra NTNU.

 

Barn i inntektsfattige familier, skolekompetanse og resiliens (2010-2017). Stipendiat Anja Johnsen

Anja Johnsen er klinisk barnevernspedagog med master i sosialt arbeid, og stipendiat ved HEMIL-senteret. Hovedformålet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom fattigdom, risiko og beskyttende faktorer og skolekompetanse. Data er hentet fra NOVA- prosjektet Barns levekår – betydningen av familiens inntekt som er en panelstudie med case-control design. 

Utvalg og datainnsamling er utført av Statistisk Sentralbyrå. Case utvalget består av 1600 barn og deres familier som hadde inntekt under Eu`s fattigdomsgrense i 2000, mens kontroll utvalget representerer et tverrsnitt av alle barnefamilier i Norge, bestående av 300 barn og deres familier. Data benyttet i ph.d-prosjektet er fra registerdata, spørreskjema til foreldre og spørreskjema til barn/ungdom. Dette prosjektet vil hovedsakelig analysere data fra den siste datainnsamlingen i 2009. Hovedveileder er professor Anette Christine Iversen, Hemil-senteret. Medveiledere er førsteamanuensis Mona Sandbæk, Høgskolen i Oslo og Akershus, og forsker I Stein Atle Lie, Uni-helse.

En samfunnspsykologisk studie av treffsteder for personer med psykiske helseproblemer (2013-2017). Stipendiat Lill Susann Ynnesdal Haugen

Lill Susann Y. Haugen er psykolog, og stipendiat ved ISP. Hovedmålet med ph.d.-prosjektet er å utforske og belyse treffsteder for personer med psykiske helseproblemer i et samfunnspsykologisk perspektiv. Prosjektet blir gjort i samarbeid med medforskere som har førstehånds erfaringer fra å bruke treffsteder. Vi har generert hovedmaterialet gjennom to atskilte sett fokusgrupper med folk som bruker treffsteder, og ansatte fra treffsteder. Et sentralt fokus er beretninger om møter mellom brukere og deres erfaringer, treffstedene, og de ansatte der. Studien søker å bidra med tiltrengt praktisk relevant kunnskap, og å stimulere til prosesser som kan gagne personer som bruker eller som kan komme til å bruke treffsteder.

Hovedveileder er prof. Norman Anderssen, ISP. Medveiledere er prof. Marit Borg, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og prof. Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda. Støttespillere: Mental Helse Bergen og Mental Helse Ungdom Bergen.