Home
Quaternary Earth Systems

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Masterprosjekt GEO - John-Inge Svendsen

Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer i munningen av Lysefjorden

Dette masterprosjektet er ledig for masteropptaket høsten 2019

Content

Prosjektbeskrivelse

Målsetning og motivasjon: 
Den overordna målsetningen er å få ny kunnskap om utbredelsen, tykkelsen og dynamikken av den Skandinaviske innlandsisen i Vest-Norge gjennom avsmeltingsperioden og hvordan samspillet med havnivå- og klimaendringene var. Dette krever at det fremskaffes nye geologiske data som kan utnyttes til å få bedre kunnskap om avsmeltingsforløpet, havnivåendringene, jordskorpebevegelsene og hvordan alt dette henger sammen med klima og topografi. I dette prosjektet skal det bl.a. gjøres boringer i innsjøbassenger i munningen av Lysefjorden i Rogaland for å rekonstruere isavsmeltingsforløpet og havnivåendringene.

Bakgrunn og problemstilling: 
Pågående undersøkelser tyder på at øyene Utsira og Karmøy ble isfrie like etter siste istids maksimum (LGM) for omkring 18,000 år siden. Boknafjorden er trolig den fjorden i Norge som først ble isfri, og det skjedde flere tusen år før isen kalvet opp i Hardangerfjorden og Sognefjorden lengre nord på Vestlandet. Lysefjorden, som er en sidegrein til Boknafjorden, antas å ha blitt isfri allerede for ca 15,000 år siden, men det er her funnet spor etter to yngre fremstøt. Siste gangen isen nådde fjordmunningen antas å ha skjedd i den kalde Yngre Dryas perioden (12,800-11,700 år siden) da det her og andre steder i Skandinavia ble skjøvet opp svære endemorener. En av moreneryggene i Lysefjordsområdet, Vassryggmorenen i Forsand, var grunnlaget for at geologen Jens Esmark så tidlig som i 1823 oppdaget istidene. Det ble da klart for Esmark at «at de norske fjelde have været innehyllede i is lige ned til havet, og at som følge deraf havet selv maa have været et ishav». Denne banebrytende erkjennelsen regnes i dag for å være en av de mest betydeligste vitenskapelige oppdagelser gjort med Norges geologi som utgangspunkt. Dette ga siden støtet til utforskningen av istidene og de relaterte klimaendringene. I dette masterprosjektet skal dette og eldre brefremstøt aldersbestemmes og havnivåendringene gjennom avsmeltingsperioden skal rekonstrueres.

Fremgangsmåte og metodikk:
For å kunne rekonstruere avsmeltingsforløpet og havnivåendringene skal det gjøres boringer i innsjøbassenger som har vært forbundet med havet til ulik tid (isolasjonsbassenger) og som ligger i nær tilknytting til de nevnte morenerygger. Miljøendringene vil bli bestemt på grunnlag av (mikro-) fossiler (alger), sedimentære strukturer og geokjemiske parametere. Borekjernene og de hendelser en kan lese ut fra disse sediment-sekvensene skal dateres ved hjelp av 14C-metoden. Hendelsene skal også relateres til kartlagte morener, terrasser og andre observasjoner i nærliggende områder. Det er en fordel at to studenter samarbeider om prosjektet, men det vil være ulik faglig fokusering.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp)

GEOV225 Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima (10 sp)
GEOV226 Kvartærgeologisk felt- og laboratorie-kurs (10 sp)
GEOV326 Kvartære miljø, prosesser og utvikling (10 sp)
GEOV230 Glasialgeologi (10 sp)
GEOV223 Kvartære havnivåendringer (10 sp)
GEOV228 Kvartær geokronologi (10 sp) eller GEO215 Geografiske informasjonssystem (10 sp).

Særskilte krav for å kunne delta i prosjektet

GEOV110 (Innføring i terrestrisk og marin kvartærgeologi) - eller tilsvarende.

Prosjektet vil kreve feltarbeid ettersom det skal gjøres boringer i innsjøbassenger. Studentene bør derfor være i rimelig bra fysisk form og ha nødvendig entusiasme og pågangsmot til å gjøre slikt feltarbeid.

Felt- lab- og analysearbeid

Arbeidet baseres på innsjøboringer i områdene omkring munningen av Lysefjorden i Rogaland. Dette innbefatter analysearbeid og dokumentasjon av innsamlet materiale, herunder både geologiske og geofysiske data (CHIRP/georadar). Borekjerner skal analyseres ved hjelp av diverse laboratoriemetoder (datering, grunnstoffbestemmelse, sedimentologi, mikrofossiler). Feltarbeidet vil kunne ha 2-4 ukers varighet og bestemmes etter avtale.