Home
Department of Clinical Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Midtveisevaluering

Midtveisevaluering- Renata Alisauskiene

Midtveisevaluering for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen for kandidat Renata Alisauskiene

Renata Alisauskiene er tilknyttet Klinisk institutt 1. Veiledere er Else-Marie Løberg og Erik Johnsen

PhD prosjekt

The influence of illicit substance use on the effects of antipsychotics

Abstract

Bakgrunn: Illegal rusmiddelbruk har høy forekomst hos pasienter med psykoselidelser, med negative effekter på komplianse og prognose. Det foreligger begrenset kunnskap om i hvilken grad forekommende bruk av illegale substanser kan påvirke effektiviteten og bivirkninger av antipsykotiske medisiner. Antipsykotika er kompetative dopamin D2-reseptorantagonister, og siden illegale stoffer kan ha dopaminerge effekter, kan det antas at pasienter med illegalt rusmiddelbruk har forskjellig behandlingsrespons og bivirkningsprofil.

Metode: Data for avhandlingens tre artikler er hentet fra to legemiddeluavhengige longitudinelle, randomiserte og naturaliserte farmakologiske studier; Bergen Psykoseprosjekt 1 og 2 (BPP og BP2). Pasienter med psykoselidelser (ICD-10 F20-29) ble inkludert, og undersøkt med en rekke kliniske og biologiske parametere. Gruppering av rusmiddelbruk i med og uten rusbruk ble validert gjennom validerte inventorier og informasjon fra journal. 

Resultater: I art. 1 (akseptert) ble ingen vesentlige forskjeller i PANSS-reduksjonen som følge av antipsykotisk medisinering hos pasienter som hadde konsumert illegale rusmidler funnet, sammenlignet med pasienter uten illegale rusmiddelbruk.

I art 2. (in prep.) ble frekvensen av bivirkninger ikke funnet å være svært forskjellige hos pasienter med illegale rusmidlerbruk sammenlignet med uten etter 4 ukers behandling med antipsykotisk eller i oppfølgingsperioden.

Art. 3 vil omhandle datasett fra BP2 med tilsvarende problemstillinger.

Konklusjon: Foreløpige resultater støtter nytteverdien av antipsykotisk medisinering også for mennesker med psykose og illegalt rusmiddelbruk. Der kom ikke fram redusert behandlingseffekt eller større bivirkningsproblematikk sammenlignet med andre med psykose. Resultatene må valideres gjennom artikkel 3. før endelig konklusjon kan settes.