Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping

I en ny artikkel i Political Behavior rapporterer Jacob Aars og Dag Arne Christensen fra et surveyeksperiment om innbyggernes holdninger til antiterrortiltak.

Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping
Photo:
Photo by John Barkiple on Unsplash

Main content

 

I en ny artikkel i Political Behavior rapporterer Jacob Aars og Dag Arne Christensen fra et surveyeksperiment om innbyggernes holdninger til antiterrortiltak. De reiser spørsmålet om den økte oppmerksomheten mot terror fører til at folk aksepterer større inngrep i privatlivet. Særlig interessant er det å få kunnskap om hva terrortrusselen har å si for holdningene til innvandrergrupper. Fører terrorfrykten til at vi stempler hele folkegrupper som en sikkerhetsrisiko?

De har undersøkt folks holdninger til telefonavlytting, nærmere bestemt om innbyggerne tar stilling til forslag om telefonavlytting ut fra allmenne, prinsipielle standpunkter, eller om holdningene deres er påvirket av hvilke grupper avlyttingen er rettet mot. Dersom holdningene er avhengige av målgruppe, er det slik at innbyggerne skjærer alle over én kam (for eksempel alle muslimer), eller er holdningene basert på vurderinger av hvilke grupper som oppfattes å være reelle trusler, for eksempel ved at de eksplisitt har fremmet trusler?

I artikkelen viser Aars og Christensen at innbyggernes støtte til antiterrortiltak, som telefonavlytting, i stor grad er avhengig av hvilke grupper PST ønsker å avlytte. Resultatene tyder derimot ikke på at terrorfrykt er forbundet med lavere toleranse overfor muslimer som gruppe i Norge.

 

Les hele artiklen her.