Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Samlingsbasert videreutdanning - to moduler

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Deltidsstudium i to moduler. Løpende opptak til første modul høsten 2022. Neste søknadsbehandling er 1. juni.

Videreutdanning i musikk i forebyggende arbeid med barn og unge
Hva betyr musikk for barn og unges oppvekst og psykiske helse? Nytt deltidsstudium skal øke kunnskapen og kompetansen hos ulike yrkesgrupper som jobber med forebyggende arbeid blant barn og unge.
Photo:
Colourbox

Main content

Førsteamanuensis Viggo Krüger leder GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking og er faglig ansvarlig for deltidsstudiet Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge.

Studiet retter seg mot deg som jobber med ulike former for forebyggende arbeid knyttet til barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse, eksempelvis som musikkterapeut, lærer eller sosialarbeider/miljøterapeut innenfor blant annet barnevern eller kriminalomsorg.

Om studiet

Studiet skal gi økt kompetanse om bruk av musikk i forebyggende arbeid med barn og unge og omfatter undervisning om ulike brukergrupper, musikkteori, musikkterapiteori og forskning innen felt som musikkterapi, musikkvitenskap, psykologi, sosiologi, vitenskapsteori og menneskerettigheter. Vi legger videre opp til refleksjon knyttet til teori, etikk, praksis og systemforståelse.

Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge består av to separate emner á 5 studiepoeng, der Modul 1 går høsten om høsten og Modul 2 går om våren. Det er separat søknad og opptak til hvert av emnene

Modul 1 tar for seg temaer som: 

  • Et sosiokulturelt perspektiv på musikkens betydning for barn og unges oppvekst
  • Musikk som verktøy i forebyggende arbeid for barn og unge
  • Ferdigheter og kunnskaper om musikk som en del av traumeinformert omsorg
  • Etiske rammebetingelser som FNs barnekonvensjon, nasjonale lovverk og veiledere
  • Innføring i samarbeidsorienterte vurderingsformer av eget arbeid

Modul 2 bygger på del 1 og går nærmere inn på tema som:

  • Bruk av musikk for å fremme et psykososialt læringsmiljø i skolen
  • Musikkterapi som tilnærming i barnevernet og innen psykisk helse
  • Bruk av musikk i arbeid med enslige mindreårige
  • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i arbeid med barn og unge

I Modul 2 legger vi opp til at studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere et musikkprosjekt på egen arbeidsplass.

I begge emnene vil vil gi opplæring og veiledning i metodikk og verktøy som musikkteknologi, sangskriving, improvisasjon, trommesirkel, musikklytting, samspill i grupper og musikkterapeutisk samtale.

Les mer om hvert emne:

MUTP640 Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge - Modul 1

MUTP641 Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge - Modul 2

Organisering og undervisning

Hvert emne går på deltid, med 2 samlinger á 2 dager for hvert emne. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Det vil også være nettbaserte undervisningsaktiviteter. I løpet av hvert emne skal studentene også ha ett muntlig fremlegg, og levere inn en oppgave via nett mellom de to samlingene.

Sluttvurderingen for hvert av de to emnene består av en skriftlig hjemmeeksamen over 7 dager, over et oppgitt tema. Omfanget skal være ca 2500 ord og oppgaven blir vurdert til bestått/ikke bestått. 

Undervisningssamlinger Modul 1, høsten 2021:

1. - 2. oktoberFredag 15.00 - 20.00, lørdag 10.00 - 15.00
29. - 30. oktoberFredag 15.00 - 20.00, lørdag 10.00 - 15.00

Datoer for høsten 2022 er ikke fastsatt enda.

Undervisningsdatoer Modul 2, våren 2022:

1. - 2. aprilFredag 15.00 - 20.00, lørdag 10.00 - 15.00
6. - 7. maiFredag 15.00 - 20.00, lørdag 10.00 - 15.00

Opptakskrav og søknad

Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har en relevant grunnutdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Det er ikke noe krav at du har spesielle forkunnskaper i musikk eller musikkteknologi, men vi ønsker at du skriver et kort motivasjonsbrev der du beskriver hva slags forhold du har til musikk, som lytter/utøver/annet. Dette laster du opp samtidig med dokumentasjon på bachelorgrad eller tilsvarende når du søker studieplass.