Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Biologi og kjemi

Naturfag 1 videreutdanning for lærere, 2020-2021

Dette videreutdanningskurset er for deg som ønsker å utvikle deg som naturfaglærer i ungdomsskolen eller videregående skole. Naturfag 1 har hovedvekt på tema innenfor biologi og kjemi. Hvert tema har faglig og didaktisk fokus, med tydelig tilknytning til praksis i klasserommet.

Next
Lære ser i luper på mikrobiologilab
Molekylærbiologilaben, fra tidligere kurs
Photo:
Skolelaboratoriet
1/2
Greing av garn på brygge
Garnfiske på Marinbiologisk stasjon på Espeland
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag
2/2
Previous

Main content

Naturfag 1 er et samlingsbasert studie som gir 30 studiepoeng fordelt på to emner. Samlingene på kurset er alltid lagt til onsdag og torsdag. På første samling er også tirsdagen med. Vi begynner klokken 9 første dag, og avslutter klokken 16.00 siste dag. 

Høst 2020

Evolusjon og biologisk mangfold02.- 04. september 2020
Bærekraftig utvikling07.-08. oktober 2020
Molekylærbiologi og bioteknologi18.-19.november 2020 

 Vår 2021

Uorganisk kjemi20.-21. januar 2021
Organisk kjemi10.-11. mars 2021
Fokehelse og livsmestring28.-29. april 2021

I tillegg til samlingene er det videoseminar hver onsdag kl. 14-15.

Kjemiforøsk på bordet

Første samling er lagt til Universitetetsmuseet, botanisk hage/Arboretet og Espeland Marinbilogiske forskningsstasjon.

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Høstsemesteret

Deler av første samling er lagt til Espeland marinbiologiske stasjon. Her undersøker vi det biologiske mangfoldet gjennom ulike typer feltarbeid.  Vi drar også til botanisk hage og Arboretet på Milde, der vi har fokus på utforskende feltarbeid. Vi legger vekt på læring om sammenhenger og prosesser i naturen, og ser hvordan evolusjonsteori forklarer det vi ser. 

Andre samling fokuserer vi på det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling. Dagens elever skal gjøre kloke valg som samfunnsborgere i 2050. De skal ta vare på sin familie, og de skal bidra i arbeidslivet. Hvilken kompetanse er den viktigste de kan ta med seg fra naturfagtimene, og hvordan får vi til gode koplinger til andre fag?

Siste samling er sentrert omkring molekylærbiologi og bioteknologi. Elevene våre vil møte problemstillinger på dette feltet gjennom hele livet. Vi bringer kunnskap fra forskningsfronten, og ser på hvordan vi kan ta innsikt og dilemmaer ut i klasserommet.  

Vårsemesteret 

Elevene skal forstå kjemien både på makro-, mikro- og representasjonsnivået. De skal se hva som skjer med stoffene, forklare på atom- og ioneskala, og kunne omtale det med kjemispråket. I dette semesteret arbeider vi praksisnært og didaktisk med disse temaene.  

På første samling går vi inn på den uorganiske kjemien. Andre samling er viet den organiske kjemien, og siste samling har fokus på det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.  

Samarbeid med kollegaer 

Gjennom hele kurset arbeider du i en liten gruppe. Dere er sammen om didaktiske og metodiske drøftinger, for å utvikle egen praksis. Med utgangspunkt i litteraturen, kurset og læreplanen lager dere god naturfagundervisning til utprøving i klasserommet, og til vår evaluering.  

Nettbasert del

Nettdelen av kurset er organisert gjennom universitetets læringsportal, mittuib.no. Hver onsdag arrangerer vi et videoseminar fra klokken 14 til 15. Her tar vi opp faglige tema knyttet til samlingene, diskuterer undervisning, og veileder i arbeidet med oppgavene. Det er tre oppgaver hvert semester, den ene med fagfelleuvrdering. Tema er hentet fra studiet, men gruppene står fritt til å tilpasse utviklingsarbeidet til nytte for egen praksis. 

Moduler 

Hvert semester utgjør en egen kursmodul, med 15 studiepoeng. 

Eksamen

Det er eksamen i desember og juni. Eksamen er muntlig og arrangert som en gruppesamtale. Karakter er bestått/ikke bestått.