Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Biologi, molekylærbiologi, evolusjon, kjemi og helse

Naturfag 1 videreutdanning for lærere, 2020-2021

Biologi, kjemi og helse er hovedtema i dette kurset. Hvert tema har faglig og didaktisk fokus, med tydelig tilknytning til praksis i klasserommet.

Next

Naturfag1

Producer:
Skolelaboratoriet
1/3
Lære ser i luper på mikrobiologilab
Photo:
Skolelaboratoriet
2/3
Greing av garn på brygge
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag
3/3
Previous

Med kursene våre ønsker vi å gi deg solid faglig og didaktisk bakgrunn for å utvikle god naturfagundervisning. 

I tillegg til samarbeid med kollegaer om utvikling av undervisning, praktiske oppgaver og pensum, er det tre samlinger hvert semester. Ukedager for samlingene er alltid onsdag og torsdag. Den første samlingen er også tirsdagen med.   

Mer om organisering av kursene, og hva som ventes av deg som student, finner du her: 

Naturfag videreutdanning ved Universitetet i Bergen

Dette ventes av deg som student 

Pensum, og orientering om læringsplattformen mittuib.no er lagt til nederst på denne siden.

Samlingene 

Høstsemesteret 

Biologisk mangfold og molekylærbiologi 

Lærere står på en kai og greier garn

Første samling er lagt til Universitetets feltstasjoner ved Bergen

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

På første samling blir vi kjent med det bilologiske mangfoldet rundt oss. Vi er mye i felt og arbeider med utforskende feltundervisning. Vi legger vekt på læring om sammenhenger og prosesser i naturen. På denne samlingen samarbeider vi med institutt for biovitenskap og universitetets forskningsstasjoner utenfor Bergen.  

Andre del av høstkurset er sentrert omkring molekylærbiologi og bioteknologi. Elevene våre vil møte problemstillinger på dette feltet gjennom hele livet. Vi bringer kunnskap fra forskningsfronten, og ser på hvordan vi kan ta innsikt og dilemmaer ut i klasserommet. Institutt for biovitenskap er medarrangør for denne samlingen.

Siste samling har tema evolusjon. I samarbeid med Universitetsmuseets naturhistoriske samlinger arbeider vi med sentrale begreper som art, arv, tilpasning, genetisk drift, variasjon og tilpasning.     

Vårsemesteret 

Kjemi og helse 

Kjemiforøsk på bordet

Elevøvelsen er et viktig didaktisk tema i naturfagundervisningen. Dette ganske enkle forsøket er gjenstand for grundig studium og diskusjon på kurset - klart for klasserommet.

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Elevene skal forstå kjemien både på makro-, mikro- og representasjonsnivået. De skal se hva som skjer med stoffene, forklare på atom- og ioneskala, og kunne omtale det med kjemispråket.  

I dette semesteret arbeider vi praksisnært og didaktisk med disse temaene.  

På første samling går vi inn på kjemiøvingen, med eksempler fra hovedområder innen faget.  

Vi knytter også kjemien til fysiologi og ernæring, og kommer slik over til hovedemnet kropp og helse.  

I helsekurset tar vi også opp tema som seksualitet, psykisk helse, sykdom og smittevern. 

Samarbeid med kollegaer 

Gjennom hele kurset arbeider du i en liten gruppe. Dere er sammen om didaktiske og metodiske drøftinger, for å utvikle egen praksis. Med utgangspunkt i litteraturen, kurset og læreplanen lager dere god naturfagundervisning til utprøving i klasserommet, og til vår evaluering.  

Nettbasert del

Nettdelen av kurset er organisert gjennom universitetets læringsportal, mittuib.no. Her legger vi ut faglige spørsmål og utfordringer, til utprøving og diskusjon. Du samarbeider med gruppen din, henter informasjon fra pensum, og prøver ut undervisningsmateriell og annet, før du skriver et innlegg i diskusjonen. Disse aktivitetene foregår mellom og etter samlingene.  

To moduler

Hvert semester utgjør en egen kursmodul, med 15 studiepoeng. Høstmodulen består av NAT621 Biologi og bærekraft og vårsemesteret av NAT622 Kjemi og helse.

Eksamen

Det er eksamen i desember og juni. Eksamen er muntlig og arrangert som en gruppesamtale. Karakter er bestått/ikke bestått. Du kan lese mer om hvordan det er å gå på kurset i vår nettartikkel ‘dette ventes av deg’, se lenke nederst på siden. Der finner du også pensumlisten, med obligatorisk og anbefalt litteratur.