Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Biologi og kjemi

Naturfag 1 videreutdanning for lærere, 2020-2021

Dette videreutdanningskurset er for deg som ønsker å utvikle deg som naturfaglærer i ungdomsskolen eller videregående skole. Naturfag 1 har hovedvekt på tema innenfor biologi og kjemi. Hvert tema har faglig og didaktisk fokus, med tydelig tilknytning til praksis i klasserommet.

Next
Lære ser i luper på mikrobiologilab
Photo:
Skolelaboratoriet
1/2
Greing av garn på brygge
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag
2/2
Previous

Naturfag 1 er et samlingsbasert studie som gir 30 studiepoeng fordelt på to emner. Samlingene på kurset er alltid lagt til onsdag og torsdag. På første samling er også tirsdagen med. Vi begynner klokken 9 første dag, og avslutter klokken 16.00 siste dag. 

Høst 2020

Evolusjon og biologisk mangfold25.-27. august 2020
Molekylærbiologi og bioteknologi30. september-1. oktober 2020
Bærekraftig utvikling28.-29. oktober 2020 

 Vår 2021

Uorganisk kjemi20.-21. januar 2021
Organisk kjemi10.-11. mars 2021
Fokehelse og livsmestring28.-29. april 2021

Høstsemesteret

På første samling bor vi på Espeland marinbiologiske stasjon. Her undersøker vi det biologiske mangfoldet gjennom ulike typer feltarbeid.  Vi drar også til botanisk hage og Arboretet på Milde, der vi har fokus på utforskende feltarbeid. Vi legger vekt på læring om sammenhenger og prosesser i naturen, og ser hvordan evolusjonsteori forklarer det vi ser. 

Andre samling er sentrert omkring molekylærbiologi og bioteknologi. Elevene våre vil møte problemstillinger på dette feltet gjennom hele livet. Vi bringer kunnskap fra forskningsfronten, og ser på hvordan vi kan ta innsikt og dilemmaer ut i klasserommet. 

Siste samling fokuserer vi på det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling. Dagens elever skal gjøre kloke valg som samfunnsborgere i 2050. De skal ta vare på sin familie, og de skal bidra i arbeidslivet. Hvilken kompetanse er den viktigste de kan ta med seg fra naturfagtimene, og hvordan får vi til gode koplinger til andre fag?

 

Kjemiforøsk på bordet

Første samling er lagt til Universitetets feltstasjoner ved Bergen

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Vårsemesteret 

Elevene skal forstå kjemien både på makro-, mikro- og representasjonsnivået. De skal se hva som skjer med stoffene, forklare på atom- og ioneskala, og kunne omtale det med kjemispråket. I dette semesteret arbeider vi praksisnært og didaktisk med disse temaene.  

På første samling går vi inn på den uorganiske kjemien. Andre samling er viet den organiske kjemien, og siste samling har fokus på det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.  

Samarbeid med kollegaer 

Gjennom hele kurset arbeider du i en liten gruppe. Dere er sammen om didaktiske og metodiske drøftinger, for å utvikle egen praksis. Med utgangspunkt i litteraturen, kurset og læreplanen lager dere god naturfagundervisning til utprøving i klasserommet, og til vår evaluering.  

Nettbasert del

Nettdelen av kurset er organisert gjennom universitetets læringsportal, mittuib.no. Her legger vi ut faglige spørsmål og utfordringer, til utprøving og diskusjon. Du samarbeider med gruppen din, henter informasjon fra pensum, og prøver ut undervisningsmateriell og annet, før du skriver et innlegg i diskusjonen. Disse aktivitetene foregår mellom og etter samlingene.  

To moduler

Hvert semester utgjør en egen kursmodul, med 15 studiepoeng. Høstmodulen består av NAT621 og vårsemesteret av NAT622.

Eksamen

Det er eksamen i desember og juni. Eksamen er muntlig og arrangert som en gruppesamtale. Karakter er bestått/ikke bestått.