Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning på deltid

Veilederutdanning for lærere

Er du lærer eller skoleleder i grunn- eller videregående skole og ønsker å utvikle deg som veileder? Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.

Veilederutdanning for lærere
Videreutdanning i veiledning gjør deg bedre rustet til å veilede lærerkolleger og -studenter.
Photo:
Colourbox

Main content

Veilederutdanning for lærere er videreutdanning på masternivå for deg som er lærer eller skoleleder og ønsker mer kompetanse om veiledning av lærerstudenter og nye lærerkolleger. 

Studiet inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsportalen hos Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og siste frist er 1. mars. 

Innhold og organisering

Studiet går på deltid over ett studieår og gir 30 studiepoeng, fordelt på to moduler à 15 studiepoeng. Du tar ett fellesemne i høstsemesteret, og kan velge mellom to ulike påbygningsemner i vårsemesteret. 

Alle tre emnene består av nettundervisning i kombinasjon med studiesamlinger ved UiB og har en tydelig praktisk forankring med utgangspunkt i deltakernes egen praksis som veileder.

Fellesemne: PED 670 Veiledning innenfor lærerprofesjonen

Fellesemnet gir fordypning i sentrale aspekt ved veiledning, og kvalifiserer for veiledning individuelt og i grupper av lærerstudenter, nyutdannede lærere og kolleger. Formålet er å utvikle teoretisk og praktisk innsikt i ulike tilnærminger til veiledning, samt utvikle forståelse for hvordan veiledning kan være et redskap for læring og utvikling. Du lærer blant annet:

 • om profesjonsutøverens kvalifisering, utvikling og læring
 • om veilederens rolle, oppgaver og ansvar
 • å kommunisere og gjøre etiske vurderinger i veiledning
 • å planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk vurdere kvaliteter ved veiledningsprosesser
 • om verktøy i praktisk veiledning

Les hele emnebeskrivelsen

Valgemne 1: PED 671 Veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere

Emnet gir fordypning i veiledning av lærerstudenter i praksis og av nye lærere i skolen. Praksis i lærerutdanning skal være veiledet, og dette emnet gir teoretisk og praktisk innsikt i veiledningskvalitet i møte med lærerstudenter. Dette emnet skal også styrke deltakernes bevissthet om læreres overgang fra utdanning til yrke. I dag skal alle nyutdannede få tilbud om veiledning de to første årene i yrket, og vi går gjennom hva som er særegent i veiledning av nyutdannede lærere. Du lærer blant annet:

 • om veiledning som redskap for utvikling og læring i lærerutdanning og i overgang til læreryrket
 • om veiledningens tradisjon og egenart
 • teoretisk og praktisk problemløsning innenfor veiledningsfeltet
 • å gjøre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser for lærerstudenter eller nye lærere

Les hele emnebeskrivelsen

Valgemne 2: PED 672 Kollegaveiledning, skoleutvikling og profesjonsutvikling

Emnet gir fordypning i kollegaveiledning som foregår individuelt og i grupper. Læreplanverket gir føringer om at skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap som videreutvikler praksis. Formålet er å utvikle teoretisk og praktisk innsikt i hvordan veiledning kan være et virkemiddel for skolens og lærerprofesjonens utviklingsprosesser. Du lærer blant annet: 

 • om kollegaveiledning individuelt og i grupper
 • om skolen som lærende organisasjon
 • om veiledningens tradisjon og egenart
 • teoretisk og praktisk problemløsning innenfor veiledningsfeltet
 • å gjøre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser i profesjonsfellesskapet

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan 

Undervisningen er lagt opp som nettundervisning i kombinasjon med studiesamlinger ved UiB. For fellesemnet PED670 høstsemesteret 2021 er studiesamlingene lagt til følgende datoer:

Uke 36Torsdag- fredag 9. - 10. september0900 - 1530 begge dager
Uke 42Torsdag- fredag 21. - 22. oktober0900 - 1530 begge dager
Uke 46Fredag 19. november0900 - 1530

Studiesamlingene vil bestå av forelesninger, diskusjoner med utgangspunkt i deltakernes egen veiledningspraksis og andre studentaktive arbeidsformer. Mellom samlingene blir det nettsamlinger via UiBs digitale læringsplattform, der deltakerne blant annet skal jobbe med litteratur, oppgaver og få tilbakemeldinger fra undervisere og medstudenter. 

Samlingsdatoer for de to valgfrie emnene i vårsemesteret blir fastsatt i løpet av høsten 2021. 

Datoer for studieåret 2022-2023 blir fastsatt i løpet av vår/tidlig høst 2022. 

Obligatorisk deltakelse

For både fellesemnet og de to valgemnene stiller vi som krav at deltakerne deltar på minst 80% av samlingene, i tillegg til minst 80% av de nettbaserte aktivitetene, for å få gå opp til avsluttende eksamen. Alle skal også skrive en tekst på minimum 1500 ord og gi skriftlig tilbakemelding på teksten til to medstudenter, samt holde en muntlig presentasjon. Les mer om obligatoriske arbeidskrav i emnebeskrivelsen for hvert av de tre emnene. 

Eksamen

Sluttvurderingen for hvert av de tre emnene består av en individuell oppgave på ca 5000 ord.