Home
The Coronavirus – Information for Students and Employees

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Smittevern semesterstart

Veiledning for renhold og smittetiltak

Renhold, desinfeksjon, munnbind: Her får du informasjon om smitteverntiltak og arbeidsdeling ved semesterstart.

antibac og covid19
Gode smitteverntiltak er avgjørende. Eiendomsavdelingen og Coor har klare planer for hvordan smitteverntiltakene skal iverksettes.
Photo:
Colourbox.com

Main content

EIA og Coor har øket frekvensen på renhold i henhold til smittevernstiltak. Det betyr at nødvendige arealer, eksempelvis undervisningsrom, dørhåndtak, kortlesere, betjeningstablå i heiser, lysbrytere, rekkverk blir desinfisert daglig.

Renhold av brukerutstyr og utstyr som deles, må brukerne stå for selv.

Behovet for renhold endres fortløpende, basert på dagens bruk av bygg. Fleksibilitet og økt renhold på berøringspunkter er vår prioritet. Sykkelgarderober og dusjer renholdes nå hver dag inkludert desinfeksjon av utstyr i dusjene.

Renhold og smittevern

Smittenedvask kan utføres etter henvendelser, sendt til EIA som behovsmelding kategori Renhold. Det finnes egne rutiner tilknyttet smittenedvask som innebærer spesielt smittevernutstyr og midler.

Stativ med desinfeksjon
Stativ med desinfeksjon er plassert ut på strategiske punkter i byggene som ved alle inngangsparti, ved større undervisningsrom, i alle studenthusene, og i service-bygg som Studentsenteret. Studentsamskipnaden Sammen har besørget stativ i kantinene. Det er per 19 februar 2021 satt ut omlag 300 stativ. Coor har fokus på etterfylling. Vi vurderer å bytte til stativ med større magasin ved behov. Vektertjenester er utstyrt med et bufferlager ved akutte behov på kveld/helg.

Overflatedesinfeksjon og tørkepapir er satt ut på strategiske steder. Dette kan være løse pumpe-flasker eller servietter med desinfeksjon. Dette er blant annet tenkt slik at ansatte og studenter kan ha mulighet til å tørke over bordflate og berøringspunkter på sin arbeidsplass når de ankommer eller forlater arbeidsplassen. Studentene må følge de generelle retningslinjene (avstand, håndvask, smittevernkurs osv).

Det er også satt ut overflatedesinfeksjon og tørkepapir for undervisere i UV-rom. Flasker med pumpe-topp må ikke kastes når de er tom, da de skal gjenbrukes og fylles på igjen. Det har vært et problem at utplasserte løse flasker med desinfeksjonsmiddel har forsvunnet. Vi har derfor prioritert å bruke stativ. Det er ikke ønskelig at enhetene anskaffer veggdispensere og monterer disse.

Husk at håndvask er det viktigste, hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er reserveløsning når håndvask ikke er tilgjengelig! Coor vil ha styrket innsats på etterfylling av såpe og papir.

Behov for desinfeksjonsmiddel ut over det som er beskrevet over, eller avvik der det har gått tom eller forsvunnet, skal bestilles av enhetene gjennom behovsmelding, kategori Renhold.

Deretter blir desinfiseringsmidler distribuert og utplassert av vår renholdsleverandør Coor.

EIA har et lite lager, og vi har en fast løpende bestilling på flere forskjellige desinfiseringsprodukter. Men leveransen til UiB bygg har ikke den samme prioritering som helse- og omsorgssektoren.

  • Enheter som har utstyr som hansker og vernebriller må benytte det ved behov, mens enheter som ikke har det tilgjengelig må kontakte Eiendomsavdelingen. Dette bestilles som behovsmelding, kategori Transport
  • Fakultetene har fredag 14. august fått en mindre leveranse av munnbind. Alle enheter kan kontakte Eiendomsavdelingen med bestilling av ytterligere munnbind for de ansatte og studenter som har behov for dette i henhold til de nasjonale anbefalingene. Dette bestilles som behovsmelding, kategori Transport.
  • Dersom avdelingen har et større behov for munnbind og hansker, så må det bestilles gjennom vanlige bestillingsrutiner for direkte levering til enheten.
  • For spørsmål om type eller spesifikasjon, kontakt Bedriftshelsetjenesten på bht@uib.no
  • EiA har et lager av engangsmunnbind og vaskbare flergangsmunnbind som kan dekke fakultetenes-og avdelingenes behov ved semesterstart frem til enhetenes egne bestillinger er på plass.

Derfor er det svært viktig at alle enheter velger kun én ansvarlig person, som kan

  1. Vurdere ytterligere behov for desinfiseringsmidler på sitt bygg, basert på reell og aktuell aktivitet
  2. Vurdere behov for nødvendig beskyttelsesutstyr som munnbind, vernebriller og hansker
  3. Bestille desinfiseringsmiddel til overflater og hender, bestille inn nødvendig antall munnbind, vernebriller og hansker.
  4. Etterspørre veiledning om utplassering av desinfiseringsmiddel. Renholdsleder Solveig Gjerstad, EIA og Coor områdelederne har høy kompetanse for å støtte ansvarlige personer ved kartlegging/ bestilling/ utplassering av alle produkter, tilknyttet til Korona-situasjonen.

Eksterne brukere av byggene våre, som entreprenører og rammeavtalepartnere, skal sørge for egne smittevernrutiner og utstyr.

Undervisningsrom

EiA har ansvar for tilsyn med alle UV-rom som er book-bare i TP, mens den enkelte enhet er ansvarlig for UV-rom enheten disponerer selv. EiA har merket opp avstandskrav på de UV-rom vi har ansvar for, typisk med klistremerke på gulvet innenfor inngangsdør med tekst «Hold avstand - Husk håndvask», se bilde av designen nederst i notatet. Annenhver studentarbeidsplass merkes med klistremerke «Ikke i bruk» for avstandskrav, se bilde av designen nederst i notatet.

EiA og bedriftslegen har vurdert hvordan avstandskrav kan opprettholdes i de store auditoriene. Her varierer det mellom annenhver stol til at annenhver rad blir markert med sperrebånd etc. Kapasiteten i UV-rommene reduseres med mellom 50 og 70 prosent. Se vedlagte liste for ny redusert kapasitet. For de største UV-rommene (80+ plasser) vil vi forsøke å få til renhold mellom undervisningsøktene så langt det lar seg gjøre praktisk.

Eiendomsavdelingen sørger for distribusjon av «ikke i bruk»-klistremerker, gulv-klistremerker osv for avdelingene som skal merke opp områdene de selv har ansvaret for. Fakultetene har allerede fått ca 100 stk «ikke i bruk»-merker hver i første runde og UB har fått ca 500 stk for studentarbeidsplasser i bibliotekene. EiA har tilgjengelig «ikke i bruk»-merker og gulv-merker og bestiller flere merker etter hvert som de benyttes slik at vi alltid har et bufferlager. EiA henger opp FHI-plakater strategiske steder og merker trappeløp med «hold til høyre»-gulvklistrelapper.

Det er satt ut overflatedesinfeksjon og tørkepapir for undervisere i UV-rom. Undervisere har fått informasjon og veiledning om sin rolle i linjen.

Campusbuss

Campusbussen kan ikke komme i drift igjen så lenge regelen om å holde en meters avstand gjelder.

Generelt om ansvarsfordeling

I henhold til beredskapsplanen skal situasjoner håndteres i størst mulig grad likt normalsituasjonen. Det betyr at HMS-ansvaret for bruker (ansatte, studenter og besøkende) skal følges opp og håndteres av linjen ref. regelsamling.

Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, daglig drift, vedlikehold, utvikling og service av UiBs arealer. Eiendomsavdelingen skal sikre riktig funksjon og følge opp kvaliteten i UiBs areal innenfor tilgjengelig kapasitet og det som er mulig innenfor gitte rammer og begrensninger.