Home
Vestlandslegen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Mandat for arbeidsgruppene

I arbeidet med å planlegge en utdanningsmodell for Vestlandslegen var det etablert tre arbeidsgrupper som samlet utgjorde et utredningsutvalg. Arbeidsgruppene er ferdige med sitt arbeid og er nå oppløst.

Main content

Hver arbeidsgruppe (1-3) hadde et mandat som skildret under. Leveransene fra de tre gruppene utgjorde til sammen rammene for en makroplan. 

Leder i hver gruppe (med nestleder som vara) inngikk i en kjerne av utredningsutvalget som hadde funksjon som en prosjektgruppe. Prosjektgruppen ble ledet av prodekan for utdanning. Prosjektgruppen hadde på vegne av utvalget et hovedansvar for kalibrering av planene til arbeidsgruppene.

Mandatet som er skissert for hver gruppe var ikke uttømmende for arbeidet til gruppene, og det ble gjort løpende avklaringer i tett dialog mellom gruppene og mellom gruppene og fakultetet.

Gruppe 1 mandat (Bergen)

Gruppen skulle:

Legge rammene for en studieplan for 1. – 3. studieår med lokasjon i Bergen, der en sikrer at studentene tilegner seg grunnleggende medisinsk kompetanse i løpet av de første tre studieårene.

Trinn 1

Som del av rammene for en studieplan skulle gruppen;

a. Definere forventet læringsutbytte for 1 – 3. studieår med basis i forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanning.

b. Foreslå hvilke føringer det burde være for samlet pedagogisk opplegg for 1. – 3. studieår.

c. Foreslå digitale løsninger* (læringsressurser) som kan fungere som del av samlet pedagogisk opplegg for 1. – 3. studieår på campus Bergen, og som kan videreutvikles for bruk i 4. – 6. studieår.

d. Foreslå løsninger for hvordan basalfaglig kompetanse skal videreføres og anvendes også i 4. – 6. studieår når studentene - i hele eller deler av studieårene - oppholder seg på andre lokasjoner enn i Bergen.

e. Foreslå løsninger for omfang og plassering av allmennpraksis (hos fastlege) som praksisarena tidlig i studiet og hvilket læringsutbytte som skal oppnås.

f. Foreslå løsninger for hvordan de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene som f.eks. helsestasjon, skolehelsetjeneste, sykehjem, hjemmetjenester, KAD-senger, legevakt og samfunnsmedisin i bred forstand kan benyttes som læringsarenaer tidlig i studiet.

g. Komme med forslag til hvordan spesialisthelsetjenesten (klinisk hospitering/tjeneste på sykehus lokalt) kan benyttes som læringsarena og hvilket læringsutbytte som skal oppnås.

h. Vurdere om det er formålstjenlig at undervisning kan være felles med andre studieprogram.

*Herunder gi anbefalinger for investeringer i utstyr, infrastruktur og drift av ev digitale løsninger. Jfr. arbeidet med byggetrinn 4, Alrek helseklynge.

Trinn 2

i. Lage forslag til plan for oppbygging av semestre i 1. – 3. studieår. Planen skulle bygge på organiseringen i de tre tematiske søylene; fagsøyle, profesjonssøyle og akademisk søyle.

j. Planlegge formative vurderingsformer som sikrer at studentene får tilbakemelding i alle emner og i praksisutplassering.

k. Planlegge summative vurderingsformer (eksamen) som egner seg for å måle forventet læringsutbytte per semester på en så valid og reliabel måte som mulig (OSKE 6. semester), og som stimulerer studentene til gode studievaner.

  

Gruppe 2 mandat (Stavanger)

Gruppen skulle:

Legge rammene for en studieplan for 4. – 6. studieår med lokasjon i Stavanger og Stavanger-regionen, der en bygger på den grunnleggende medisinske kompetansen som studentene har opparbeidet gjennom de første tre studieårene.

Trinn 1

Som del av rammene for en studieplan skulle gruppen;

a. Definere forventet læringsutbytte for 4 – 6. studieår med basis i forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanning.

b. Beskrive en modell for samarbeid og organisering i Stavangerregionen for 4. – 6. studieår, med spesifikk vekt på hvordan samarbeid og ansvarsfordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten kan fungere.

c. Skissere trinnvis oppbygging av nødvendig faglig og pedagogisk kompetanse for å kunne ivareta klinisk undervisning ved SUS for det antall studenter det er planlagt for når Vestlandslegen er fullt implementert. Gruppen skulle også vurdere hvilke ressurser som kan kombineres med andre ressurser i regionen (HUS/HDS/Helse Fonna, kommunal sektor).

d. I dialog med gruppe 1, identifisere hvilke fag- og fagområder som eventuelt må ivaretas i studiets første del, 1. - 3. studieår, med fagansvar i Bergen.

e. Foreslå løsninger for omfang av praksisstudier i allmennpraksis (hos fastlege) og hvilket læringsutbytte som skal oppnås.

f. Foreslå løsninger for hvordan de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene som f.eks. helsestasjon, skolehelsetjeneste, sykehjem, hjemmetjenester, KAD-senger, legevakt og samfunnsmedisin i bred forstand kan benyttes som læringsarenaer i denne fasen av studiet.

g. I samråd med gruppe 1 drøfte digitale løsninger (læringsressurser) som kan støtte opp under studentenes læring i 4. – 6. studieår, og som bygger på undervisningen som gis i 1. – 3. studieår i Bergen.

Trinn 2

h. Lage forslag til plan for oppbygging av semestre i 4. – 6. studieår som bygget på rammene for 1. – 3. studieår (jfr. gruppe 1). Planen skulle bygge på organiseringen i de tre tematiske søylene; fagsøyle, profesjonssøyle og akademisk søyle.

i. Utrede mulige emner og/eller faglige tema som kan gjennomføres i et samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS).

j. Med basis i foreslått modell for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i regionen (jfr. trinn 1), fremme forslag til struktur for studentenes læringsaktiviteter på de ulike arenaene.

k. Planlegge formative vurderingsformer som sikrer at studentene får tilbakemelding i alle emner og i praksisutplassering.

l. Planlegge summative vurderingsformer (eksamen) som egner seg for å måle forventet læringsutbytte per semester på en så valid og reliabel måte som mulig (OSKE 12. semester), og som stimulerer studentene til gode studievaner.

 

Gruppe 3 mandat (Fonna og Førde)

Gruppen skulle:

Vurdere rammer for en studieplan for 4. – 6. studieår med utvidet lokasjon i hhv Fonna og Førde med regionene rundt, der en bygger på den grunnleggende medisinske kompetansen som studentene har opparbeidet gjennom de første tre studieårene. Vurdering av rammer for 4. – 6. studieår blei gjort i samråd med gruppe 2.

Trinn 1

a. Utrede potensialet, inkludert styrker og svakheter ved, eksisterende regionale utdanningsmodeller der helsetjenesten på det aktuelle stedet har en sentral rolle i utforming og medvirkning i utdanningsaktivitetene - jfr. Bodø- /Finnmarksmodellen (UiT) og NTNU Link.

b. Innhente erfaringer fra potensielle utenlandske utdanningsmodeller som har en regional profil (for eksempel Odense/Esbjerg).

c. Vurdere overføringsverdi og behov for lokale tilpasninger til en regional modell i hhv Fonna og Førde for 4. – 6. studieår, med spesifikk vekt på hvordan samarbeid og ansvarsfordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten kan fungere for utdanning i regionen.

Trinn 2

Basert på vurderingene i trinn 1, skulle gruppen:

d. Lage forslag til plan for oppbygging av semestre i 4. – 6. studieår som bygget på rammene for 1. – 3. studieår (jfr. gruppe 1). Planen skulle bygge på organiseringen i de tre tematiske søylene; fagsøyle, profesjonssøyle og akademisk søyle.

e. Identifisere hvilke læringsutbytter studentene kan oppnå som del av 4. - 6. studieår i hhv Helse Fonna og Helse Førde og hvordan dette kan muliggjøres gjennom organisering av fag og fagområder.

f. Foreslå løsninger for omfang av praksisstudier i allmennpraksis (hos fastlege) og hvilket læringsutbytte som skal oppnås. (Jfr. gruppe 2)

g. Foreslå løsninger for hvordan de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene som f.eks. helsestasjon, skolehelsetjeneste, sykehjem, hjemmetjenester, KAD-senger, legevakt og samfunnsmedisin i bred forstand kan benyttes som læringsarenaer i denne fasen av studiet. (Jfr. gruppe 2)

h. I samråd med gruppe 1 og 2 drøfte digitale løsninger (læringsressurser) som kan fungere for undervisning i 4. – 6. studieår, og som bygger på undervisningen som gis i 1. – 3. studieår i Bergen.

i. Planlegge formative vurderingsformer som sikrer at studentene får tilbakemelding i alle emner og i praksisutplassering.

j. Planlegge summative vurderingsformer (eksamen) som egner seg for å måle forventet læringsutbytte per semester på en så valid og reliabel måte som mulig (OSKE 12. semester), og som stimulerer studentene til gode studievaner.