Home
Law, Politics and Welfare

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny artikkel

Vurdering av foreldrenes omsorgsevne

Krutzinna & Skivenes studerer hvordan mødrene til nyfødte babyer vurderes i barnevernssaker.

Illustrasjonsbilde av mor som holder en nyfødt baby.
I en artikkel publisert i Child & Family Social Work undersøker Jenny Krutzinna og Marit Skivenes beslutningstakeres skjønnsmessige begrunnelser i saker som omhandler omsorgsovertakelse av nyfødte.
Photo:
COLOURBOX

Main content

De fleste land har delegert myndighet til domstolen eller domstollignende organer til å gripe inn i familien dersom det er nødvendig av hensyn til barnet, inkludert begrensninger av foreldrerettigheter. I Norge er det Fylkesnemndene som er første rettsinstans i barnevernssaker.

Omsorgsovertakelser av nyfødte babyer er en spesielt inngripende beslutning, ettersom konsekvensene av separasjon kan være at barnet og foreldrene mister tilknytningen til hverandre, og at barnet danner tilknytningsbånd til andre omsorgspersoner.

Fokuser på risikofaktorer

I en artikkel nylig publisert i Child & Family Social Work undersøker forsker Jenny Krutzinna og professor Marit Skivenes beslutningstakeres skjønnsmessige begrunnelser i saker som omhandler omsorgsovertakelse av nyfødte. Grunnlaget for analysen er skriftlige vedtak hentet fra tre ulike jurisdiksjoner – England Tyskland og Norge.

Krutzinna og Skivenes finner at kjønnsutøvelsen varierer med tanke på hvor mye informasjon og hvilke faktorer som ligger til grunn for beslutningen. Analysen fokuserer særlig på hvordan mødrenes styrker og svakheter som foreldre vurderes.

- Funnene våre viser at det oftest er et stort antall risikofaktorer som er nevnt i begrunnelsen for vedtaket, mens det er mindre fokus på risikoreduserende faktorer. Mangel på empati for barnet og svak foreldrekompetanse var den mest omtalte faktoren i sakene vi analyserte, sier Jenny Krutzinna.

Bør etterstrebe balanse

I sitt materiale finner Krutzinna & Skivenes ingen eksempler på at positive og negative faktorer for å vurdere foreldrene balanseres, selv om de tar forbehold om at dette kan skyldes informasjonen som er gitt av barnevernsarbeideren som forbereder saken.

- Et læringspunkt for beslutningstakere ville være å aktivt forsøke å gjennomføre en balansegang mellom risikoøkende og risikoreduserende faktorer i vurderingen, uttaler Marit Skivenes.

Funnene viser at situasjonene for babyene er alvorlig og vurdert å være skadelig, da de fleste sakene resulterer i en omsorgsovertagelse. 

Hele artikkelen er åpen tilgjengelig via lenken nedenfor.