Home
Research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB FRAM

Rammevilkår for å fremme kvalitet i forskning

UiB har satt i gang et arbeid med mål om å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet- UIB FRAM.

Universitetsmuseet
Photo:
Thor Brodreskift

Main content

UiB er et internasjonalt og forskningsintensivt universitet med fagdisipliner innen et bredt utvalg av fagområder som satser sterkt og langsiktig på forskning. Mange av våre fagmiljøer har lange røtter. Samtidig er universitetenes rammebetingelser og konkurranselandskap i stadig utvikling.  Å bygge og forvalte gode fagmiljøer og sterke forskningskulturer tar tid, og fordrer et langsiktig og systematisk faglig utviklingsarbeid.

Det har blitt satt i gang et arbeid med mål om å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet - UiB FRAM. Arbeidet skal undersøke hvordan UiB kan sørge for gode betingelser for sterk forskningskultur med klare forventninger om høy aktivitet, eksternfinansiering og god publisering. Universitetsstyret vedtok i oktober 2019 å gjennomføre et prosjekt for å se på hvordan vi kan tilrettelegge for en sterk utvikling over tid (sak 101/19) . Arbeidet drives frem av en arbeidsgruppe ledet av prorektor. Forsknings- og innovasjonsavdelingen er sekretær for arbeidet. Arbeidsgruppen planlegger å ferdigstille sitt arbeid våren 2021, og skal her konkretisere hvilke betingelser som fremmer forskningskvalitet og aktivitet.

Styresak 99/20 Forskning - aktivitet og gjennomslag i EU og Forskningsrådet peker også på en rekke forhold som vil ha konsekvenser for UiBs ambisjoner, og det er et stort behov for å få frem relevante tiltak for å styrke forskningen.

Som breddeuniversitet representerer UiB et bredt spekter av forskningsfelt og tradisjoner. Disse har interne standarder for vitenskapelig kvalitet, og hvordan kvalitet kan vurderes. Vi må samtidig ta hensyn til at rammevilkårene for universitetene er i endring både nasjonalt og internasjonalt, og vi ser at eksterne finansieringskilders kvalitetsdefinisjoner også kan ligge til grunn for hvilke miljø som får rammer til å utvikle seg.

For at UiB skal sikre sterk forskningskvalitet er en viktig rammebetingelse tilgang til et kompetent fagstøtteapparat som kan bistå forskerne i deres søknadsprosesser. Det er også et uttalt mål for UiB å dimensjonere tilgangen på støttefunksjoner i tråd med UiB sine målsetninger.