Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Språkstudier på nett

Tysk nettstudier

Lyst til å lære om tysk språk, litteratur og kultur? Ved UiB kan du ta nettstudier på deltid, velg mellom 6 ulike emner á 10 studiepoeng.

Nettstudier i tysk - UiB
Lær mer om tysk språk og kultur som nettstudier ved UiB.
Photo:
Colourbox

Main content

Ved Universitetet i Bergen kan du ta nettstudier på deltid innen tysk språk og litteratur og kultur i tyskspråklige land.

Hvert emne gir 10 studiepoeng og går på deltid over ett semester. Tre emner går i vårsemesteret, og tre påfølgende emner går i høstsemesteret. Les mer om hvert emne under: 


  Du velger selv om du vil ta kun ett emne, eller ta flere eller alle emnene i rekken og oppnå inntil 60 studiepoeng, med tanke på undervisningskompetanse i tysk. 

  Det passer også fint å kombinere ett eller flere emner i tysk med emnet SEK600 Sammenlignende europeiske kulturstudier.

  Merk! Høstemnene TYS635 og TYS636 bygger på emnene fra vårsemesteret. Vi anbefaler derfor at du starter med emner som går om våren og fortsetter med emner som går om høsten. Det er imidlertid fullt mulig å begynne med ett av høstemnene dersom du mener du har et godt nok grunnlag i tysk fra før til å få utbytte av det. Les mer om opptakskrav og anbefalte forkunnskaper i tysk under. 

  Felles for alle emnene: 

  • 10 studiepoeng pr emne
  • Deltidsstudium over 1 semester
  • 100 % nettbasert undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB og Zoom
  • Ca 2-3 timers seminarundervisning/gruppearbeid pr uke, fordelt på to ettermiddager i uken
  • Anbefalt forkunnskaper i tysk tilsvarende B-språk/Nivå 2 fra videregående skole (men dette er ikke et formelt opptakskrav)
  • Ingen studieavgift, men alle som blir tatt opp som studenter ved UiB må betale semesteravgift på kr 590,-

  Vi har 55 studieplasser på hvert emne. 

  Opptakskrav og krav til forkunnskaper

  Det meste av undervisningen på kursene foregår på tysk og det er derfor nødvendig med forkunnskaper i tysk. Vi anbefaler at du har minimum nivå 2 i tysk fra videregående skole/tysk B-språk for å få utbytte av studiene, selv om dette ikke er et absolutt opptakskrav. 

  Dersom det er lenge siden du har tatt tysk på videregående eller du er usikker på hvordan du ligger an, kan du teste kunnskapene dine: 

  Ta tysk språktest her

  Dersom du fortsatt er i tvil om du har tilstrekkelige forkunnskaper kan du ta kontakt med Institutt for fremmedspråk, se kontaktinformasjon i høyre kolonne. 

  Merk: For emnet SEK600 er det ingen særskilte opptakskrav eller krav til språklige forkunnskaper.

  Ellers gjelder de generelle opptakskravene for etter- og videreutdanningsstudier ved UiB: generell studiekompetanse (gsk) for deg som er under 25 år, eller realkompetanse for deg som er over 25 år. Les mer om generelle opptakskrav og krav til dokumentasjon

  TYS 625 Grunnemne i tysk språk 1

  Dette emnet er et basisemne i tysk grammatikk, som skal gi deg en innføring i tysk morfologi (substantiv, adjektiv, pronomen, verb) og i grunnleggende trekk ved tysk syntaks (grammatisk analyse, sideordning og underordning av setninger, kasus, tempus). Etter gjennomført emne skal du ha gode basiskunnskapar i tysk grammatikk og grunnleggende kunnskap om tysk grammatisk fagterminologi.

  Undervisning over en periode på ca 11 uker, fra uke 3-16 våren 2023:

  Digitalt orienteringsmøteTorsdag 12. januar kl. 15.00 - 16.00
  Digital forelesning/seminarTirsdager 15.00 - 16.30 
  Digital øvingsgruppeTorsdager 18.30 - 20.00 

  Første undervisningsdag: Tirsdag 17. januar. Siste undervisningsdag: Torsdag 20. januar. Ingen undervisning i vinterferien uke 9 eller påskeferien uke 14. 

  I tillegg skal studentene jobbe med lærestoff i form av videoer, skriftlige leksjoner el.annet i forkant av hver undervisningsøkt, tilsvarende 1-2 timers arbeid, samt løse oppgaver i tilknytning til dette forberedelsesstoffet. Man må få godkjent 8 slike oppgaver for å kunne ta avsluttende eksamen. 

  4-timers skriftlig digital eksamen: 22. mai 2023 kl. 09.00 - 13.00

  Les hele emnebeskrivelsen

  TYS 626 Tyskspråklig kultur

  Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om bakgrunnen for det moderne tyske samfunnet og den kulturelle utviklingen i Tyskland. Du skal også lære om den tyske nasjonsbyggingsprosessen og statsdanningen, og om særtrekk ved ulike kulturhistoriske perioder.

  Emnet tar for seg ulike tema innen tyskspråklig kultur og historie fra opplysningstiden (1760) fram til i dag, med utgangspunkt i ulike tekster og kulturelle uttrykksformer, deriblant skjønnlitterære tekster, ulike typer sakprosa, film, musikk og billedkunst.

  Undervisning over en periode på ca 11 uker, fra uke 3-16 våren 2023: 

  Digitalt orienteringsmøteTorsdag 12. januar kl. 15.00 - 16.00
  Digital forelesning/seminarTorsdager 15.00 - 16.30 

  Første undervisningsdag: Torsdag 19. januar. Siste undervisningsdag: Torsdag 20. april. Ingen undervisning i vinterferien uke 9 eller påskeferien uke 14. 

  Studentene skal også få et bibliotekskurs, samt jobbe med lærestoff i form av videoer, skriftlige leksjoner el.annet i forkant av hver undervisningsøkt, tilsvarende 1-2 timers arbeid.

  I løpet av emnet skal hver student skrive en øvingsoppgave (omfang 500-700 ord) samt holde en muntlig presentasjon. 

  7-dagers skriftlig digital hjemme-eksamen (dato kommer). Omfang på oppgaven ca 1500 ord.

  Les hele emnebeskrivelsen

  TYS 627 Tysk språk og tekstkunnskap

  Emnet skal gi trening i grunnleggende tysk akademisk lesing og skriving, slik at du blir i stand til å forstå og skrive akademiske tekster på tysk.

  Etter endt emne skal du ha kunnskap om ulike lese- og skrivestrategier som passer til ulike sjangre, ha kunnskap om ulike skjønnlitterære sjangre og sakprosasajangre og tyske fagbegreper som er relevante i arbeid med disse. Du skal også være i stand til å sammenfatte og skildre tekster og bruke strategier for å finne fram til formuleringer og tekststruktureringsmidler til bruk i egen tekstproduksjon. 

  Undervisning over en periode på ca 11 uker, fra uke 3-16 våren 2022. Ingen undervisning i vinterferien uke 9 eller påskeferien uke 14. 

  Digitalt orienteringsmøteTorsdag 12. januar kl. 15.00 - 16.00
  1. undervisningsøktOnsdag 18. januar kl. 15.00 - 16.30

  Fra og med uke 4: 

  ØvingsgrupperTirsdager 18.30 - 20.00
  UndervisningOnsdager 15.00 - 16.30

  I løpet av emnet skal hver student skrive tre tekster (ca 2000 ord), med veiledning fra faglærere. To av tekstene skal være innenfor litteratur/kultur, og en skal være innenfor språk. To av de tre tekstene skal inngå i en mappe som er grunnlag for avsluttende vurdering/eksamen, og du velger selv hvilke to som skal inngå i mappen. 

  Hver student må også levere 8 øvingsoppgaver (inntil 200 ord) knyttet til innhold i undervisningen, og disse må du få godkjent før du kan gå opp til avsluttende vurdering. Disse 8 oppgavene kan løses enten individuelt eller i grupper sammen med medstudenter.  

  Innleveringsfrist mappe: 19. mai 2023 kl. 13.00

  Les hele emnebeskrivelsen

  TYS 635 Grunnemne i tysk språk II

  Dette emnet går over 12 uker og består av to deler: en del om tysk grammatikk og språkstruktur og bruken av tyske modalverb og verbalsyntaks, og en del om lydlære (fonetikk/fonologi). Det er en fordel om du har tatt TYS625 i vårsemesteret eller har tilsvarende forkunnskaper, men dette er ikke noe absolutt krav. 

  Etter endt emne skal du kunne bruke grunnleggende tysk grammatikk og fonetisk/fonologisk fagterminologi, kunne skildre og analysere relativt kompliserte strukturer i det tyske språket samt kunne bruke enkle syntaktiske analyseverktøy og enkel fonetisk transkripsjon. 

  Undervisningsplan høsten 2022:

  UndervisningTirsdager kl 15.00 - 16.30. Første gang 23. august, siste gang 16. november
  ØvingsgruppeTorsdager 18.30 - 20.00 
  Eksamen6-timers skriftlig digital hjemmeeksamen 28. november

  Undervisningen består ellers av forberedelsespakker med videoer, skriftlig materiale, øvelser mm. Hver uke skal du løse en oppgave knyttet til innholdet i disse pakkene, og du må få godkjent minst 8 slike oppgaver for å kunne gå opp til avsluttende vurdering.

  Avsluttende vurdering består av en 6-timers skriftlig digital hjemmeeksamen.

  Les hele emnebeskrivelsen

  TYS 636 Tyskspråklig litteratur

  Dette emnet går over 12 uker og skal gi en generell innføring i historien til den tyskspråklige litteraturen fra ca. 1750 frem til i dag med utgangspunkt i et utvalg litterære verk eller utdrag av verk (epikk, dramatikk og lyrikk). Det er en fordel om du har tatt TYS626 i vårsemesteret eller har tilsvarende forkunnskaper, men dette er ikke noe absolutt krav. 

  Undervisningsplan høsten 2022:

  UndervisningTorsdager kl. 15.00 - 16.30. Første gang 25. august, siste gang 17. november. 
  LitteraturcafeMandager kl 18.30 - 20.00. Fire ganger, uke 36, 38, 42 og 45.
  Eksamen7- dagers skriftlig, digital hjemmeeksamen 24. november - 2. desember
  Muntlig eksamen 14./15. desember

  Undervisningen består ellers av forberedelsespakker med videoer, skriftlig materiale, øvelser mm. I løpet av semesteret skal du skrive en øvingsoppgave (ca 500-700 ord) og holde en kort muntlig presentasjon. Disse må være godkjent før du kan gå opp til avsluttende vurdering. 

  Avsluttende vurdering består av en 7-dagers skriftlig, digital hjemmeeksamen (ca 1500 ord) og en muntlig eksamen (ca 20 min.) Den muntlige eksamenen består av ca 10 min presentasjon, og deretter vil du få noen spørsmål om den skriftlige hjemmeeksamensoppgaven og pensum ellers.

  Les hele emnebeskrivelsen

  SEK 600 Sammenlignende europeiske kulturstudier

  Dette er et helt nytt emne som tilbys på tvers av flere fremmedspråk. Emnet skal gi innblikk i sentrale begreper, debatter og historiske oppbrudd som har preget den kulturelle utviklingen i Europa fra renessansen til vår egen tid. Vi skal se på hvordan disse blir formidlet først og fremst i litteraturen men også i andre kulturuttrykk.

  Noen sentrale begreper som tas opp: Verdensbilde, europeer, nasjon, opplysning, revolusjon, kolonialisme og postkolonialisme, individualisme, totalitarisme, isolasjonisme, globalisering, minoritet og rasisme.

  Emnet vil belyse et utvalg epoker og oppbruddstider i europeisk historie der nye ideer, begreper og tenkemåter har blitt til eller skiftet innhold på måter som har påvirket den kulturelle utviklingen og skjønnlitteraturen. Emnet vil ta for seg ulike epoker i et sammenlignende perspektiv, konsentrert om noen begrepshistoriske utviklingslinjer. 

  Les hele emnebeskrivelsen

  Undervisningsplan høsten 2022:

  VideoforelesningerInnspilte forelesninger á 90 min. Legges ut ukentlig på UiBs læringsplattform Mitt UiB
  Nettmøter (45 min)4 torsdager kl. 19.15 - 20.00 (uke 37, 39, 42 og 44)
  Kollokvier (90 min)4 onsdager kl. 18.15 - 20.00 (uke 37, 39, 42 og 44)
  Eksamen6 timers skriftlig digital hjemmeeksamen 18. november 2022 (skrives på norsk eller engelsk). 

   

  Du skal i tillegg levere inn en obligatorisk oppgave på 750 - 1000 ord, som kan skrives på enten engelsk, fransk, tysk, italiensk, russisk eller norsk og blir vurdert til bestått/ikke bestått. Oppgaven må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen.