Home
Thematic area: General Practice

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsprosjekt

Samlivsproblemer på fastlegekontoret

Et godt samliv er en prediktor for god fysisk og psykisk helse. Tilfredshet i samlivet er den faktoren som er vist å ha størst betydning for livskvalitet og helse, og har også større betydning enn relasjoner til kollegaer og nære vennskap.

.
Photo:
Canva.com

Main content

Fastlegene møter 70% av befolkningen hvert år, og har en viktig rolle i forebygging av sykdom i befolkningen. Samtalene på  fastlegekontoret bærer preg av at fastlegene har et helhetlig syn på pasientens helse, der både fysisk og psykiske helse, livsstilsendring og livsmestring er i fokus.

Gjennom prosjektet Samlivsproblemer på fastlegekontoret ønsker vi å belyse i hvilken grad samlivsproblemer er et tema i konsultasjonene hos fastlegene i dag, og hvordan fastleger og pasienter opplever å snakke om samlivsproblemer på fastlegekontoret.

Prosjektet består av tre delstudier:

Delstudie 1: Hvor vanlig er det å snakke med fastlegen om parforholdet?

Delstudie 1 er en tverrsnittsstudie der pasienter på venterommet på 70 forskjellige fastlegekontor fylte ut et spørreskjema som handlet om samliv og fastleger.

I denne studien fant vi at

  • 1 av 3 ønsker å snakke med fastlegen om parforholdet sitt.
  • 1 av 4 har snakket med fastlegen om samlivsproblemer.
  • Nesten halvparten mente at fastlegen bør interessere seg for parforholdet til pasientene.
  • De fleste pasientene svarte at de tror samlivet deres har betydning for helsa.

Artikkelen fra dette prosjektet ble publisert i Family Practice i september 2020. Link til artikkelen finner du her: Couple relationship problems - a task for the general practitioner? A cross-sectional survey from Norway.

Delstudie 2: Hvordan er det for fastlegene å snakke med pasientene om samlivsproblemer?

Delstudie 2 er en fokusgruppestudie der fastleger ble intervjuet om deres erfaringer med å snakke med pasienter om samlivstema. 

I denne studien fant vi at

  • Samlivsproblemer er sjelden kontaktårsaken, men temaet kommer opp i løpet av konsultasjonen.
  • Fastleger har en helhetlig tilnærming til samlivsproblemer hos pasientene sine. 
  • Fastleger står i et dilemma mellom å tilby støtte og å utfordre pasientene. 
  • Fastleger mangler verktøy til å kartlegge og gi veiledning ved samlivsproblemer.
  • Kontinuitet i lege-pasientforholdet er viktig for at fastlegene skal kunne håndtere samlivsproblemer på en god måte.

Artikkelen fra dette prosjektet ble publisert i Family Practice i februar 2022. Link til artikkelen finner du her: How do general practitioners handle couple relationship problems in consultations? A focus group study.

Delstudie 3: Hvordan ønsker pasientene at fastlegen skal håndtere samlivsproblemer?

Delstudie 3 er en kvalitativ studie der vi har intervjuet pasienter om deres erfaringer med å snakke med fastlegen om parforholdet sitt.

Datainnsamlingen er ferdig, og analyse av dataene er i gang. Resultatene forventes publisert i løpet av høsten 2022.

 

Tusen takk til både fastleger og pasienter som har deltatt i studien! 

Rekrutteringsfilmen som ble brukt i delstudie 3 kan du se ved å trykke på denne linken.