Home
Research group for public mental health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Psykososial fungering og mestrings-strategier knyttet til Korona-pandemien blant ungdom (13-18 år) med angst og depresjon

Ungdom med angst og depresjon (internaliserende vansker) kan være særlig sårbare under Korona pandemien. I denne studien ønsker vi å undersøke hvordan den globale pandemi påvirker ungdom med internaliserte vansker, hvilke mestringsstrategier ungdommene benytter og hvordan dette kan innvirke på deres psykiske helse.

Illustrasjonsbilde: hold avstand for å unngå smitte
Photo:
colourbox.com

Main content

I mars 2020, erklærte verdens helseorganisasjon Covid-19 (Korona-viruset) som en global pandemi. For å begrense smittespredningen, ble det iverksatt en rekke smitteverntiltak som stenging av barnehager og skoler, digital undervisning, hjemmekontor, karantene og sosial distansering. Pandemien kan oppleves svært belastende og ingen norske ungdommer har tidligere opplevd en tilsvarende situasjon. Vi vet derfor lite om hvordan norske ungdom mestrer en slik situasjon.

Vi har god kunnskap om barn og unges reaksjoner på traumer og katastrofer. Vi vet at psykisk stress og eksponering for belastende hendelser kan ha uheldige konsekvenser for unges utvikling og bidra til psykopatologi. Vi trenger imidlertid mer kunnskap om hvilke konsekvenser en pandemi, som den vi nå står oppi, kan ha for unges psykiske helse - både i en akutt fase og i tiden etterpå.

Dette er kunnskap som kan være særlig viktig i forhold til ungdom med internaliserende vansker, da disse ofte har selektiv oppmerksomhet rettet mot trussel og fare og vansker med å tolerere usikkerhet. Dette er en mulig sårbarhet som kan bidra til å utløse, forsterke og opprettholde internaliserende vansker under en pandemi.

Mål med studien

Studiens hovedmål er å øke kunnskap om hvordan ungdommer som er henvist til psykisk helsehjelp for angst og/eller depresjon mestrer utfordringer knyttet til Korona-pandemien. Vi ønsker å få kunnskap om hvilke belastninger og hvilke mestringsstrategier ungdom med internaliserte lidelser benytter. Vi ønsker også å se om dette har sammenheng med deres angst- og depresjonssymptomer, samt deres søvnkvalitet og fysiske plager.

Problemstillinger

Opplevde belastninger knyttet til Korona-virus pandemien:

 • I hvor stor grad opplever ungdommer med internaliserte vansker og deres foresatte at pandemien har ført til endringer i ungdommenes daglige rutiner? (for eksempel skolearbeid, fritidsaktiviteter).
 •  I hvor stor grad opplever ungdommer med internaliserte vansker og deres foresatte at ungdommene har spesifikke belastninger knyttet til Korona-pandemien? (for eksempel smitte, karantene).
 • I hvor stor grad opplever ungdommer med internaliserte vansker og deres foresatte at pandemien har innvirket på ungdommenes angst, depresjons, kroppslige plager og søvnmønster?

Strategier for mestring av belastninger knyttet til Korona-virus pandemien:

 • Hvilke mestringsstrategier benytter ungdommer med internaliserte vansker i møte med Korona-virus pandemien?

Sammenhenger mellom belastninger, mestringsstrategier og modererende faktorer:

 • Noen mestringsstrategier for håndtering av stress ved en pandemi kan være mer hensiktsmessige enn andre. Vi vil se på sammenhenger mellom ulike mestringsstrategier og ungdommers rapportering av internaliserte plager, søvn og fysiske plager. Mulige modererende faktorer vil undersøkes, som type og omfang av belastninger den unge har hatt i forbindelse med pandemien, opplevelse av informasjon om pandemien, sosial støtte og familiesamhold.

Bilde av en gutt som har hjemmeskole
Foto/ill.:
colourbox.com

Deltakere

Spørreskjemaundersøkelsen vil gjennomføres med 300 unge i alder 13-18 år som søker behandling for internaliserte lidelser høsten 2020 og våren 2021. Deltakerne rekrutteres fra følgende klinikker:

 • Psykisk Helsevern for barn og unge, Helse-Bergen,
 • Psykologisk Universitetspoliklinikk, seksjon for Barn og Ungdom (SBU), Universitetet i Bergen
 • Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus.

Prosedyrer

Informasjonsskriv, samtykke og spørreskjema sendes via SMS til ungdom fra 16-18 år, og til foresatte for ungdom 13-15 år. Ungdom 16-18 år bes om å samtykke til at vi sender spørreskjema til hans/hennes foresatte. Foresatte til ungdom 13-15 år bes om å samtykke til at vi sender spørreskjema til hans/hennes ungdom.

Reaksjonene ved en pågående pandemi kan være forskjellig i den akutte smittesituasjonen og over et lengre perspektiv. Deltakerne vil derfor få spørsmål om å svare på ett nytt spørreskjema høsten 2021. 

Metode

Spørreskjemaene omfatter demografiske variabler, ungdommens opplevde risiko knyttet til korona-pandemien og hvilke konsekvenser situasjonen har hatt for hans/hennes fungering i hverdagen, angst og depressive symptomer, kroppslige plager, søvn og rutiner i hverdagen.

Godkjenning og datasikkerhet

Prosjektet er godkjent av REK (2020-138886). Alle data samles inn og lagres i henhold til interne rutiner ved deltakende klinikker og Universitetet i Bergen.


Forskergruppen

Forskergruppen består av forskere fra Helse-Bergen, UiB og Sørlandet Sykehus, med flerfaglig kompetanse innen psykologi og medisin. Gruppen innehar kompetanse på forståelse og behandling av internaliserte lidelser hos barn og ungdom, søvn og mestringsstrategier hos barn og unge.

Forskergruppen består av:

Prosjektledere

Prosjektgruppe

 • Mari Hysing, dr psychol, psykologspesialist og professor, UiB
 • Yngvild Sørebø Danielsen, dr psychol, psykologspesialist, førsteamanuensis, UiB
 • Linda Flygel Knudsen, dr psychol, psykologspesialist, Helse-Bergen
 • Åshild T. Håland, dr psychol, psykologspesialist, førsteamanuensis, UiA og Sørlandet Sykehus