Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Biologisk mangfold, bærekraftig utvikling, kjemi, helse og livsmestring

Naturfag 1 videreutdanning for lærere 2021-2022

Kurset er tett knyttet til egen praksis, didaktikk og klasserom. Forskere fra UiB gir fagforelesninger, i første semester om evolusjon, biodiversitet, bærekraft og molekylærbiologi. I vårsemesteret er emnene kjemi og helse. Du arbeider sammen med kollegaer om å utvikle god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester.

Samling av bilder fra kurs
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag

Main content

Kurset er bygget opp med samlinger, oppgaver og videoseminar. Samlingen går over to eller tre dager, med kursdager 9-16 i Universitetets lokaler. Videoseminarene er på en time, hver onsdag 14-15. Oppgavene blir løst i en liten gruppe, som også tar muntlig eksamen sammen. I arbeidet med oppgavene er det naturlig å prøve ut undervisning i en elevgruppe. Under er det en mer detaljert oversikt over studieåret, også med datoer for hver enkelt samling. 

Dersom det ikke blir mulig å holde fysiske samlinger, blir kursdagene digitale, innenfor samme tidsramme. 

I høstsemesteret har vi tre samlinger, og tre tema: 

  • biologisk mangfold, feltarbeid og evolusjon
  • bærekraftig utvikling
  • molekylærbiologi og bioteknologi

Samlingene er lagt til disse datoene, kursdager er alltid onsdag og torsdag. 

Klikk på tema for mer informasjon om samlingen.

24. 25.og 26. augustBiologisk mangfold
6. og 7. oktoberBærekraftig utvikling
10.og 11. novemberMolekyærbiologi og bioteknologi

Eksamen er lagt til uke 49. 

Vårsemesteret har fokus på kjemi og helse: 

  • uorganisk kjemi
  • organisk kjemi
  • folkehelse og livsmestring

Datoer i vårsemesteret:

12. og 13. januarUorganisk kjemi
16. og 17. februarOrganisk kjemi
20.og 21.aprilFolkehelse og livsmestring

Eksamen i vårsemesteret blir i uke 23. 

Videoseminar hver uke

Seminarene følger kursets tema, slik at det enten er forberedelse til neste samling, eller etterarbeid fra forrige. Hensikten med seminarene er å gi felles kunnskapsgrunnlag innefor temaene, og å ta opp sentrale undervisningstema. Det blir utarbeidet en egen timeplan for seminarene, med tema for hver enkelt time. Videoseminarene vil gå hver torsdag 14-15, de ukene det ikke er kurssamling.

Gruppesamarbeid

Gruppene har to eller tre deltakere. Oftest vil dere arbeide i samme skoleslag, og samarbeider om å bearbeide temaene i kurset for undervisning. Dere drøfter hensikt, organisering og faglig siktemål med undervisningsemnet. Som regel vil det være naturlig å prøve ut hele eller deler av undervisningen, og diskutere erfaringene. Resultatet blir en artikkel og gjerne annen dokumentasjon, som er egnet til deling med deltakerne på kurset. Skolelaboratoriet evaluerer og godkejnner artiklene. Èn av de tre arbeidene i semesteret blir lagt ut til fagfellevudering. Artiklene blir tatt opp til diskusjon på eksamen.

Oppgaver knyttet til egen praksis

Temaet er knyttet til samlingene. som regel vil oppgaven gå ut på å forme ut, prøve og reflektere over undervisning tilpasset eget skoleslag. Derer leverer en artikkel, som blir evaluert av Skolelaboratoriet. Artiklene blir tatt opp i eksamenssamtalen. Vanlig omfang på artiklene er 10-20 sider. Det kan gjerne følge med eksempler på elevarbeider, oppgaver eller vurdering.  Du løser oppgavene sammen med en eller to kollegaer i arbeidsgruppen din. Det er tre oppgaver hvert semester, en av artiklene blir fagfellevurdert. Dette gjør vi ved å utveksle artikler mellom gruppene.

Eksamen

Vår eksamen er muntlig, med bestått/ikke bestått som karakterskala. Grunnlaget for eksamen er pensum, foredrag og materiale ellers fra samlingene, og egne oppgavesvar fra semesteret. Du tar eksamen sammen med gruppen din, som en felles samtale. Det er eksamen hvert semester, med 15 studiepoeng. 

En vanlig eksamenssamtale varer i en time. Sensor, eksamintaor og gruppen er til stede. Samtalen vil dreise seg om arbeidet gruppen har gjort i semesteret,med å knytte sammen fagstoff, didaktisk teori og egen praksis. 

Pensum

NB!Pensum er under revisjon. Informasjonen her gjelder pensum 2020-2021:

Det er to obligatoriske element i pensum; en fast del, og en del du setter sammen selv. 

Forsiden av boken 'Naturfag som almenndannelse'
Foto/ill.:
Faksimile Gyldendal

Den faste delen er:

Kapitler fra boken 'Naturfag som almendannelse', Svein Sjøberg 2009

Kapitler fra boken 'Eleven som forsker i naturfag' Stein Dankert Kolstø og Erik Knain, 2019

Det selvdefinerte pensumet setter du sammen fra denne listen, etter dine egen faglige behov:

Høstsemesteret:

Utvidet klasserom i naturfag

Utdanning for bærekraftig utvikling, hva, hvorfor og hvordan?

Bærekraftdidaktikk

Biologi for lærere

Biologididaktikk

Biologididaktikk for lærere

Vårsemesteret: 

Innføring i kjemi for lærere, bind1

Kjemi for lærere

Kjemi fagdidaktikk; kjemi i skolen