Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fysikk, naturvitenskapelig arbeidsmåte og programmering

Naturfag 2 videreutdanning for lærere, 2021 - 2022

Kurset er faglig og didaktisk preget, og direkte knyttet til egen praksis. Forskere fra Universitetet i Bergen bidrar på samlingene med forelesninger og demonstrasjoner. Sammen med kollegaer utvikler du god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester.

kollasje med kursbilder
Photo:
Skolelaboratoriet

Kurset er bygget opp med todagers samlinger, oppgaver som blir løst i gruppe, videoseminar hver uke, og et faglig og didaktisk pensum. 

Det er re samliner hvert semester, og tilsvarende tre oppgaver. Oppgaven eer tett knyttet til egen praksis. Du arbeider sammen med kollegaer i en liten gruppe, om å utvikle, prøve ut og diskutere god undervisning omkring temaene vi tar opp. Eksamen er muntlig, og har form av en gruppesamtale.

Hensikten med videoseminarene er å gi et felles kunnskapsgrunnlag foran kursdagene, og gi anledning til faglig drøfting og erfaringsdeling. Videoseminarene er lagt til torsdag 14-15, og går alle torsdager det ikke er samling. 

 

I høstsemesteret har vi tre tema, og tre samlinger.

  • Fysikkens store ideer
  • Teknologi
  • Energi og klima

Kursdagene vil alltid være onsdag og torsdag.

Vi har satt opp disse datoene.

Du finner mer informasjon om hver samling om du velger temaet:

1. og 2. september

Fysikkens store idéer - kjerneelementene

20. og 21. oktoberTeknologi og energi
17. og 18. novemberEnergi og klima

 

Vårsemesteret har disse temaene:

  • Naturvitenskapelig praksis og tenkemåte
  • Programmering
  • Kritisk tenking og argumentasjon 

Datoer i vårsemesteret blir slik: 

Oppgaver knyttet til egen praksis

Det er tre oppgaver hvert semester. Du løser oppgavene sammen med en eller to kollegaer i arbeidsgruppen din. Temaet er knyttet til samlingene. som regel vil oppgaven gå ut på å forme ut, prøve og reflektere over undervisning tilpasset eget skoleslag. Derer leverer en artikkel, som blir evaluert av Skolelaboratoriet. Artiklene blir tatt opp i eksamenssamtalen. Vanlig omfang på artiklene er 10-20 sider. Det kan gjerne følge med eksempler på elevarbeider, oppgaver eller vurdering. En av oppgavene hvert semester blir fagfellevurdert, av en annen gruppe på kurset.

Videoseminar

Hver uke har vi en times videoseminar, på nettet. Hensikten er å sikre felles kunnskapsgrunnlag foran kursdagene, og få plass til fagtema som ikke kommer med på samlingene. 

Gruppesamarbeid

Arbeidsgruppen blir viktig i gjennomføringen av kurset. Du arbeider sammen med lærere fra samme skoleslag, slik at dere kan utveksle erfaringer, og planlegge undervisning sammen. Mellom kursdagene finner dere samarbeidsmåter, og utarbeider oppgavesvarene sammen. UiB bruker nettplattformene canvas, zoom og teams, alle tilgjengelig når du er student hos oss.

Gruppen er et naturlig forum for samarbeid også under videoseminarene og på samlingene. 

Pensum

Det er kapitler fra to obligatoriske bøker på listen. Pensum ut over dette setter du sammens elv, ved å velge kapitler og artikler fra listen over selvdefinert litteratur. På denne måten kan du sette sammen et pensum som svarer til dine behov for faglog og didaktisk oppdatering. 

De to bøkene som gjelderfor heles studieåret er:

'Erfaringsbasert læring', Thorsheim Frede, Andresen Mari Ugland, Kolstø Stein Dankert, Fagbokforlaget 2016

'Eleven som forsker i naturfag', Kolstø Stein Dankert, Knain erik, Universitetsforlaget 2019

Selvvalgt litteratur kan hentes fra: 

'Programmering i skolen', Haraldsrud Andreas Drolsum, Univesitetsforlaget 2020

'Fysikk for lærere', Angell Carl, Riiser Jostein, Flekkøy erik grua, Gyldendal akademisk 2011

'Fysikkdidaktikk', Angell Carl m.fl, Cappelen Damm akademisk, 2019

I tillegg blir forelesningene som blir lagt ut fra samlingene, pensum. Egne artikler levert som oppgavesvar er også obligatoriske, og blir tatt opp til drøfting på eksamen. 

Vi anbefaler i tillegg artikler og nettsteder, som blir lagt til som ressurser gjennom året. 

Læreplanen i naturfag forutsettes kjent. 

Eksamen

Eksamen er muntlig, og organisert som en gruppesamtale over en time. Det er individuell vurdering, med bestått/ikke bestått som skala.

Du tar altså eksamen sammen med arbeidsgruppen din. Vi sørger for at alle kommer til orde, og får vist kompetanse etter kursets hensikt. Det vil si at du kan knytte sammen fagstoff, læringsteori i naturfaget og betydningen for egen praksis, i en samtale med eksaminator, sensor og de andre på gruppen. 

Det er eksamen hvert semester. Kursene høst og vår er egne moduler, som hver gir 15 studiepoeng. 

Etter eksamen blir resultatene lagt på vitenmålsportalen, slik at du kan dele dem med arbeidsgiver, og hente ut karakterbevis.