Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Strategisk handlingsplan 2021

Vedtatt av Instituttrådet 3.12. 2020

Main content

Denne handlingsplanen tar utgangspunkt i strategien for LLE 2020-22, vedtatt av instituttrådet 28. november 2019. Hovedmålet i perioden er å få tilstrekkelig økonomi til å utføre forskning og undervisning på høyt nivå. De åtte delmålene er 

1.       flere søkere til våre studier
2.       flere studenter som fullfører studiene
3.       utnytte forskningstiden
4.       synlige resultater fra forskningen
5.       stabilt finansierte samlinger og arkiver
6.       romslig med driftsmidler
7.       flere eksternt finansierte rekrutteringsstillinger
8.       økt forskermobilitet 

I det følgende gjør vi rede for hvordan vi vil arbeide mot disse målene i 2021.

Flere søkere 

·   Gå gjennom nettsidene for studiene våre i samarbeid med fakultetet, og sørge for at de er tydelige, og viser fram yrkesmuligheter for kandidatene 

·    Vise fram den gode formidlingen vår på nettsidene for studier 

·    Arbeide aktivt på «Hva vil du bli» og andre arrangementer 

Bedre gjennomføring 

·     Planlegge og gjennomføre undervisning på høyt nivå, i kontakt med UiBs pedagogiske ekspertise, slik at studentene trives  

·     Undervise slik at studentene får kontakt med lærerne og hverandre 

·     Knytte undervisningen tett opp til vår egen forskning der det er mulig 

·     Legge til rette for et godt sosialt miljø blant studentene 

·     Gå gjennom bachelorprogrammene i kunsthistorie, digital kultur og allmenn litteratur for å sikre sammenheng og progresjon 

·     Gå gjennom lektorprogrammet i nordisk for å sikre sammenheng og progresjon 

·     Utnytte bredden av fag, både ved å la studenter møter eksperter fra tilstøtende fag der det er relevant, og ved å understreke hva som er felles for ulike fag.  

·     UUI skal utrede mulige samarbeidsformer.  

·     Administrasjonen utvikler ressursbudsjetter som gjør det lettere å utveksle lærerressurser.  

·     Ledelsen utreder muligheten for bedre førstesemestertilbud. 

Utnytte forskningstiden 

·      Instituttet skal forbedre systemet for ressursbudsjettering, og fortsette å følge opp budsjetteringen med fagkoordinatorene.  

·      I 2021 skal vi fokusere på å planlegge forskningsterminer og få ned overskudd på arbeidsregnskapene 

Synlige resultater fra forskningen 

·     Instituttet delegerer medarbeidersamtaler til forskningskoordinator, undervisningskoordinator, og en nyutnevnt HR-koordinator i administrasjonen. Slik kan vi tilby alle ansatte medarbeidersamtaler og følge opp og støtte forskningen 

Stabilt finansierte samlinger og arkiver 

·     Vi samarbeider med UB, som overtar driften av stadig flere samlinger og arkiver 

Romslig med driftsmidler 

·      Instituttet fortsetter med en lik tildeling til alle med forskningstid, men finner ikke rom for å øke denne i 2021 

Flere eksternt finansierte rekrutteringsstillinger 

·      LLE skal også i 2021 lage egne seminarer og informasjonsmøter for å følge opp de som ønsker å søke Forskningsrådet og ERC. Dette skal supplere oppfølgingen fra fakultetet. 

·      LLE fokusere spesielt på støtten de yngre forskerne ved instituttet trenger for å søke om midler 

·      LLE skal jobbe med å synliggjøre støtte og informasjonen for søkere 

·      I 2021 skal LLE arrangere to seminarer om tverrfaglige problemstillinger: Ett om bærekraft og ett om kulturarv. Disse to temaene er sentrale satsninger for NFR og Horisont Europa. 

Økt forskermobilitet 

Dette prioriterer vi ikke i 2021, ettersom koronapandemien fortsatt vil prege verden.