Home
Division of Research and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Styringsgruppe for UIB AI

Styringsgruppen skal bidra til å styrke og synliggjøre UiB sin posisjon innenfor AI i bredden av universitetets disipliner.

Main content

Bakgrunn

I februar 2021 utnevnte UiBs ledelse en arbeidsgruppe som skulle gi anbefalinger til de overordnede strategiske mulighetene for oppbygging av fagfeltet kunstig intelligens ved UiB. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i juni 2021 med følgende anbefaling:

UiB organiserer sin innsats innenfor dette feltet under navnet UiB AI, for å koordinere og binde sammen eksisterende aktivitet, legge til rette for og stimulere utvikling av nye initiativ og samarbeid og systematisk synliggjøre og markedsføre aktiviteten.

Styringsgruppen

Ledelsen ønsker å følge opp rapporten ved å opprette en styringsgruppe for UiB AI. I første omgang oppnevnes gruppen for perioden august 2021-desember 2022.

Styringsgruppens medlemmer er:

Tore Burheim, IT-direktør (observatør)
Mathilde Holm, programdirektør for digitalisering (observatør)

Forskningsadministrativ støtte og sekretær: Rune Smistad, FIA.

Mandat

  • Styringsgruppen skal bidra til å styrke og synliggjøre UiB sin posisjon innenfor AI i bredden av universitetets disipliner
  • Styringsgruppen skal sørge for en hensiktsmessig oppfølging av rapporten levert av arbeidsgruppe for UiBs AI-satsing innenfor budsjettrammer som er bestemt av UiBs ledelse og eventuell eksternfinansiering.
  • I første omgang bes styringsgruppen sørge for iverksetting av aktivitetene skissert for år 1 i rapporten.

I tillegg vil styringsgruppen ha ansvar for:

  • Synliggjøring og styrking av UiBs engasjement i NORA-samarbeidet, og bekjentgjøring av NORA-ressurser for alle studenter og kolleger ved UiB.
  • Oppfølging av tidligere kontakt med TMS for en delfinansiering av AI Bergen.

Styringsgruppen rapporterer til rektor og utarbeider årlig en kortfattet statusrapport som oversendes universitetsledelsen.