Home
Centre for the Study of the Sciences and the Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskingsprosjekt

Tverrfaglige studier av etiske og samfunnsmessige implikasjoner av nanoteknologi

Dette prosjektet, finansiert av Forskningsrådet under programmet NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer, så på etiske og samfunnsmessige aspekter (langsiktige og i bred forstand) ved nanovitenskap og nanoteknologi.

Image of a DNA spiral on a blurry background
Photo:
Creative Commons/HDwallpapers.net

Main content

Nanoetikk var ett av de fire temaområdene for UiBs satsing på nanovitenskap, og SVT var også ansvarlig for å undervise nanoetikk i UiBs studieprogrammer i nanoteknologi og nanovitenskap. Forskningsområdet var organisert i separate forskningsprosjekter, hvorav dette prosjektet var ett av de viktigste.

Begrepet nanoteknologi brukes om en rekke ulike teknologier der vesentlige komponenter eller prosesser forekommer på nanometerskala. En rekke viktige komponenter i naturen, som for eksempel atomer, virus og cellekjerner, finnes nettopp i denne størrelsen. Fordi nano kun er en størrelse er det en rekke svært ulike prosjekter, produkter og anvendelser som går under merkelappen nanovitenskap og nanoteknologi. Dette mangfoldet kan være med å synliggjøre nye aspekter ved, eller blåse nytt liv i, allerede eksisterende debatter om vitenskap og teknologi og hvordan den spiller sammen med samfunnet.

Mye som skjer innen nanovitenskap fremstår verken som revolusjonerende eller kontroversielt. Likevel er det ikke tvil om at utviklingen de siste årene innen denne typen teknologi har forandret samfunnet vårt, og i noen tilfeller på uventede måter. Enkelte opplever kanskje noen av disse utviklingstrekkene som problematiske, negative, tvetydige eller ubehagelige. Andre opplever kanskje graden og hurtigheten av forandring som ubehagelig eller problematisk. Når vi jobber med nanoetikk er vi opptatt av å belyse både positive, negative, tvetydige og uforutsigbare aspekter ved utviklingen av nanovitenskap og nanoteknologi.

Om prosjektet

Arbeidsmetoden består i å kombinere etisk og filosofisk analyse med ”workshops” der dialog mellom etikere, filosofer, nanoforskere og deltakere fra andre disipliner (inkludert samfunnsmedisin, klinisk medisin og samfunnsfaglig forskning) vektlegges. Ved hjelp av denne metodologiske plattformen tar vi i bruk perspektiver fra etikk, vitenskapsteori (inkludert post-normal vitenskap) og vitenskaps- og teknologistudier for å kartlegge brede samfunnsmessige og etiske problemstillinger, samt forsøke å møte utfordringer for regulering og forvaltning av nanovitenskap og nanoteknologi i møte med ulike former for vitenskapelig kunnskap og usikkerhet. 

Prosjektets hovedmålsetninger

a. Kartlegge og undersøke etiske og samfunnsmessige aspekter som kommer fram i det komplekse samspillet mellom natur og kultur gjennom utviklingen av nanoteknologi.

 • Kjølberg, K. og Wickson, F. (2007) ‘Social and Ethical Interactions with Nano: Mapping the early literature’ NanoEthics 1:2, pp.89-104.
 • Kjølberg, K. og Wickson, F. (2009). 'Nano meets Macro: Social perspectives on nanoscale sciences and technologies', (Pan Stanford Publishing, Singapore).
 • Wickson, F. og Kjølberg, K. (2009) ‘NanoVisions: An Experiment with NanoScientists’ in Visions of Nanotechnology (eds) Stefan Gammel and Arianna Ferrari (AKA Verlag: Berlin) pp. 165-183.

b. Utvikle interdisiplinær forståelse av vitenskapelig usikkerhet og kvaliteten på kunnskap som grunnlag for regulering og forvalting. Spesielt forståelsen av ansvar for ulike aktører, betydningen av risiko- og usikkerhetsanalyse, ikke-vitenskapelig kunnskap som beslutningsgrunnlag og deltakende metoder for å håndtere usikkerhet i beslutningstakning og forvaltning.

 • Wickson, F. (2007) ‘Public engagement means listening as well as talking’ Nature 448/9, p.644.
 • Gillund, F., Wickson, F. og Myhr, A., ‘The Governance of Nanoparticles: Science, Risk, Uncertainty and Precaution’ i Kjølberg og Wickson (red) (2009) Nano meets Macro: Social perspectives on nanoscale sciences and technologies, (Pan Standford Publishing, Singapore).
 • Kjølberg, K. og Strand, R. ’European Strategies for Regulating Nanoparticles’, i van der Sluijs, J., Ravetz, J. og Kjølberg, K. (red). ‘Innovative approaches for the governance of complex science and technology issues: Towards a post normal practice’, kommer i 2009.

c. Undersøke tilstedeværelsen og betydningen av ‘spontan filosofi’ og ideologi for nanoteknologi i regulering, vitenskapelige diskurser og offentlig debatt.Regulering:

 • Kjølberg, K., Strand, R., Delgado, G.C. og Wickson, F. (2008) ‘Models of Governance for Converging Technologies’ Technology Assessment and Strategic Management 20(1), pp. 83-97.

Offentlig debatt:

 • Kjølberg, K. ‘Representations of nanotechnology in Norwegian newspapers - implications for public participation’, NanoEthics, kommer i april 2009.
 • Kjølberg, K. ’Nanoteknologi i norsk offentlighet’, Nytt Norsk Tidsskrift, 3/2008, pp. 252-261.
 • Kjølberg, K. ’Vidunderlig ny nanoteknologi’, kronikk i Morgenbladet, 19.09.2008.
 • Kjølberg, K. ‘Representations of nanotechnology in the public sphere’, i Kjølberg, K. og Wickson, F. (2009) Nano meets Macro: Social perspectives on nanoscale sciences and technologies, (Pan Standford Publishing, Singapore).

Vitenskap:

 • Wickson, F. ‘Narratives of Nature & Nanotechnology’ (2008) Nature Nanotechnology 3(6), pp.313-315.
 • Wickson, F., Grieger, K. og Baun, A. (kommer) ‘Nature and Nanotechnology: science, ideology and policy’, i Kenneth A. Gould & Robert J. Torres (red) Nanotechnology, Social Change and the Environment (Rowman & Littlefield: Lanham).

d.     Gjennomgå tilstanden av vitenskapelig kunnskap i publiserte eksempler på nanovitenskapelig filosofi, så vel som nanoviteres forståelse av etiske og samfunnsmessige implikasjoner av deres arbeid.

 • Wickson, F., Nepstad, R., Am, T. og Winkler, M. (2008) ‘Reflections on Philosophy of Nanoscience from Nanoscience Practitioners’ Nordic Journal of Applied Ethics (Etikk i Praksis) 2(2), pp.73-92.

e. Utvikle en rikere teoretisk forståelse ved å forbedre kommunikasjonen og flyten av teoretisk innsikt mellom ”de to kulturer” av nanovitenskap/-teknologi og humanistisk/samfunnsfag-basert forskning på nano.

Sluttkonferanse

(informasjon forekom kun på engelsk)

End-of-NANOMAT-Project Conference: 14-15 December 2009, SVT, Student Senter,  rom 4, Bergen, Norway

The NANOETHICS research activity of SVT (Senter for vitenskapsteori, Centre for the Study of the Sciences and the Humanities, University of Bergen) was founded in 2006. Its major project so far has been Interdisciplinary Studies of Social and Ethical Implications of Nanotechnology, funded by the NANOMAT programme of the Research Council of Norway as well as the NANO@UIB programme. The project has involved a number of national and international scholars and scientists, the main researchers being Fern Wickson and Kamilla Lein Kjølberg. Roger Strand initiated and led the project.

Results from the project have been disseminated in more than 20 publications and 20 international conferences and workshops. At this end-of-project conference, we will give an overview of our research so far within the ELSA of nanoscience and nanotechnology.

Target audience

ELSA researchers and STS scholars with an interest in nano

researchers and students of nanoscience and nanotechnology

decision-makers with an interest in nano

Programme – Monday 14 December 10.00-17.00

10.00-10.45    Introduction and overview of the project (Roger Strand & Fern Wickson)

11.00-12.00    Ideology in nano discourse (Fern Wickson & Roger Strand)

12.00-13.00    Lunch*

13.00-14.00    Broad-scoped nanoethics (Roger Strand & Fern Wickson)

14.15-14.45    Public engagement and nano (Ana Delgado)

14.45-15.15    Nano in Latin America (Gian Carlo Delgado)

15.30-17.00    Book launch: NANO meets MACRO (Kamilla Lein Kjølberg), with refreshments

19.00-             Conference dinner*

Programme – Tuesday 15 December 09.00-15.30

09.00-10.30    Understanding nano images (Roger Strand, Rasmus Slaattelid & Alice Benessia)

10.45-11.15    Nano: Risk and Uncertainty (Fern Wickson)

11.30-12.00    Interdisciplinarity in nano research & education (Bodil Holst)

12.00-13.00    Lunch*

13.00-13.45    The project seen from a distance (Silvio Funtowicz & Anders Braarud-Hansen)

14.00-15.30    The next generation of SVT projects: Value Isobars, Imag(in)ing the Nanoscale, Technolife, Reflexive Systems Biology (Matthias Kaiser, Rasmus Slaattelid, Kjetil Rommetveit & Roger Strand)