Home
CHILDCRIM

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
CHILDCRIM

Om prosjektet CHILDCRIM

CHILDCRIM er et femårig forskningsprosjekt ved Det juridiske fakultet, UiB. Prosjektet vil studere vurderinger av strafferettslig utilregnelighet og voldsrisiko for barn som er over den kriminelle lavalder.

Main content

Flere barn og unge i dagens samfunn møter utfordringer knyttet til kriminalitet. Som et resultat av fattigdom, immigrasjon, psykisk uhelse og marginalisering risikerer flere barn å bli både forbrytere og offer. Noen av disse barna utvikler kriminell adferd som omfatter alvorlige forbrytelser mot andre mennesker.

Som en respons på økende (fokus på) kriminalitet hos barn, ser vi over hele verden en strafferettspolitikk og rettsordning i endring – med økende fokus på særskilte reaksjoner mot barn og særskilt håndtering av barn.

Samtidig ser vi en økende artikulering og betydning av barns rettigheter. Særlig Barnekonvensjonen og prinsippet om barnets beste som nå også følger av Grunnloven 104 andre ledd legger føringer og begrensninger på strafferettens utforming. Her finnes også en spenning mellom barneperspektivets tiltagende betydning, og et økt press på strafferettslige reaksjoner rettet mot barn.

Strafferettslige vurderinger

Prosjektet "Unge lovbrytere" vil bidra til å utvikle kunnskap for å imøtekomme disse grunnleggende utfordringer gjennom en tverrfaglig analyse av vurderinger som angår barns straffansvar og straff, innenfor det norske straffesystemet. Vårt prosjekt er i første omgang rettet mot strafferettslige vurderinger av barns utilregnelighet og voldsrisiko, foretatt av sakkyndige og dommere, jf. strl. § 20 og strl. §§ 62 og 63.

Gjennom å integrere forskning om barns utvikling, alvorlige psykiske lidelser og risikofaktorer hos barn, har prosjektet også som ambisjon å identifisere behov for endret rettslig regulering/praksis og videre kunnskapsutvikling på dette feltet.

Databehandling

Les mer om databehandling og personvern i forskningsprosjektet