Home
Pedagogical Academy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utlysning 2022

Utlysning 2022 - Fremragende underviser - Excellent Teaching Practitioner ved Matnat

Fakultetet inviterer med dette fakultetets undervisere og undervisere ved UNIS (Gruppe A) til å søke om å få sin undervisningskompetanse vurdert og bli tatt opp i Fakultetets Pedagogiske Akademi. Søknadsfristen er 1. desember 2022.

Main content

Som en del av MN-fakultetets kvalitetsarbeid ble det i 2016 innført en meritteringsordning forundervisning. Meritteringen gir den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser/Excellent Teaching Practitioner (Fund/ETP). Ordningen evalueres parallelt med årets utlysning og prosess.

Søknad om Fund/ETP

Fakultetet inviterer med dette sine undervisere (Gruppe A) til å søke om å få sin undervisningskompetanse vurdert og bli tatt opp i Fakultetets Pedagogiske Akademi.
Godkjente søknader gir den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser/Excellent Teaching Practitioner, og medfører også lønnsøkning for den enkelte.

Hvem kan få status som fremragende underviser?

Status som Fremragende underviser tildeles undervisere på bakgrunn av søknad og en påfølgende vurdering foretatt av en bedømmelseskomité. Vurderingsprosessen består av vurdering av søknad/undervisningsportefølje og dokumentasjon, og aktuelle kandidater blir invitert til et intervju. Underviseren skal i søknaden og vedleggene beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire hovedkriterier (se vedlegg).

Merittering tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen.
Undervisere som blir tildelt status som Fund/ETP danner fakultetets Pedagogiske Akademi. De skal bidra til en kollegial undervisningskultur ved fakultetet, basert på prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning, for eksempel gjennom å ta ansvar for, og delta i, faglig, pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, gjennom å dele erfaring og fremme utveksling gjennom kollegiale fora for undervisningsutvikling og gjennom veiledning (mentorskap) av kolleger. Fakultetets Pedagogiske Akademi forvalter i samarbeid med fakultetet, midler til pedagogisk/didaktisk utviklingsaktivitet.

Søknadsfrist og prosess

Søknadsfrist er 1. desember. Vurdering av søknadene vil foregå i løpet av våren 2023, med endelig vedta i fakultetsstyret i juni 2023.

Informasjonsmøte og workshop

Fakultetet arrangerer et informasjonsmøte om ordningen og utlysningen i august. Det blir også tilbud om workshop How to write a well-structured teaching portfolio i uke 38, med oppfølging fram mot søknadsfristen. Dato og tidspunkt vil bli annonsert for instituttene via epost
og på Pedagogisk akademi sine nettsider: https://www.uib.no/pedagogiskakademi.

Søknad sendes til fakultetet via instituttet i ephorte.
Ta kontakt med visedekan for utdanning Sigrunn Eliassen (Sigrunn.Eliassen@uib.no) eller
studiesjef Ingrid Christensen (ingrid.christensen@uib.no) dersom du har spørsmål.