Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
HMS

HMS Handlingsplan 2022

Main content

Enhet:

Institutt for fremmedspråk

Leder:

Martin Paulsen, Instituttleder

Dato:

31.05.2022

Verneombud:

Bente Hannisdal

 

HMS-handlingsplanen omfatter følgende HMS-mål:

Nr.

Beskrivelse av hva som skal forbedres og hvor

Kort beskrivelse av tiltaket

Kostnad (tid)?

Tidsfrist

Ansvar for oppfølging

Utført

(ü)

Henv. til budsjett/ virksomhetsplan

Gode arbeidsfellesskap

1

Mottak av nyansatte

Gjennomgang på administrasjonsmøte av IF-rutine «mottak av nytilsatte i fast vitenskapelig stilling ved institutt for fremmedspråk» oppdatert 21.02.2022.

Arbeidet med rutine for mottak av nytilsatte stipendiater, postdoktorer og andre i langvarige midlertidige stillinger

 

Sette av tid i forkant av nyansettelse for å sikre at alle parter er godt kjent med rutinen.

 

21.02.2022

 

 

Innen studiestart høst 22

Ved neste nyansettelse

Administrasjonssjef

 

 

Administrasjonssjef

 

 

Administrasjonssjef i samarbeid med administrasjonskonsulent

  •  

 

2

Fagvise lunsjer

Oppfordre de ulike fagene til å ha faste lunsjmøter.

 

Fortløpende

Fagmiljø og instituttleder

 

 

3

Felles sommer- og julefest

 

Arrangere sommerfest og julefest for ansatte og emeriti

 

Sommerfest 16. juni 2022.

Desember

Instituttleder + komiteen

 

 

4

HMS-møte

Arrangere HMS-møte Informere om «Sikre siden», kurstilbud m.m. Oppfølgingsmøte med presentasjon av tiltak

 

26. oktober 2022 kl. 12-16. Februar 2023

Instituttleder i samarbeid med verneombud

 

 

5

Arbeidsmiljøkartlegging

IF følger fakultetets felles ARK-undersøkelse. Sist gjennomført i 2021. Ny instituttleder setter seg inn i fjorårets resultater og eventuelle oppfølgingsbehov for 2022

 

Juni 2022

Instituttleder i samarbeid med verneombud

 

 

6

Medarbeidersamtaler

Invitere alle ansatte til medarbeidersamtale med nærmeste leder

 

En gang per år

Administrasjonssjef, forskningskoordinator, undervisningskoordinator og instituttleder.

 

 

7

Faste temamøter

Møter om ulike tema

 

Månedlig

Instituttleder

 

 

Trygge og funksjonelle arbeidsplasser

8

HMS-runde på instituttet.

 

Informere ansatte om tid for HMS-runde slik at flest mulig kan være til stede. Skjema sendes på epost i forkant av HMS-runden. Valgfritt å sende skjema inn på forhånd ellers samles det inn på runden. Gi mulighet for digitalt møte / epost kommunikasjon for de som ikke kan være til stede.

Følge opp resultater og funn

 

 

Gjennomføres andre halvdel av september 2022

 

 

Høsten 2022

Instituttleder i samarbeid med administrasjonskonsulent og verneombud

 

 

9

Kjøkkenløsning i 2.etasje

Oppdatert kartlegging om behovet for ny kjøkkenløsning. Dialog med Husstyret for HF og fakultetet om hvordan det økonomisk kan løses.

 

Høsten 2022

Instituttleder i samarbeid med administrasjonskonsulent

 

 

God sikkerhetskultur og beredskap

10

Brannvern og

beredskap

 

Årlige brannøvelser. Forebygge brannfare ved å minimere mengden brannfarlig materiale på arbeidsplassen, sørge for frie rømningsveier, og sikre elektriske apparater.

 

Brannøvelse høsten 2022

Instituttleder i samarbeid med byggansvarlig (brannvern) og eiendomsavdelingen

 

 

11

Påse at alle har god nok kompetanse om brannvern og sikkerhet.

 

Sørge for at alle ansatte kjenner til rømningsveier. Alle nyansatte skal få tilbud om brannvernkurs. Alle ansatte skal ha gjennomført brannvernrunde med byggansvarlig.

 

Nyansatte skal ha gjennomført brannvernrunde innen første måned i arbeidsforholdet

Instituttleder i samarbeid med byggansvarlig

 

 

12

Oversikt over hvor ansatte befinner seg

 

Minne ansatte om viktigheten av å melde fra til post@if.uib.no om planlagt fravær fra bygget, altså hvor man befinner seg på arbeidsreiser innenlands og utenlands.

 

Skrives i IF-nytt i løpet av juni 2022 Legges inn i velkomstepost til nyansatte Legges inn i rutinen om mottak av nytilsatte

Instituttleder og administrasjonskonsulent

 

 

13

Fokusere på IT- Sikkerhet

Sørge for at alle tar e-læringskurs i infosikkerhet og personvern: E-læringskurs i personvern og informasjonssikkerhet (uib.no)

 

Skrives i IF nytt i løpet av høsten

Instituttleder

 

 

Annet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølgingsmøte dato: ________

Mal oppdatert 14.02.2022