Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
pressemelding

Millioner fra Bergen forskningsstiftelse til forskning innen politi- og påtalerett

Torsdag 9. desember kl. 12 markeres en ny pengegave fra Trond Mohn gjennnom Bergen forskningsstiftelse til Det juridiske fakultet i Bergen. Fakultetet vil over de neste 4 årene motta i alt 16 MNOK fra stiftelsen. Tildelingen vekker stor interesse i det praktiske rettsliv, og justisminister Knut Storberget kommer til Bergen for å åpne markeringen.

Main content

Bergens forskningsstiftelse er en stiftelse opprettet av Trond Mohn i 2004. Mohn har gjennom en årrekke gitt betydelige pengegaver til forskning, idrett og ulike humanitære formål. Gaven føyer seg inn i rekken av gaver som viser Mohns sterke samfunnsengasjement, og hans bidrag til å skape trygghet og gode oppvekstvilkår for den enkelte.

Positive synergieffekter for hele fagmiljøet

Pengegaven skal knyttes til det nyopprettede prosjektet ”Funksjonalitet i strafferettssystemet”. Dette prosjektet har som ambisjon å foreta nærmere analyser av grunnleggende problemstillinger som vil gi en unik innsikt i hvordan politi, domstoler og reaksjonsapparatet fyller ulike funksjoner i forhold til hverandre i strafferettssystemet. Disse institusjonene håndhever strafferetten i relasjon til konflikter i det sosiale liv.

Et formål med prosjektet er å analysere hvordan nærheten til det sosiale liv setter ulike betingelser for håndhevingsinstitusjonene. Forskning på dette området forutsetter derfor en dyp innsikt i praksis i rettsapparatet, politi- og påtalemyndigheten. Prosjektet vil således søke å komme til en nærmere forståelse av hvordan institusjonenes plassering i grensesnittet mellom strafferetten og samfunn, preger både institusjonene selv og det større strafferettssystemet som de er del av.

Forskningssatsingen skal knyttes til eksisterende forskningsprosjekter i strafferettsmiljøet som allerede relaterer seg til eller bygger på premisser fra denne tematikken. Forskningssatsingen vil dermed bidra til svært positive synergieffekter for fakultetets sterkeste forskningsmiljø.

Nye stillinger - med praksis fra felten

Med de nye millionene vil fakultetet få muligheten til å ansette flere personer i midlertidige vitenskapelige stillinger. Fakultetet har som ambisjon å ansette personer med lang praktisk erfaring fra politi, påtalemyndighet og domstoler.

Politidirektoratet har allerede stilt visepolitimester Ragnar Auglend til disposisjon som forsker ved fakultetet. Fakultetet er svært glad for at Auglend vil fungere som en primus motor i prosjektet og i samarbeidet med sentrale institusjoner innenfor politi- og påtalemyndighet.

- Vi har nå en unik mulighet til å vise nytten av forskningsresultater i praksis, og til å utvikle forskningsresultater i forskningsfronten direkte basert på kunnskap, erfaring og kommunikasjon med det praktiske rettsliv, uttaler dekan Asbjørn Strandbakken.

- Det er med stor ydmykhet og takknemlighet vi mottar denne pengegaven, tilføyer han.

Fakultetet har blant annet til hensikt å videreutvikle sitt samarbeid med politihøyskolen og kriminalomsorgen, og ønsker å møte behovene for ny forskning og kompetanseutveksling med blant annet Domstolsadministrasjonen og fengselsvesenet.

Markering i et samlet strafferettsmiljø

Markeringen av de kjærkomne midlene vil foregå på slutten av et todagers internasjonalt seminar i strafferett, torsdag 9. desember kl. 12 i auditorium 2, ved Det juridiske fakultet. 

For mer informasjon, kontakt:
Anne Marie Frøseth Anfinsen, visedekan for forskning
E-post: anne.froseth@jur.uib.no / telefon: 55 58 95 49