Home
The Grieg Academy – Department of Music

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Viggo Krüger disputerer for Ph D graden

Viggo Krüger disputerer fredag 2. mars kl 10.00 for Phd graden i faget musikkterapi, med en avhandling om ungdommers perspektiver på deltakelse i en samfunnsmusikkterapeutisk praksis i barnevernsarbeid.

Main content

Samfunnsmusikkterapi som tilnærming for et ressursorientert barnevern

I avhandlingen legger Krüger vekt på ungdommers fortellinger om egne erfaringer med institusjonsopphold og med deltagelse i musikkaktiviteter. Krüger utvikler en forståelse av musikkterapeutisk praksis som både er informert av et rettighetsperspektiv og et sosiokulturelt læringsperspektiv. Den teoretiske diskusjonen knytter Krüger opp til FNs barnekonvensjon og særlig i forhold til prinsippet om barns rett til deltagelse. Det sosiokulturelle perspektivet anvendes for å se på hvordan barnekonvensjonen kan operasjonaliseres i praksis. Krüger viser hvordan ungdommenes bruk av musikk kan forstås som en form for identitetsarbeid. I forhold til identitetsarbeidet fungerer musikk som strukturerende ressurs i forhold til sosialiseringsprosesser der jevnalderfellesskapet og forholdet til voksne spiller inn. Musikk brukes av ungdom til å artikulere og fremføre personlige meninger og holdninger. Grunnlaget for identiteten styrkes og kontinuitet i den selvbiografiske fortelling bygges, også i overganger mellom sosiale praksiser der andre menneskers forventninger spiller inn. Bruk av musikk, enten det er ved å lytte til den, fremføre den, snakke om den eller reflektere over den, blir en måte å ”skape virkelighet på”, både på egenhånd og sammen med andre. Viggo Krüger er født 23.04.1971 i Bærum og vokste opp i Loddefjord. Han er utdannet musikkterapeut ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, med hovedfag fra Norges musikkhøgskole. Siden 2006 har han vært PhD-stipendiat i musikkterapi ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Til daglig arbeider Krüger som musikkterapeut ved Aleris Ungplan hvor han tilrettelegger musikkaktiviteter for ungdom under omsorg av barnevernet. Disputasen holdes kl 10 i Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet - Institutt for musikk, Lars Hillesgate gt 3. Prøveforelesning holdes samme sted torsdag 1. mars kl 15.15.

Avhandlingens tittel:

Musikk - Fortelling - Fellesskap. En kvalitativ undersøkelse av ungdommers perspektiver på deltagelse i
samfunnsmusikkterapeutisk barnevernsarbeid.

1. Opponent: Professor Even Ruud, Universitetet i Oslo

2. Opponent: Førsteamanuensis Astrid Strandbu, Universitetet i Tromsø

Komiteleder: Førsteamanuensis Randi Rolvsjord, Universitetet i Bergen

Disputasen holdes i Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet - Institutt for musikk, Lars Hillesgt 3.