Home

The Grieg Academy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon

Studieretning komposisjon

Her finner du informasjon om opptakskrav, hjemmeoppgave og opptaksprøver til studieretning komposisjon

Noter

Noteark

Komposisjon er både et sentralt kulturbærende fag innenfor musikkfeltet, og et kunstnerisk egenuttrykk. Fagfeltet styrker vurderingsevnen og den musikalske forståelsen av ulike tradisjoner og epoker gjennom kreativt og analytisk arbeid. Faget berører sentrale problemstillinger i forbindelse med viktige begreper som rom, tid, mening og funksjon sett fra et musikalsk ståsted. 

Nye, eksperimentelle og eldre estetikker innenfor en klassisk tradisjon blir introdusert og behandlet gjennom seminarer, etyder og individuell oppfølgning. Et hovedmål er at studenten skal finne sitt eget uttrykk. Det kreves evne til å arbeide selvstendig, og initiativ til å sette i gang egne samarbeidsprosjekter, for å benytte mulighetene miljøet gir, gjerne på tvers av fakultetene.

I starten av studiet får studenten en innføring i og kunnskap om hva som ligger bak kreative og kompositoriske prosesser. Det første året gir også en breddeoversikt over komposisjonsfaget og systematisk oppfølging av egen musikkskaping og gjennom det bevisstgjøring om mulige personlige formspråk. Det håndverksmessige grunnlaget legges tidlig i studieløpet. 

Etter hvert gis det rom for større grad av fordypning i avgrensede tema, med perspektiv og kunnskap fra relevant musikk, komposisjonsteknikker og problemstillinger hentet fra ulike områder av musikktradisjonen.  Gjennom å kombinere skapende og analytisk arbeid skal studenten øve opp vurderingsevnen og forståelsen for tekniske og estetiske aspekter, både i egne komposisjoner og innen musikalsk praksis generelt. 

Det arrangeres regelmessig felles prosjekter for komponistene. De senere årene har studiet samarbeidet med Griegakademiets unge talenter (GUT), Griegakademiets Sinfonietta, sangstudentene, BIT 20 Ensemble, Lutherfestdagene (Johanneskirkens tårnklokkespill), Avgarde og Borealisfestivalen. Sjøforsvarets Musikkkorps har siden 2006 hatt årligeprosjekter der verk av alle komposisjonsstudentene innstuderes og fremføres. Muligheten for å høre egne verk fremført er en avgjørende erfaring for komponistene.

Søk til Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon her: Søknadsweb

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GSK) og opptaksprøver.
Opptaksprøvene for studieretning komposisjon består av en hjemmeoppgave og kompositoriske prøver ved Griegakademiet, samt en prøve i musikkteori og gehør.
Alle delene av opptaksprøvene må være gjennomført og bestått for å kvalifisere for opptak.

Forberedelse

Presentasjonsmappe: 
Søkeren må på forhånd lage seg en fyldig "presentasjonsmappe". Denne skal tas med til opptaksprøvene i uke 10.
Innhold:

 • CV: musikalsk bakgrunn, opplæring, praksis og utvikling. 
 • Tidligere erfaring med å skape musikk, som komponist eller arrangør. Dette kan dokumenteres med attester, med noter, lydopptak etc. Selv om studiet er et kunstmusikalsk studium, skal søkeren her gi et bilde av hele sin musikalske bakgrunn og erfaring så langt. (Også i andre sjangre.)
 • Verkliste, arrangementer eller komposisjoner. Noter og opptak bør følge med der det foreligger. (Lyd skal være i CD-format.)
 • Andre kunstneriske uttrykk,  hvis dette er dokumentbart og relevant for søknaden.
 • Egenrefleksjon (1-2 maskinskrevne A4-sider) rundt det å komponere: Søkeren skal her være innom:
  - musikalsk bakgrunn og utvikling så langt
  - ambisjoner, musikalsk fokus og forventninger om hva studiet kan tilføre 
  - tanker om fremtidige jobb- og karrieremuligheter.

  Fremstillingsformen, ikke bare innholdet, i denne mappen er viktig og forteller mye om søkeren.  Mappen innleveres ved fremmøte, og returneres til kandidaten etter intervjuet. 

Oversiktskunnskap:
Søkeren forventes å ha god oversikt over nyere komposisjonstradisjoner, komponister, verker og stilretninger. Under intervjuet (se nedenfor) vil dette bli testet og utdypet. Søkeren bør sette seg godt inn i relevante musikkhistoriske oversikter og lytte gjennom og lese sentrale verker av toneangivende komponister.

Hjemmeoppgave

Opptaksprøvene starter med utsendelsen av hjemmeoppgaven ca. 14 dager før prøvene ved Griegakademiet.
Søkeren skal komponere et kortere verk for en oppgitt besetning, ut fra oppgitte rammer og instruksjoner i oppgaveteksten.
Det skal også skrives en kortfattet analyse av besvarelsen. Det kan også gis andre deloppgaver i tilknytning til hjemmeoppgaven.

Besvarelsen skal leveres inn ved fremmøte som partitur + transponerte enkeltstemmer.

Prøver ved Griegakademiet

Prøvene foregår i uke 10, 5.-9.mars 2018. Du vil motta en innkalling til opptaksprøvene med informasjon om hvilken dag og tid du skal møte.

På opptaksprøvene blir du møtt av en jury bestående av faglærere i komposisjon og en studentrepresentant. 

Prøvene ved Griegakademiet i uke 10 forløper som følger:

1. dag - Satstekniske prøver:
- én oppgave i koralsats, inkludert besifring/harmonisk analyse av satsen
- én oppgave i polyfon sats, i valgfri stil: fritonal, Palestrina eller Bach.

2. dag - Praktiske prøver og intervju:
- Innstudering med ensemble: Søkeren leder den praktiske innstuderingen av sin egen hjemmeoppgave. Tid til rådighet: 30 min. 
- Intervju med utgangspunkt i innlevert presentasjonsmappe og delprøvene så langt. Testing av faktakunnskap, repertoaroverblikk og musikkhistorisk oversikt.
- Eventuelt også sjekk av tilstrekkelige instrumentalkunnskaper (hovedinstrument) og grunnleggende ferdigheter på akkordinstrument.

Det opplyses via oppslag på instituttet hvilke søkere som er godkjent for opptak etter at opptaksprøvene er gjennomført.NB: Godkjent opptaksprøve er ikke et tilbud om studieplass.

Tilbud om studieplass vil bli annonsert i Søknadsweb i begynnelsen av uke 11. Du må svare på tilbudet om studieplass i Søknadsweb senest 1. april 2018.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta gjerne kontakt på epost: opptak@kmd.uib.no