Home
Centre for Women's and Gender Research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Strategi 2013-2015

Strategiplan for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) 2013-2015 (Basert på strategiseminar 19.-21.09.12.)

Main content

INNLEDNING

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved UiB. SKOK ble opprettet i 1999, og ifølge senterets statutter skal SKOK initiere, koordinere og gjennomføre kvinne- og kjønnsforskning innen ulike fagområder. Fra og med august 2012 har senteret også ansvaret for bachelorprogrammet i kjønnsstudier (BAHF-KJØNN), et interfakultært og tverrfaglig undervisningstilbud som skal retter seg mot hele UiB. SKOK ønsker å fungere som et vitalt knutepunkt for kjønnsforskere internt på universitetet, men ser det også som sin oppgave å være et bindeledd til andre forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging på dette feltet, på tvers av faggrensene, og å utvikle undervisningstilbud i kjønnsstudier på alle nivå.

Et overordnet mål for SKOK er å være et toneangivende kjønnsforskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt, og denne målsettingen skal nedfelle seg i all virksomhet ved senteret. SKOK ønsker å utvikle en klar profil, en Bergensskole i kjønnsforskning, med fokus på kjønnsteori i kjønnsforskningen, der kritisk tenkning, globalt og historisk perspektiv utgjør sentrale elementer.

I og med at SKOK har blitt en undervisningsenhet (uten studieadministrativt ansvar), skal vi arbeide særlig for å skape en hensiktsmessig balanse mellom undervisning, forskning og formidling på senteret. Vi vil også arbeide for å utvikle et administrativt støtteapparat som kan gjøre det mulig å nå våre målsettinger. SKOK vil i denne strategiperioden særlig videreføre satsningen på forskning, men vil vie særlig oppmerksomhet til undervisningen, da evnen til å utvikle et fremragende studietilbud er en avgjørende faktor i vår ambisjon om å være et toneangivende kjønnsforskningsmiljø i Norden.

 

UNDERVISNING

Overordnede mål for undervisningen

Det er en målsetting for SKOK å utvikle undervisningstilbud av høy kvalitet på alle nivå, samt å initiere oppretting av emner i kjønnsstudier ved alle fakulteter. Det er viktig at utdanningsløpet fra BA, via master, til ph.d. tenkes i et helhetlig perspektiv. Utviklingen av undervisningstilbudet vil skje trinnvis, og SKOK vil i første omgang legge størst vekt på omstruktureringen av BA-programmet, samt nyetableringen av en felles mastergrad (se under).

Gjennom forskningsbasert undervisning, tuftet på den kompetansen som finnes både blant fast og midlertidig ansatte ved senteret, er det et mål at Bergensskolen også skal gjenspeiles i vår undervisningsprofil. I praksis betyr dette at vi vektlegger tverrfaglig kjønnsteori, kritisk tenkning, globalt og historisk perspektiv, også i undervisningen. Utdanningen skal gi studentene solide basiskunnskaper, kombinert med evne til selvstendig arbeid og kritisk refleksjon. Disse ferdighetene skal være overførbare til studentenes fremtidige yrkesliv, og samtidig kunne danne grunnlag for videre studier, eventuelt også en akademisk karriere.

SKOK er et tverrfakultært senter og [MÅ6] vil i den forbindelse delta i temaundervisning på arenaer ved alle fakulteter der kjønn tematiseres.

Bachelornivået

På Bachelor-nivå har vi en intensjon om en betydelig økning i gjennomføringsprosenten, samt å høyne undervisningskvaliteten innen alle emner. En omfattende omstrukturering av programmet er allerede i gang, ledet av ekstern programsensor og de fast ansatte ved senteret, og i samråd med de involverte fagene ved de ulike fakultetene. Senteret anser det som viktig å involvere studentene i undervisningen, og å utvikle pedagogiske metoder/undervisningsformer som øker studentmedvirkningen. I tillegg er det viktig å utvikle nye vurderingsformer som bygger på studentenes direkte involvering.  Den eventuelle omstruktureringen av førstesemesterstudiene vil også åpne opp for å utvikle et nytt innføringsemne på 5 stp. for bachelorstudentene, noe som kan bidra til en økt kullfølelse og til en bedre oppbygging av programmet.

Masternivået

SKOK har en klar målsetting om å etablere en internasjonal fellesgrad på masternivå i kjønnsstudier («joint master» in Gender Studies) i samarbeid med Linköpings universitet og Humboldt Universität – zu Berlin. Planlagt oppstart for mastergraden er høsten 2015. Studietilbudet vil rette seg mot egne studenter, studenter fra andre institusjoner i Norge, samt utenlandske studenter. 

Målsettingen med masterstudiet er å styrke kjønnsforskningskompetansen ved UiB og nasjonalt. I den forbindelse vil vi også utvikle nye pedagogiske metoder, i særlig grad gjennom bruk av IKT- og nettbasert undervisning.

Tilbudet kan også anvendes som frie emner innen andre mastergrader ved UiB. Denne mastergraden skal bidra til å gjøre Bergensskolen internasjonalt kjent, og gi synergieffekter  for alle tre samarbeidspartnere. Den vil bidra til videre internasjonalisering og nettverksbygging for SKOK, og en ekstra bonus vil også være muligheten for å utvikle utvekslingsavtaler for studenter og ansatte.

Ph.d.-nivået

SKOK ønsker å være et attraktivt fagmiljø  som opererer i den internasjonale fronten av kjønnsforskningsfeltet, og som tilbyr undervisning av høy kvalitet på ph.d.-nivå. SKOK har som mål å videreutvikle undervisningstilbudene for doktorgradsstudenter ved å involvere vår professor II, samt faglig leder og fast ansatte ved senteret. Senteret vil også stimulere stipendiatene til å benytte seg av utvekslingsavtalen med Duke University og SKOKs øvrige internasjonale nettverk, for utenlandsopphold og deltakelse på ph.d.-kurs. Den vitenskapelige staben ved SKOK skal også fortsette samarbeidet innenfor den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning, og skal gjennom deltakelse i undervisingsteam bidra til å gi nasjonale undervisningstilbud på ph.d.-nivå.

Senteret skal utvikle egen veiledningskompetanse, og i den grad det er mulig oppnevne hovedveiledere for ph.d.-stipendiatene fra egen stab.

Forskningsmiljøet ved SKOK utgjør én forskergruppe, og en del av forskerutdanningen ved senteret foregår innenfor denne gruppen. I tillegg skal senteret legge til rette for at ph.d.-kandidatene kan organisere en selvdreven, tverrfakultær forskningsgruppe som samler alle ph.d.-kandidater ved UiB som arbeider med kjønnsrelaterte spørsmål.

I forbindelse med omorganiseringen av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet, er det frigjort 5 stp. som fakultetet ønsker å anvende til kurs med vekt på overførbare ferdigheter. SKOK har som intensjon å utvikle et 5 stp.-emne med tverrfaglige perspektiver på kjønn, som skal tilbys ph.d.-kandidater ved hele UiB.

FORSKNING

Overordnede mål for forskningen

SKOK skal markere seg i internasjonal forskningssammenheng som et fremragende kjønnsforskningssenter. Den samlede forskningsvirksomheten skal profilere seg som Bergensskolen i kjønnsforskning  (tverrfaglig kjønnsteori, kritisk tenkning, globalt og historisk perspektiv). SKOK skal markere seg som forskerkollektiv og som enkeltforskere i forskningsfronten på kjønnsforskningsfeltet innenfor ulike tematikker, forankret i et felles fokus på grunnlagsproblematikk.

Bergensskolen skal være toneangivende i utviklingen av tverrfaglig kjønnsteori og metode, og arbeide for å utvide det internasjonale forskningsnettverket for enheten. SKOK skal synliggjøre kjønnsforskningens samfunnsrelevans, både innenfor egen institusjon og for samfunnet verden for øvrig.

Konkrete mål for forskningen

Majoriteten av forskningen skal publiseres i nasjonale og internasjonale forskningskanaler av høyeste kvalitet med fagfellevurdering. Det er et uttalt mål å øke profesjonaliseringen av publiseringsprosessen gjennom målrettede kurs og fokus på å heve språkkompetansen (norsk og engelsk).

Enheten skal etablere en intern forskningsgruppe der alle ansatte skal inngå og delta aktivt, og slik fungere som et faglig, kompetansebyggende forum for kollektivet, slik at enheten fremstår som en attraktiv forskningspartner nasjonalt og internasjonalt.

SKOK skal fortsatt satse på tverrfaglig forskning, så vel som forskning innenfor en bred vifte av tematikker med basis i fagdisipliner. Samtidig vil senteret i den kommende perioden satse på å utvide sin forskningsportefølje til også å inkludere maskulinitetsforskning.

Senteret vil også legge til rette for at fast og midlertidig ansatte benytter seg av vår utvekslingsavtale med Duke University for å få forskningsopphold og knytte internasjonale kontakter. Likeledes vil avtalen også sikre at senteret mottar faglig ansatte på gjesteopphold fra Duke University og andre institusjoner i utlandet. SKOK anser denne gjensidige forskningsutvekslingen som avgjørende for at senteret skal kunne være i den internasjonale forskningsfronten.

SKOK skal fortsatt inngå i og initiere forskningssamarbeid med andre parter.  

FORMIDLING

SKOK skal gjennom engasjert, saklig formidling framstå som et synlig og faglig godt kjønnsforskningsmiljø i Norden. Ledelsen skal oppmuntre til forskningsformidling på alle nivå, fra fagspesifikke til populærvitenskapelige formidlingsformer. SKOK har et særlig ansvar for formidling av tverrfaglig kjønnsforskning og for dialog mellom kjønnsforskere ved universitetet.

Konkrete mål for formidlingen

SKOK skal fortsette å gjøre seg gjeldende i den offentlige debatten i ulike medier, og delta i fagpolitiske arrangement og fora. I denne sammenhengen skal senteret nyttiggjøre seg og bli mer bevisst på det vide spekteret av nye medie- og kommunikasjonskanaler og benytte disse til å nå ut til et større publikum. Ledelsen skal gjøre det mulig for de ansatte ved senteret å øke sin formidlingskompetanse.

Gjennom utadrettet seminarvirksomhet skal SKOK videreutvikle samarbeidet og dialogen med kjønnsforskere i andre fagmiljøer ved UiB. Et viktig tiltak i denne sammenheng vil være å kartlegge kjønnsforskning ved UiB og invitere til dialogmøter med tanke på framtidig samarbeid.

SKOK skal fortsette å arrangere internasjonale konferanser, gjerne i samarbeid med andre fagmiljøer, slik at senteret blir synlig på det internasjonale forskningskartet.

 

LEDELSE, ARBEIDSMILJØ OG ADMINISTRASJON

Overordnet mål

Senteret skal styres gjennom reelle demokratiske prosesser, og være preget av en inkluderende og respektfull holdning. Alle skal kunne fremme kritikk av styringsorganene ved senteret. Alle har et ansvar for  å bidra til trivselen på senteret gjennom respekt, råd og støtte til kolleger.

HMS er et lederansvar og faglig leder og administrasjonssjef har et særlig ansvar for at de ansatte kjenner seg verdsatt og for det psykososiale arbeidsmiljøet generelt. I denne sammenhengen er medarbeidersamtaler viktige, og SKOK skal regelmessig ha sosiale arrangementer.

SKOK vil arbeide for en bred demokratisk representasjon i styringsstrukturen og vil dessuten bruke allmenne høringsrunder i viktige saker og prosesser.

Administrasjon

SKOK skal gjøre administrasjonen i stand til å støtte opp om primærvirksomheten, og ledelsen skal legge til rette for et godt samspill mellom vitenskapelige og administrativt ansatte. SKOK vil tilstrebe gjennomsiktighet, samt hensiktsmessige og effektive administrative rutiner, i samsvar med rutiner på fakultets- og universitetsnivå.

Kompetanseheving

Ledelsen skal legge opp til at vitenskapelig og administrativ stab får tilbud om relevante kurs som kan heve kompetansen, og ansatte kan søke om midler til slik opplæring (f.eks. kurs innen veiledning, mediehåndtering, ledelse, økonomi, IKT eller språk). 

Likestilling

Likestilling skal integreres i SKOKs virksomhet. Dette arbeidet skal bygge på UiBs Handlingsplan for likestilling 2011-15, i henhold til det utvidede likestillingsbegrepet, med formål å bekjempe alle former for diskriminering. Kjønnsforskningsfeltet har en særegen utfordring med tanke på kjønnsbalanse, og SKOK vil utarbeide tiltak for å møte denne utfordringen.