Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Erik Knudsen

Prosjektet er et case-studie som undersøker hvordan informasjon fra NAV blir formidlet til offentligheten, hvordan informasjonen om etaten håndteres i media og hvorvidt mediedekningen har innvirket på NAV-brukernes holdninger til NAV. Dette vil belyses med teorier om medialisering, pressens samfunnsoppdrag og framing teori.

Main content

I prosjektet "Når velferd blir dagsorden - en kvantitativ innholdsanalyse av mediedekningen av NAV" gjennomfører Knudsen en kvantitativ innholdsanalyse av mediedekningen av NAV i fire papiraviser og én nettavis. Her har Knudsen valgt ut strategisk valgte måneder (21 måneder totalt) i perioden 2005-2011. Her undersøkes  blant annet hvordan NAV blir fremstilt i media, og om mediedekningen har vært partisk til fordel for kritikerne. Oppmerksomheten rettes også mot medienes fremstilling av NAVs brukere. Videre undersøkes forholdet mellom mediedekningen og folks oppfatning av etaten ved å sammenligne resultatene fra innholdsanalysen med analyser av brukerundersøkelser av NAV (spesielt Rokkansenterets forskning på brukertilfredshet i NAV). Dette vil bli supplert med kvalitative intervjuer med relevante aktører for å undersøke hvordan journalister og NAV oppfatter mediedekningen og sin egen rolle.

Prosjektet vil også fokusere på problemstillinger knyttet til anvendelsen av kvantitativ innholdsanalyse av nettavisartikler, og søker å gi nye perspektiver på denne vitenskapelige metode.

Hjemmeside Erik Knudsen