Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Linda Olsen

Dette er et empirisk forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i dybdeintervju med brukere av to sosiale nettverkstjenester: LinkedIn og Facebook. Prosjektet undersøker hvorfor og hvordan ulike grupper bruker sosiale nettverkstjenester, med spesielt fokus på brukererfaringer og holdninger til tillit når man deler informasjon med hverandre på nett.

Med bakgrunn i en analyse av dybdeintervjuene undersøker prosjektet blant annet hvordan brukere evaluerer risiko, pålitelighet og privatliv på LinkedIn og Facebook. De to sosiale nettverkstjenestene, og brukernes erfaringer og holdninger til dem, blir også vurdert i forhold til hverandre.

En av de største utfordringene ved forskning på sosiale nettverkstjenester er at de gjerne henvender seg til forskjellige grupper mennesker og støtter ulike typer sosiale aktiviteter. Brukermotivasjoner og holdninger til de sosiale nettverkstjenestene kan derfor variere avhengig av hvilken tjeneste man benytter seg av. Den stadige veksten, og bruken, av sosiale nettverkstjenester gjør at det fremdeles er behov for en større forståelse av tjenestene, hva de blir brukt til og hvorfor. Dette gjelder spesielt med tanke på brukernes evalueringer av privatliv, risiko og pålitelighet knyttet til de aktivitetene som støttes av sosiale nettverkstjenester.

LinkedIn og Facebook er begge etablerte sosiale nettverkstjenester som har millioner av brukere verden over. Begge tjenestene tiltrekker seg en stor variasjon av brukere og kan til en viss grad bli brukt på ulike måter avhengig av brukerpreferanser. Tjenestene har også interessante utfordringer knyttet til tillit, og i mange tilfeller er tillit også en forutsetning for at tjenestene skal fungere optimalt.

Basert på en rekke dybdeintervjuer med brukere av LinkedIn og Facebook, vil dette forskningsprosjektet bidra til en større forståelse for hvorfor og hvordan ulike grupper i Norge bruker sosiale  nettverkstjenester, med spesielt fokus på brukererfaringer og holdninger til risiko, pålitelighet og privatliv når man deler informasjon på nett. Prosjektet tar også sikte på å undersøke prosessen fra adopsjon av tjenestene til faktisk bruk, hvordan denne bruken varierer, hvordan ulike holdninger til tillit påvirker brukernes valg når de benytter seg av tjenestene, og mulige implikasjoner av dette.