Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Temanummer om Nav-evalueringen i Nordiske organisasjonsstudier

I forbindelse med konferansen "Fem år med Nav" er det nå utgitt et temanummer om evalueringen av reformen. Dag Arne Christensen, Hans-Tore Hansen og Jacob Aars har bidratt med kapittelet "Har utformingen av lokale Nav-avtaler betydning for brukernes tilfredshet?".

Main content

Et gjennomgående tema for artiklene i temanummeret er ulike former for samordning i Nav, og den integrerte forvaltningsmodellen blir belyst fra forskjellige sider.

Christensen, Hansen og Aars studerer sammenhengen mellom utforming av lokale NAV-kontor og grad av brukertilfredshet. Forfatterne fokuserer spesielt på forholdet mellom formell organisering og måloppnåelse.

Den utstrakte horisontale samordningen mellom tjenesteområder ved de lokale kontorene har blitt møtt med kritikk om risiko for å få for stor spredning, og dermed fragmentering heller enn integrasjon som resultat. Etter å ha kontrollert for eksterne trekk ved kommunene som arbeidsledighetsnivå og andelen sosialhjelpsmottakere, og også trekk ved individene som alder, utdanning og stønadstype, gir analysene i denne artikkelen en viss støtte til hypotesen om at omfanget av tjenester ved det lokale NAV-kontoret (formell organisering) har betydning for brukernes tilfredshet (måloppnåelse).

Brukertilpasning kan sees som et nøkkelelement i henhold til «Joined-Up-Government»/ «Whole-of-Government», og forfatternes funn tyder blant annet på at samordning av et bredt tjenestetilbud har en positiv effekt på tilfredshet.

 

Mer informasjon om NAV-evalueringen og linker til tidsskriftet finner du her.

 

Nordiske Organisasjonsstudier 3/2011:

Anne Lise Fimreite og Jacob Aars
Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd.

Tone Alm Andreassen, Knut Fossestøl og Lars Klemsdal
Gjør organisering en forskjell i praksis? Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse.

Ingrid Helgøy, Nanna Kildal og Even Nilssen
Ny yrkesrolle i en organisasjon i endring.

Dag Arne Christensen, Hans-Tore Hansen og Jacob Aars
Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet?

Amund Lie
Samordning mellom departement og direktorat: Betydningen av strukturelle og kulturelle faktorer i vertikal samordning.