Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet om Vox Publica

Vox Publica i ny design

Nettmagasin for alle skjermer. Vox Publica har gått grundig til verks. 2013-modellen av nettmagasinet er bygd opp fra grunnen av.

Photo:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Main content


Respon­s­ivt design er den vik­tigste nyhe­ten med den nye ver­sjo­nen av Vox Pub­lica som vi pre­sen­te­rer i dag. Nett­ma­ga­si­net skal fun­gere like godt på alle skjerm­ty­per — en natur­lig og posi­tiv utvik­ling i en digi­tal hver­dag der sta­dig mer av bru­ken fore­går på smart­te­le­fo­ner og nettbrett.

Vox Pub­lica har tatt kon­se­kven­sen av at vi er en rela­tivt bil­led­fat­tig pub­li­ka­sjon og foku­se­rer der­for på respon­s­ivi­tet, far­ger og typo­grafi. Det vi har av egen­pro­du­sert bil­led­ma­te­riale får også større plass.

Vi har mye nytt å by på, både i pre­sen­ta­sjon og innhold. Les mer i Vox Publica.