Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sørviserklæringa om informasjon, søknadshandsaming og klagerett

Main content

Universitetets plikter og ansvar når det gjeld informasjon til søkjarar og søknadshandsaming:

 • Nøyaktig, oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om studietilbodet i brosjyrer og på  nettsider
 • Nøyaktig, lett tilgjengeleg informasjon om opptaket i brosjyrar og på nettsider
 • Klare og enkle skjema og prosedyrar for søknad og opptak tilrettelagd den einskilde søkjargruppe
 • Oppdatert informasjon, retningslinjer og skjema
 • Lik og objektiv handsaming av alle søknadar
 • Objektiv handsaming av klager knytt til opptaket
 • God sørvis og informasjon frå universitetet under søknads- og opptaksprosessen, også dersom der er forhold som du vil klage på

Universitetet forventar at du som søkjar:

 • Set deg nøye inn i informasjon og retningslinjer du får om søknadsprosessen
 • Er nøyaktig med å gi alle opplysningar og legg ved alle nødvendige vedlegg når du søkjer
 • Rettar deg etter gjeldande fristar

Universitetet tilrår at du som søkjar:

 • Ber dei rette instansar om grunngiving dersom du får avslag på søknaden om opptak og du meiner det er gjort på feil grunnla
 • Påklagar forholdet dersom du meiner det er gjort formelle feil i opptaksprosessen