Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sørviserklæringa om studierettleiing

Main content

UiB gir rettleiing til studentane på tre nivå: instituttet, fakultetet og sentralt. Rettleiingstenesta ved UiB tilbyr rådgivande tenester gjennom bl.a. studierettleiing, rettleiing til dei som ønskjer å studere i utlandet, og rettleiing til funksjonshemma studentar. Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) tilbyr også rådgivande tenester, gjennom bl.a. Sammen Råd & Karriere, det psyko-sosiale tilbodet og studentprestkontoret.

Universitetets plikter og ansvar når det gjeld studierettleiing:

  • Gi god informasjon om universitetet sine rettleiingstenester, lett tilgjengelege tenester og oppdatert informasjon, og ha rettleiarar som svarer på spørsmål frå studentar på ein imøtekommande måte, også på engelsk 
  • Syte for at universitetet sine rettleiingstenester er tilgjengeleg for deg etter nærmare avtale
  • Ha studierettleiarar som kan gje rettleiing ved val av emne og studieprogresjon
  • Ha gode og effektive sakshandsamingsrutiner

Universitetet forventar at du som student:

  • Set deg godt inn i tilgjengeleg informasjon om fag, studium og grad
  • Held inngåtte avtalar om rettleiing

Universitetet tilrår at du som student: