Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Helse, tryggleik og forsikring

Her får du litt informasjon om kva du må gjere for di eiga helse og tryggleik før du reiser ut, medan du er i utlandet, og eventuelt når du kjem heim att. Du får også vite kva du skal gjere dersom du treng hjelp, til dømes i ein krisesituasjon.

Main content

Helse og forsikring

 • Skal du opphalde deg i eit EU/EØS-land eller i Sveits bør du skaffe deg eit Europeisk helsetrygdkort frå NAV. Les meir her.
 • Norske statsborgarar som får støtte frå Lånekassen til studieopphald utanfor EU/EØS eller Sveits, får rett til stønad til helsetenester gjennom folketrygda. Du får då tilsendt trygdebevis til folkeregisteradressa di. Andre må søkje om å vere dekka av folketrygda i utlandet. Her kan du lese meir om kva dei dekkjer medan du er i utlandet.
 • Folketrygda gir deg ikkje ei fullgod forsikring. Den inkluderer ikkje reise- og ulukkesforsikring og dekkjer ikkje innbu, heimtransport ved sjukdom med meir. Vi råder deg difor på det sterkaste til å teikne ei forsikring for studium i utlandet. Kontakt ditt forsikringsselskap eller Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) for meir informasjon om ei slik forsikring.
 • Treng du å vaksinere deg før utanlandsopphaldet? Les på Folkehelseinstituttet sine nettsider om kva som blir tilrådd for det landet du skal til. Kontakt Infeksjonsførebyggjande kontor i Bergen kommune (tlf. 55 57 78 00) eller eit anna vaksinasjonskontor. Der får du naudsynte vaksiner og rådgjeving om reisemedisin. Det kan vere lurt å ringe rundt til fleire for å forhøyre deg om prisar først. Nokre vaksiner må du ta i god tid før du reiser.
 • I enkelte land kan du risikere å bli nekta innreise eller å bli "tvangsvaksinert" på flyplassen dersom du ikkje kan dokumentere at du har tatt dei pålagde vaksinane.
 • Dersom du har ein kronisk sjukdom bør du kontakte legen din før du reiser. Er du avhengig av reseptpålagde medisinar, må du syte for å få med deg nok av desse. Det kan også vere ein fordel å få med seg ei stadfesting på engelsk på at dette er medisinar du er avhengig av, fordi dei vil kunne falle inn under narkotikalovgivinga i enkelte land.
 • Ta omsyn til helsetilstanden din når du vel studieland. Ver klar over at du ikkje er garantert tilgang til helsetenester og medisinar på same måte som i Norge.
 • Les nøye gjennom UiB si beredskapsbrosjyre til studentar som reiser ut. Samstundes oppmodar vi deg til å fylle ut pårørandeinformasjon på Studentweb.
 • Ver orientert om tilhøva i landet du reiser til.

Dette må du hugse på medan du er i utlandet:

 • Hald familien heime og UiB oppdatert om kontaktinformasjonen din (adresse, e-postadresse, telefon) og om heimreisedato.
 • Vi tilrår at du registrerer deg hjå norske myndigheiter på www.reiseregistrering.no
 • Dersom du reiser vekk i helger eller på ferie ønskjer nokre vertsuniversitet å bli oppdatert om kvar du er og når du kjem tilbake.
 • Dersom du av ein eller annan grunn vantrivst og ønskjer å avbryte utvekslingsopphaldet, snakk først med koordinatoren ved vertsuniversitetet og den administrative koordinatoren for utvekslingsavtalen ved UiB. Det er godt mogleg at noko kan gjerast for å løyse problema dine.

Hjelp når du er komen heim?

 • Har du hatt opplevingar ute som du treng du hjelp til å bearbeide når du er komen heim, kan du sjå kva Sammen kan tilby.