Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra Vox Publica

Nettet snører seg rundt kildene

Datainnsamling og sporing av kommunikasjon truer pressens evne til å beskytte kildene sine.

Photo:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Main content

For tiden pågår i det stille en kamp som avgjør hvil­ken risiko pres­sens kil­der løper ved å kom­mu­ni­sere med jour­na­lis­ter om kri­tikk­ver­dige for­hold. I takt med at inn­byg­ger­nes liv digi­ta­li­se­res, og sta­dig flere maski­ner og gjen­stan­der kob­les på net­tet, kan sta­dig flere av våre hand­lin­ger spo­res digitalt.
 
Nylig fast­slo Høy­este­retts anke­ut­valg at det er lov å hente ut tele­data for per­soner som er mis­tenkt for å ha levert infor­ma­sjon til pres­sen. I 2015 vil meng­den av per­sonin­for­ma­sjon som regist­re­res øke betrak­te­lig, når nye reg­ler for data­lag­ring ifølge regje­rin­gens plan skal tre i kraft.

Les hele artikkelen til Ole-Harald Nafstad i Vox Publica.

Ole-Harald Nafstad er journalist i Inside Telecom/Mediehuset Tek, med spesiell interesse for koblinger mellom teknologi og samfunn.