Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra Vox Publica

Still nye krav til NRK på nett

Ved å stille nye krav, kan mediepolitikerne sørge for at NRK styrker, ikke svekker den norske nettoffentligheten.

Photo:
nrk skjermdump

Main content

Hva skal lisens­fi­nan­sierte NRK ha lov til å gjøre på nett? Pro­blem­stil­lin­gen blir mer akutt jo mer nett­sen­trert offent­lig­he­ten blir.
 
Alle andre medie­hus og pub­li­ka­sjo­ner må finan­siere sin jour­na­lis­tikk med annon­ser og bru­ker­be­ta­ling, og fra flere hold er kri­tik­ken av NRKs nett­sat­sing skjer­pet. «Strup NRK», skrev Miner­vas Kris­tian Mei­sing­set i sep­tem­ber, og gikk inn for inn­skren­king av NRKs jour­na­lis­tiske nett-tilbud. I Dagens Nærings­liv 3. desem­ber peker Aften­pos­tens nye sjef­re­dak­tør Espen Egil Han­sen på at for­si­den på nrk.no redi­ge­res slik at NRK på nett er i direkte kon­kur­ranse med kom­mer­si­elle medie­ak­tø­rer som VG og Aftenposten.

Les hele artikkelen til Olav Anders Øvrebø i Vox Publica.

Olav Anders Øvrebø er journalist med medier og internett som spesialfelt. Redaktør i Vox Publica.