Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra Vox Publica

Er det håp for personvernet i IT-alderen?

Det er lett å bli motløs på personvernets vegne i kjølvannet av Snowden-avsløringene. Men det er håp i hengende snøre.

Photo:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Main content

Mitt virke som fore­le­ser brin­ger meg i kon­takt med svært mange nord­menn i tek­no­logi­bran­sjen, fra pro­gram­me­rere og system­an­svar­lige til eks­per­ter på sik­ker­het og cyber­krig. Det har gitt meg en unik mulig­het til å lodde stem­nin­gen etter at Snowden-avsløringene begynte å komme som per­ler på en snor som­meren 2013.
 
Det mest slå­ende når jeg ser til­bake på mine sam­ta­ler denne høs­ten er hvor lite over­ras­ket alle er. Hold­nin­gen jeg møtte var stort sett at dette var noe man hadde tatt for gitt. De siste tjue åre­nes tek­no­logi­re­vo­lu­sjo­ner — Inter­nett, den per­son­lige mobil­te­le­fo­nen, sosiale medier, data­lag­ring i nett­skyen — har alle sam­men gjort masse­over­våk­ning enklere.
 
Fra den norske vin­mono­pol­de­bat­ten kjen­ner vi argu­men­tet om at til­gjen­ge­lig­het øker mulig­he­ten for mis­bruk, og det samme gjel­der tyde­lig­vis også her. I mange til­felle vir­ker det som om Natio­nal Security Agency (NSA) har over­vå­ket rett og slett fordi de kan.
 
Mine sam­ta­ler med IT-folket viser hel­ler ingen over­ras­kelse over at det er ame­ri­ka­nerne som ble tatt in flag­ranti. Drone­kri­gen og hack­eran­gre­pene på Irans atom­pro­gram er bare to av mange eksemp­ler at USA ikke nøler med å bruke sin tek­no­lo­giske over­makt om lan­det føler det nødvendig.

Les hele artikkelen til Erik Newth i Vox Publica.

Erik Newth er forfatter, astrofysiker og blogger.