Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studiekvalitet

UiB-studentene fornøyde med utdanningen

Studiebarometeret viser at 79 prosent av studentene ved UiB er fornøyde med studieprogrammet sitt. Det er likevel flere områder UiB vil jobbe videre med.

Studenter i en forelesningssal
Studiebarometeret måler hva studentene mener om studiene og studiestedet sitt. Bildet er hentet fra semesterstart høsten 2013.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

79 prosent av studentene ved Universitetet i Bergen er fornøyde med studieprogrammet de går på, mens 76 prosent sier de vil anbefale det til andre. Det viser Studiebarometeret 2013, en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet, gjennomført av NOKUT.

– Universitetet i Bergen er glad for at det absolutte flertall av studentene trives godt ved UiB, noe som også støttes av vår egen studentundersøkelse. Vi er også fornøyde med at vi skiller oss positivt ut fra det nasjonale gjennomsnittet når det gjelder å gi studentene faglige utfordringer og gode utvekslingsmuligheter, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

Studentene som søker seg til UiB er svært målrettede. Mens faglige interesser er det viktigste, velger studentene også UiB-studier ut fra forventninger om høy studiekvalitet, med yrkesplaner som den tredje viktigste faktoren.

 

Undervisning og veiledning

Det faglige og sosiale miljøet blant studentene scorer høyt i undersøkelsen, og et klart flertall var fornøyde med dette. Studentene var mindre fornøyd med utstyr og lokale, bortsett fra bibliotekene som fikk den beste scoren når læringsmiljøet skulle måles.

– I samsvar med vår egen studentundersøkelse påpeker studentene utfordringer ved problemer vi kan knytte til gamle bygninger. Vi vet at vi har et etterslep på vedlikehold av bygg på rundt tre milliarder kroner, og særlig stor er utfordringen på Griegakademiet, sier Samdal.

 

Engasjerende og utfordrende

 

Studiebarometeret viser at 89 prosent av studentene synes studieprogrammet de går på er faglig utfordrende. Et stort flertall mener også at studiet er engasjerende, og at emnene henger godt sammen.

UiB scorer også noe høyere enn landsgjennomsnittet på internasjonalisering. 53 prosent synes UiB informerer godt om mulighetene for utveksling til utlandet, mot 43 prosent nasjonalt. Samtidig synes 54 prosent at UiB legger godt til rette for slik utveksling, mot 48 prosent av landsgjennomsnittet.

– Studiebarometeret viser jevnt over små forskjeller mellom de ulike institusjonene som inngår i undersøkelsen, men vi er spesielt fornøyde med at vi skiller oss positivt ut fra gjennomsnittet på faglige utfordringer og utveksling, sier Samdal.

 

Vil ha mer kontakt med arbeidslivet

Studentene trekker spesielt frem evnen til å jobbe selvstendig når de blir spurt om hvilken kompetanse de får av studieprogrammene. De er minst fornøyde med yrkes- og fagspesifikke ferdigheter, og etterlyser også mer praksis i studiene.

– Vi merker oss at studentene ønsker mer praksis i studiene, og større bruk av digitale læringsverktøy. Begge disse områdene jobber vi allerede med, og slik sett påpeker undersøkelsen relevansen av våre satsningsområder, sier Samdal.

Hun legger til at et særtrekk ved universitetet er at studiene skal være forskningsbaserte og teoritunge, men at UiB ønsker at arbeidslivskompetanse skal være en del av studiene.

– Vi arbeider med å tilrettelegge for mer kontakt med arbeidslivet gjennom studiene, sier Samdal, og legger til:

– Det er likevel viktig å være oppmerksom på at det kun er 32 prosent av de spurte studentene ved UiB som har svart på denne undersøkelsen, det samme tallet gjelder nasjonalt. Dette er utfordrende med tanke på hvor sterke konklusjoner vi kan dra av Studiebarometeret.