Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Vil bli verdensledende på lakselusforskning

Fredag 9. september åpnet fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen UiBs nye SFI “Sea Lice Research Centre”.

Eirik Normann fra Forskningsrådet, Senterleder and professor i biologi, Frank...
Eirik Normann fra Forskningsrådet, Senterleder and professor i biologi, Frank Nilsen, UiB sin Rector, Sigmund Grønmo, og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Main content

Under seremonien ble kontrakten signert av Forskningsrådets Eirik Normann og rektor Sigmund Grønmo med fikseriministeren og BIO-professor Frank Nilsen som vitner.

Professor Frank Nilsen ved BIO er leder for senteret som har fått bevilgning for åtte år.. Senterets hovedmål er å “bidra til økt verdiskaping innenfor havbruksnæringen gjennom å finne en god og bærekraftig løsning på et alvorlig sykdomsproblem. Senteret tar sikte på å bli det ledende senteret i verden for forskning på lakselus og lignende parasitter, blant annet ved å korte ned på tiden fra forskning og utvikling til anvendbare produkter.“ Partnere i senteret er foruten UiB ved Institutt for biologi: Norges Veterinærhøgskole, Havforskningsinstituttet som forskningspartnere, Novartis Animal Health, EWOS Innovation AS, PatoGen Analyse AS, Marine Harvest ASA og Lerøy Seafood Group ASA.

Nilsen er bekymret over den skarpe økningen i lakselusrammet fisk de siste årene. Han sier at det er bakgrunn for at et slikt senter nå er nødvendig.

Anders Goksøyr, BIOs institutleder sier at Lakselussenteret betyr at vi får mulighet til å etablere et tettere samarbeid med næringslivet på et felt der biologisk kompetanse står sentralt. Et slikt senter hadde ikke vært mulig uten at det var bygget opp et tllitsforhold mellom industrien og forskerne over lang tid. Her har Frank Nilsen vært en nøkkelperson. Nå kan vi bygge dette samarbeidsforholdet videre, og jeg er overbevist om at dette også får positive ringvirkninger utover mer enn bare lakselusforskningen.

Hva er en SFI?

SFI = Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Forskningsrådet har tatt initiativ til ordningen og finansiererer sentrene sammen med vertsinstitusjon og industri. I følge Forskningsrådets nettsider skal SFI-ordningen:

 “styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Ordningen skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning

Det forutsettes samfinansiering mellom bedrifter, vertsinstitusjon og Forskningsrådet. Bedrifter må delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Sentrene vil bli etablert for en periode på maksimalt fem pluss tre år.

Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.”

7 nye SFI ble utpekt av Hovedstyret i Forskningsrådet og kunngjort 16. desember 2010. Sentrene starter opp i løpet av 2011.” 

Les mer på Forskningsrådets websider om SFI ordningen generelt og ’Sea Lice Research Centre’ spesielt.
Les mer på Forsningsrådets websider om SFI åpningen.

 

Les mer fra På Høyden og UiBs Aktuelt