Home
Centre for Interprofessional Work-Place Learning

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hva gjør vi og hvordan blir du med?

TVEPS tilbyr tverrfaglig praksis til studenter ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Arbeidsdagen til helsearbeidere er preget av tverrfaglig samarbeid. For å gi studentene den kompetansen de får bruk for i arbeidslivet er det viktig at universitetene og høyskolene gir studentene erfaring med tverrfaglig samarbeid allerede i studieløpet.

Den tverrfaglige samarbeidslæringen foregår på kommunale helseinstitusjoner som sykehjem, hjemmesykepleie, helsestasjon for ungdom, svangerskapskontroll, fastlegekontor og NAV. Her undersøker studentene pasienter/brukere/klienter som kan ha nytte av en tverrfaglig utredning. Vi har også grupper i barnehage som lager aktiviteter for barn med fokus på folkehelse og kommunikasjon. Så langt har studenter fra medisin, farmasi, fysioterapi, sykepleie, jordmor, musikkterapi, ergoterapi, psykologi, klinisk ernæring, tannpleie, odontologi, vernepleie, manuellterapi, logopedi, velferdsteknologi, sosionom, juss, barnehagelærer, helsesøster, design, arkitektur og arbeids- og organisasjonspyskologi vært ute i denne typen praksis.

 

Hva gjør vi?

Vi setter sammen grupper på 3-5 studenter fra ulike helseprofesjonsutdanninger, studentene skal i løpet av en dag skal utrede pasienter/brukere/klienter på arbeidsplasser i kommunehelsetjenesten. Gruppens sammensetning blir tilpasset etter utplasseringssted (sykehjem, svangerskapsomsorg osv.), pasienter/brukere/klienter og hvilke studenter som tilgjengelige på det aktuelle tidspunkt.

Studentenes oppgave er å sette sammen en tverrfaglig tiltaksplan for de utvalgte pasientene/brukerne/klientene. De må selv finne ut hvordan de skal jobbe som gruppe, hvordan de skal ivareta pasientens/brukerens/klientens behov og trygghet, og hvordan de best kan kommunisere sin egen kompetanse til de andre i gruppen. Størrelsen på gruppene og antall pasienter blir tilrettelagt til både utplasseringssted og hvilke type pasienter/brukere/klienter de møter. I ettertid skriver studentene en felles rapport som så blir diskutert i samråd med ansvarlig helsepersonell for de aktuelle pasientene/brukerne/klientene.

Studentene vil få oppgitt en kontaktperson på praksisstedet. Kontaktpersonens rolle er å finne aktuelle pasienter/brukere/klienter, tilrettelegge for studentene og hjelpe de med praktiske oppgaver som tilgang til pasientopplysninger samt å være «guide» på utplasseringsstedet. På dialogmøtet vil det være med en fasilitator fra TVEPS, som skal bidra med en viss styring av diskusjonen.

 

Hva lærer du som student?

Våre læringsmål for deg som student er:

  • Som eneste student fra din utdanning skal du lære å ta et selvstendig ansvar for din egen profesjon og faglige kompetanse.
  • Du skal lære deg å formidle din egen kompetanse til studenter fra andre profesjonsutdanninger
  • Du skal få trening i tverrfaglig klinisk utredning av pasienter og «team-work»
  • Du skal lære om andre helseprofesjoner og hvilken faglig kompetanse de innehar

 

Utplasseringen foregår i en reell arbeidssituasjon med reelle pasienter/brukere/klienter, og tilbakemeldingen du gir som student til de ansvarlige helsearbeidere ved arbeidsplassen kan gi verdifull informasjon til videre behandling av pasienten/brukeren/klienten. Du lærer ikke bare ved å samarbeide med de andre studentene, men også gjennom tilbakemeldingen du får fra de ansvarlige helsearbeidere i etterkant av utplasseringen. Gjennom denne toveis-kommunikasjonen videreformidler du ny kunnskap inn i kommunehelsetjenesten, samtidig som du får innsikt i hvordan pasientbehandling foregår i en reell arbeidssituasjon. Så langt har dette ført til at en hel sykehjemsavdeling endret rutinene sine når det gjaldt stell av munnproteser, og at en alvorlig medikasjonsforgiftning ble stoppet.

 

Hvordan foregår utplasseringen og hva må du tenke på?

Selve utplasseringen foregår i tre deler:

  1. Oppstartsmøtet: Her får du informasjon, blir kjent med gruppen din og begynner planlegging av arbeidet.
  2. Utredningsdag: Denne dagen brukes til å snakke med pasientene/brukerne/klientene og jobbe med tiltaksplanen.
  3. Dialogmøte: Rapportmøtet foregå vanligvis ca. en uke etter utplasseringsdagen.

Før utplasseringen må du gjøre deg opp noen tanker om hvordan dere best kan samarbeide som gruppe. Det er utfordrende å jobbe med pasienter. Dere må til enhver tid sørge for at det dere gjør er ok for pasientenen/brukeren/klienten og at dere tar hensyn til hans/hennes behov og ønsker.

Dere lærer av hverandre – Det er derfor viktig at du forklarer hvorfor du gjør som du gjør, og hva du finner. Det er viktig at dere støtter hverandre og gir konkrete, konstruktive og oppmuntrende tilbakemeldinger.

 

Når foregår utplasseringen?

Vi har grupper utplassert både i vår- og høstsemesteret. Tiden for utplassering er koordinert slik at den i størst mulig grad sammenfaller med praksisperiodene til utdanningene som er med. 

 

Har du flere spørsmål eller lyst til å melde deg på?

Send oss en e-post!  (tveps alfakrøll uib.no)