Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Det medisinske fakultet

Opptak til masterstudium ved Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet kan tilby flere helsererelaterte masterprogram. Søknadsfristen ved hovedopptaket til masterprogrammene er 15. april og de fleste masterprogrammene har oppstart i august. Enkelte program har andre frister.

Main content

 

Aktuelle masterprogram

 • Masterprogram i helsevitskap
  - Sjukepleievitskap
  - Fysioterapivitskap
  - Radiograf/Bioingeniør
  - Genetisk rettleiing (ikkje opptak hausten 2018)

Opptakskrav

Opptakskrav er en bachelorgrad eller en tilsvarende utdanning på minst 3 år.

Faglig minstekrav er normalt C eller bedre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerne bli rangert.

Vær oppmerksom på at de ulike masterprogram i tillegg har særskilte faglige opptakskrav. Søkere blir vurdert individuelt. Noen av programmene har også krav til dokumenterte språkferdigheter i norsk eller engelsk. Se programbeskrivelsen for det aktuelle programmet.

 

Søk opptak

Du søker opptak på Søknadsweb. Alle som har norsk personnummer kan bruke Søknadsweb. Søkere fra andre nordiske og europeiske land kan søke uten norsk personnummer.

Fristen for søknad om opptak til masterprogram er 15. april for opptak til høstsemesteret (hovedopptaket).

Søknadsweb åpner 1. februar.

 

Dokumentasjon

All dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere din søknad må lastes opp på SøknadsWeb når du søker, og senest innen 15. april. Filene må omgjøres til PDF-format før de lastes opp.

HAR DU hele utdanningen din fra UiB, trenger du ikke å laste opp dokumentasjon for denne (bortsett fra utveksling, se punkt 4 og 5 under).

HAR DU utdanning fra en annen institusjon enn UiB, må du laste opp:

1) Vitnemål på fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad.

2) Karakterutskrift dersom du ikke har vitnemål (vitnemål må i så fall lastes opp så snart det foreligger).

3) Dersom du ikke har avsluttet dine studier: bekreftelse fra lærestedet ditt om hvilke eksamener som gjenstår, og at graden fullføres ved utgangen av semesteret. Last så opp de siste karakterene så snart de er klare og senest 1. juli.

4) Eventuelt vedtaksbrev som gjelder endelig godkjenning av utveksling.

5) Eventuelt vedtaksbrev som gjelder ekstern utdanning som inngår som del av spesialiseringen ved UiB, og karakterutskrift fra det aktuelle lærestedet
 

HAR DU utdanning fra utlandet som ikke er godkjent må du i tillegg legge ved:

1) Detaljert beskrivelse av innholdet (inkludert pensumlister og emnebeskrivelse for de emnene som inngår i spesialiseringen)

2) Beskrivelse av vektingssystemet (hvor mange ECTS/credits/units som utgjør et fulltidsstudium ved det aktuelle universitetet)

3) Beskrivelse av karakterskalaen

4) NOKUT- godkjenning, dersom du har dette

5) Dokumentert språkferdigheter i norsk eller engelsk, avhengig av studieprogrammet.
 

TAR DU fag våren 2018, husk å selv laste resultatene opp på SøknadsWeb så snart sensuren foreligger, og senest 1. juli.
 

NB. Alle søkere som får tilbud om opptak og takker ja til plassen må vise originaldokumentasjon så snart som mulig etter semesterstart. Du vil få mer informasjon om dette i tilbudsbrevet.
 

Søknadsbehandling

 • Frist for å søke om opptak og laste opp dokumentasjon på Søknadsweb: 15. april.
 • Frist for å laste opp dokumentasjon for emner du tar i inneværende semester: 1. juli.
 • Du får svar på søknaden din innen 10. juli. Tilbud om opptak blir lagt ut i Søknadsweb.
 • Dersom du får tilbud om plass må du gi svar på om du tar plassen innen gjeldende frist. Dette gjør du i Søknadsweb.
 • Du kan få tilbud om plass på masterstudiet under forutsetning at du består eksamen i emner som du avlegger eksamen i inneværende semesteret. Slike tilbud blir gitt i påvente av at sensuren skal falle. Dersom dette er eksterne eksamener (ikke fra UiB) må du sende inn karakterutskrift, vitnemål eller bekreftelse på oppnådd grad så snart som mulig.