Home
Research Group in Social Pharmacy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om gruppen

Forskningsgruppen i samfunnsfarmasi ble formelt opprettet våren 2011, men samfunnsfarmasøytisk forskning har foregått ved Universitetet i Bergen siden oppstarten av Senter for farmasi i 2003. Forskningen har i stor grad hatt fokus på pasientsikkerhet ved legemiddelbruk, og gruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. Forskningsgruppen har også hovedansvaret for den samfunnsfarmasøytiske undervisningen i farmasistudiet ved UiB.

Forskiningsgruppe i samfunnsfarmasi
Photo:
Mirey Alfarah

Main content

I dag er de viktigste satsningsområdene til forskningsgruppen


1) Legemiddelbruk hos eldre – temaer som legemiddelepidemiologi, klinisk farmasi, sykehjemsmedisin og farmasøytisk praksis dekkes gjennom dette. Med farmasøytisk praksis menes studier av hvordan farmasøytisk kunnskap kan bidra til kvalitet og sikkerhet i legemiddelforskrivning og –håndtering.


2) Legemidler og pasientsikkerhet med hovedvekt på bruk av urtepreparater – økende bruk av slike midler også i sårbare grupper som gravide og ammende tilsier behov for økt kunnskap om sikkerhet ved bruk.
Samtidig ønsker vi å styrke undervisning i og utvikle forskning innenfor feltet legemiddeløkonomi.  Her er Avdeling for samfunnsfarmasi ved Farmasøytisk institutt, UiO en viktig samarbeidspartner. Vi samarbeider også tett med dem på flere av de pågående forskningsprosjektene. Øvrige samarbeidspartnere er:


Forskningsgruppe for allmennmedisin (ALFO), Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB.
RELIS Vest.
Sjukehusapoteka Vest.
University of East Anglia (UEA).


Gode tverrfaglige studier er nødvendige for at samfunnet skal kunne dra full nytte av farmasøyter sin legemiddelkunnskap, samt bidra til bedre pasientsikkerhet. Gjennom forskning og undervisning ønsker vi å gi studentene innsikt i farmasøyters oppgaver og ansvar i samfunnet, samt grunnleggende kunnskaper, holdninger og ferdighet som kan bidra til trygg og effektiv legemiddelbruk i samfunnet.