Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kreftforskning

Kreftordliste

Krefttyper
Bilde av tre kreftprøver.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Anestesi: Bedøvelse for å gjøre kroppen ufølsom for smerte. Det finnes tre hovedtyper bedøvelse: Lokal, regional og narkose.

Biomarkør: Innen cellebiologi er en biomarkør et molekyl som kjenne- tegner en bestemt celle. Innen genetikk er en biomarkør en DNA-sekvens som forårsaker sykdom eller kan knyttes til en sykdom.

Blodkar: Består av arterier som fører oksygenrikt blod fra hjertet ut i kroppen, og vener der oksygenfattig blod føres tilbake til hjertet og gjennom lungene.

CT: Computertomografi er en radiologisk undersøkelsesmetode hvor det ved snittbilder (tomogram) lages bilder, som blir behandlet digitalt for å fremstille kroppslige strukturer i forskjellige plan/lag, også tredimensjonalt.

DNA: Deoksyribonukleinsyre (DNA) er den viktigste kjemiske bestanddelen i arvematerialet til levende organismer. Foreldre kopierer og overfører DNA til sitt avkom og viderefører dermed sine genetiske egenskaper.

DNA-sekvensering: Ved DNA-sekvensering finner man rekkefølgen av nukleotider i et DNA-molekyl, den genetiske koden, eller et helt genom.

Epitel: Også kjent som overflatevev. Dekker de fleste flatene i og på kroppen, og bidrar til kjerteldannelse. Består av epitelceller, forkortet e-celler. Se også EMT-prosessen og mesenkym.

EMT-prosessen: Epitelial-mesenkymal transformasjon. Biologisk prosess som kan skje i både normale celler og i kreftceller ved at de midlertidig eller permanent forandrer seg til et mer primitivt stadium. Dette kan medvirke til at kreftceller sprer seg.

Fjerndiagnostikk: Ved hjelp av kraftige datalinjer kan MR-bilder deles av radiologer som befinner seg på ulike geografiske steder. For eksempel kan MR-bilder fra Førde deles med eksperter i Oslo. Analyser av avbild- ning kan diskuteres over telefon og datalinjer samtidig. Dette gjøres også av patologer, som sender mikroskopiske bilder på samme måte.

Gen: Genet inneholder blant annet informasjon om hvordan celler bygges og vedlikeholdes. De fleste organismer arver to forekomster av hvert gen; ett fra mor og ett fra far. Genene vil sammen danne rammeverket for blant annet hvordan en organisme vil se ut, fungere og hvilke sykdommer den er disponert for.

Genom: Den arvemessige informasjonen til en organisme som er kodet inn i organismens DNA. Det er et sted mellom 20 000 og 30 000 gener i det humane genom, som består av 23 kromosompar.

Genteknologi: Teknikk som kan brukes til å kartlegge, isolere, modi- fisere og ta opp DNA. Man kan for eksempel trekke ut et konkret gen med tilhørende arveegenskap fra en celle, og deretter plassere det inn i en ny organisme for å få den ønskelige egenskapen. I helsevesenet brukes genteknologi for å fremstille ulike medisiner.

Hormonbehandling: Hormonbehandling av kreft går ut på at kreftcel- lene ved enkelte krefttyper er avhengig av hormonell stimulering for å vokse. Ved å endre det hormonelle miljøet i kroppen kan man oppnå redusert tilvekst av kreftceller. Samtidig øker gjerne såkalt program- mert celledød (apoptose) i kreftcellene. Hormonbehandling er vanlig ved brystkreft, prostatakreft, kreft i livmor, skjoldbruskkjertelkreft, lymfekreft og leukemi.

  • Denne saken er en del av artikkelserien "Kreftforskningens revolusjoner", hentet fra UiBs forskningsmagasin Hubro. Vi har samlet alle artiklene i serien under.
  • Hubro har to utgaver i året. Du kan lese magasinet gratis på nett (Issuu.com), eller laste det ned som PDF.