Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bergen Open Research Archive

BORA (Bergen Open Research Archive) er Universitetet i Bergens åpne digitale forskningsarkiv. BORA inneholder masteroppgaver, doktoravhandlinger og andre vitenskapelige publikasjoner i fulltekst.

Main content

I UiBs åpne forskningsarkiv, Bergen Open Research Archive (BORA), er det mulig å tilgjengeliggjøre din masteroppgave, doktorgradsavhandling, kopier av vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og annet vitenskapelig materiale. Forskningspublikasjoner kan lastes opp i CRIStin for overføring til BORA. Ta kontakt ved spørsmål om rettighetsklarering.

Vitenskapelige arbeider i BORA

Som ansatt ved UiB kan du egenarkivere dine vitenskapelige arbeider i UiB sitt åpne arkiv BORA. Ved å gjøre dette gjør du arbeidet ditt mer synlig og det blir lettere å dele forskningen din med kollegaer. 

UiB vedtok i 2019 en instruks om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler som krever at en fagfellevurdert fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler skal lastes opp i Cristin. Artikler som blir lastet opp i Cristin blir overført til BORA og gjort åpent tilgjengelige i tråd med rettighetshavers retningslinjer.

Vitenskapelige arbeider som ikke er publisert har forfatter selv alle rettigheter til i følge Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen. Materiale der forfatter har overført rettighetene til andre må klareres med rettighetshaver før det kan gjøres tilgjengelig i BORA.

Du finner mer informasjon om egenarkivering hos openaccess.no sin FAQ. Utgiverne har ulike retningslinjer for egenarkivering, de fleste finner du i Sherpa/RoMEO.

Hvordan egenarkivere arbeidet ditt i BORA:

For arbeider som er registrert eller ønskes registrert i CRIStin, kan egenarkivering gjøres etter følgende oppskrift: 
Laste opp publikasjoner i Cristin

Det er også mulig å laste opp vitenskapelige arbeider direkte i BORA. Ta kontakt på bora@uib.no hvis du ikke er registrert som bruker i BORA.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

Masteroppgaver i BORA

Hvordan gjøre masteroppgaven din tilgjengelig i BORA?

Universitetet i Bergen oppfordrer alle masterstudenter til å gjøre oppgaven sin tilgjengelig i BORA.

Velg tilgjengeliggjøring i BORA når du leverer masteroppgaven til bedømmelse i Studentweb. Beståtte oppgaver blir overført til BORA etter sensur hvis du har godkjent tilgjengeliggjøring.

Hvis du takket nei til tilgjengeliggjøring i BORA når du leverte oppgaven, men ønsker å legge den ut i ettertid, kan du sende en epost med en signert lisens til bora@uib.no, eller til: Bergen Open Research Archive, Postboks 7808, 5020 Bergen

Du kan trekke tilbake oppgaven fra BORA ved å kontakte bora@uib.no  

Hvorfor gjøre masteroppgaven din tilgjengelig i BORA?

 • Masteroppgaver er en viktig del av norsk forskning.
 • Studenter, forskere og andre interesserte kan ha nytte av å lese oppgaven din. I BORA sprer du oppgaven din til andre på en enkel og effektiv måte.
 • BORA blir indeksert av Google, Google Scholar, biblioteksdatabaser og andre søketjenester. Oppgaven blir søkbar og tilgjengelig over hele verden.
 • Du kan vise til oppgaven din når du søker jobb.
 • BORA er et ikke-kommersielt system som sikrer langtidslagring. Masteroppgaven vil alltid være tilgjengelig gjennom en stabil lenke.
 • Du gir Universitetet i Bergen mulighet til å samle og synliggjøre sine publikasjoner online.

Universitetsbiblioteket mottar ikke lengre den trykte oppgaven, så BORA er det eneste stedet oppgaven gjøres tilgjengelig for lesing, nedlasting og kopiering.

Hvem eier rettigheter?

Du eier rettigheter til din masteroppgave, og du bestemmer om du ønsker å gjøre oppgaven tilgjengelig i BORA (studenter ved Det matematisk-naturfaglige fakultet må også ha godkjenning av veileder). Har oppgaven blitt finansiert av eksterne finansiører kan finansiør ha krav om tilgjengeliggjøring som må følges.

Vurderer du å publisere basert på oppgaven? Da kan du velge utsatt tilgjengeliggjøring ved innlevering. Informasjon om oppgaven blir da tilgjengelig i BORA, mens filen er lukket i 1-5 år (etter hvor lang utsetting du har valgt). Det vil gi deg tid til å publisere basert på oppgaven, samtidig som oppgaven blir automatisk tilgjengelig i BORA etter den valgte perioden. Det er også dette du velger dersom oppgaven er en del av et større, pågående forskningsprosjekt og ikke kan tilgjengeliggjøres med en gang. 

Alt materiale i BORA er beskyttet av åndsverksloven. Masteroppgaver blir tilgjengelig med en lisens som gir rett til lesing, nedlasting og kopiering til privat bruk. Forfatter beholder opphavsretten. UiB får en ikke-eksklusiv rett til å tilgjengeliggjøre masteroppgaven.

Dersom du ønsker å bruke en Creative Commons-lisens kan du kontakte bora@uib.no. Ved å velge en åpen lisens gir du utvidede brukerrettigheter til andre. 

Ved gjenbruk av andre sitt materiale må du spørre den som har skapt arbeidet/rettighetshaver om tillatelse. Dette gjelder for eksempel bruk av bilder, illustrasjoner og grafer i oppgaven. 

Les mer om dine rettigheter og gjenbruk av andre sitt materiale under Opphavsrett til eget vitenskapelig arbeid.

Doktoravhandlinger i BORA

Hvordan gjøre avhandlingen din tilgjengelig i BORA?

Ved innlevering av avhandlingen i Avhandlingsportalen må du si ja eller nei til tilgjengeliggjøring i BORA (det er også mulig å velge utsatt tilgjengeliggjøring. Informasjon om avhandlingen blir da tilgjengelig, mens filen er lukket for en valgt periode).

Sa du nei ved innlevering, men likevel ønsker å gjøre avhandlingen elektronisk tilgjengelig i ettertid, kan du sende lisens til bora@uib.no. Vi vil da overføre avhandlingen og gjøre den tilgjengelig. 

BORA sjekker rettigheter til artikler før avhandlingen blir lagt ut. Upubliserte artikler blir som standard ikke lagt ut, det skjer kun dersom du spesifikt ber om dette.

Hvorfor gjøre avhandlingen din tilgjengelig i BORA?

 • Forskere, studenter og andre kan ha nytte av å lese avhandlingen din. I BORA sprer du din forskning til andre på en enkel og effektiv måte.
 • BORA blir indeksert av Google, Google Scholar, bibliotekdatabaser og andre søketjenester. Avhandlingen blir søkbar og tilgjengelig over hele verden.
 • BORA er et ikke-kommersielt system som sikrer langtidslagring. Avhandlingen vil alltid være tilgjengelig gjennom en stabil lenke.
 • Du kan knytte lenken til din forskerprofil i CRIStin og andre nettsteder.
 • Du gir Universitetet i Bergen mulighet til å samle og synliggjøre sine publikasjoner online.

Hvem eier rettigheter?

Du eier som utgangspunkt rettigheter til din doktorgradsavhandling, men hvis hele eller deler av avhandlingen er publisert kan utgiver eier rettigheter. Da er det nødvendig å søke om tillatelse til å gjøre arbeidet tilgjengelig i BORA. Dette kan gjøres ved å sjekke kontrakt, nettsidene til utgiver, Sherpa/ROMEO-databasen (for artikler), eller ved å kontakte utgiver direkte.

Alt materiale i BORA er beskyttet av åndsverksloven. Doktorgradsavhandlinger blir tilgjengelig med en lisens som gir rett til lesing, nedlasting og kopiering til privat bruk. Forfatter beholder opphavsretten. UiB får en ikke-eksklusiv rett til å tilgjengeliggjøre avhandlingen.

Dersom du ønsker å bruke en Creative Commons-lisens istedenfor kan du kontakte bora@uib.no. Ved å velge en åpen lisens gir du utvidede brukerrettigheter til andre. 

Ved gjenbruk av andre sitt materiale må du spørre den som har skapt arbeidet/rettighetshaver om tillatelse. Dette gjelder for eksempel bruk av bilder, illustrasjoner og grafer i avhandlingen. Du trenger ikke å innhente tillatelse for arbeid som er tilgjengelig med en åpen lisens.

Les mer om dine rettigheter og gjenbruk av andre sitt materiale under Opphavsrett til eget vitenskapelig arbeid.

Artikkelbaserte avhandlinger

Utgiver eier vanligvis rettigheter til publiserte artikler. Unntaket er artikler publisert åpent (Open Access) med en åpen lisens. Da beholder forfatter opphavsretten og gir andre flere rettigheter til bruk.

BORA tar seg av rettighetsklarering for artikler, så du trenger ingen tillatelse fra utgiver.

Du må selv innhente tillatelse (muntlig eller skriftlig) til å tilgjengeliggjøre artikler fra medforfattere. Du trenger ikke tillatelse for artikler som er tilgjengelig med en åpen lisens.

Som oftest tillater utgiver at den aksepterte fagfellevurderte versjonen blir tilgjengelig, men ikke den endelige publiserte versjonen. Tar du vare på din fagfellevurderte forfatterversjon av artikkelen, er det større sannsynlighet for at komplett avhandling kan tilgjengeliggjøres i BORA.

De aller fleste utgivere tillater åpen tilgjengeliggjøring av preprint (manuskript versjon). Er du usikker kan det likevel være lurt å avvente tilgjengeliggjøring til artikkelen er akseptert for publisering.

Les mer om artikkelversjoner.

Artikler i avhandlingen blir listet opp med referanse og lenke til fulltekstversjon hos tidsskriftet (se eksempel fra BORA).

Mer informasjon om rettighetsklarering og artikkelversjoner. Ta kontakt på bora@uib.no hvis du har spørsmål.

Monografier

Hvis din doktorgradsavhandling er publisert eller er tenkt publisert hos et kommersielt forlag er det mulig at forlaget ikke vil tillate at avhandlingen er åpent tilgjengelig i BORA. Dette vil variere fra forlag til forlag, og gjerne i forhold til hvor mye avhandlingen blir bearbeidet i forbindelse med en ny utgivelse.

Vi anbefaler at du kontakter forlaget for å undersøke hvilke retningslinjer de har på dette området. Ofte vil det være mulig å tilgjengeliggjøre avhandlingen i ettertid, spesielt hvis boken ikke trykkes opp i nye utgaver. Mange utgivere av bøker gir rettigheter tilbake til forfatter etter noen år hvis forfatter søker om dette.

Mer informasjon om rettighetsklarering