Home
History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Emner

Temaomtale HIS203

Teorier, metoder og historiske kilder

Tekst og eit gamalt bilete
Photo:
Colonial Office photographic collection, The National Archives UK

Main content

Historikerens teorier, metoder og kilder preger i betydelig grad hennes framstilling av fortiden. HIS203 vil for det første gi studentene en innføring i hvordan selve teoribegrepet anvendes i historiske studier: hva menes med det, hva betyr det og hvordan er teorier med på å forme historiske framstillinger? For det andre gis en innføring i metoder som kan brukes for å undersøke ulike sider ved fortida. Hvordan er sammenhengen mellom spørsmål, valg av metode og forskningsresultat? Teori- og metodedelen av emnet utgjør ca. 1/3, mens kilder og kildekritikk utgjør ca. 2/3. I denne siste delen lærer studentene hvordan historikere arbeider med ulike kilder, som muntlige, ikke-skriftlige og skriftlige, kvalitativt materiale og kvantitativt materiale. Her anvendes kilder fra antikken til i dag, men selve kildematerialet kan veksle fra semester til semester. Studentene inviteres til å tenke selvstendig og kritisk om kilder og kildebruk i ulike sammenhenger, samtidig som koblingen mellom teori, metode og kilder synliggjøres.

Emnet vil gi studenten redskap til å arbeide selvstendig og kritisk med historiske framstillinger og kilder, forstå ulike sjangre og spesielle problem og muligheter som knytter seg til dem. Studenten blir dermed i stand til å stille seg kritisk både til historiske kjelder og til historisk forskingslitteratur, tenke konstruktivt på hvordan kildene best kan anvendes, og til å bruke kildene i egne fremstillinger.

Gjennom skriving av to oppgaver (2000–3000 ord) lærer studenten hvordan teorier og metoder kan brukes til å etablere ny kunnskap om fortida, og hvordan historiske kilder kan brukes kritisk og konstruktivt. Emnet vil normalt tas sammen med HIS250, bacheloroppgaven.

Den første oppgaven skrives tidlig i semesteret, den andre omtrent midtveis. Studentene vil få en kommentar på oppgavene og deretter en uke på å skrive en ny versjon. Den tredje oppgaven, ved slutten av semesteret, blir bare levert en gang.