Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kontraktsvilkår

1.1.  INNHOLD OG ORGANISERING AV STUDIET

Innhald og organisering av studiet går fram av kursomtalen og emnebeskrivelse for kurset.

1.2.  RETTAR OG PLIKTER

Deltakar kan vente at Universitetet i Bergen

 • tilbyr undervisning og vurdering som er i samsvar med
  emnebeskrivelsen
 • skriv ut karakterutskrift og/eller kursbevis ved bestått studium

 Universitetet i Bergen ventar at deltakar

 • har eller skaffar seg naudsynte forkunnskapar
 • har tilstrekkelege norskkunnskapar til å følgje undervisninga dersom
  norsk ikkje er deltakaren sitt morsmål
 • set seg grundig inn i emnebeskrivelsen for kurset, som gjev dei formelle rammene for mellom anna mål og innhald i kurset og vurderingsordningar
 • set av naudsynt tid til undervisning og sjølvstudium og deltek aktivt med andre deltakarar i læringsprosessen
 • held seg oppdatert med omsyn til informasjon om kurset som vert lagt ut på
  Mitt UiB
 • held seg orientert om rettane og pliktene sine, mellom anna i høve til eksamen og sensur som vert arrangert etter Lov om universiteter og høgskoler av 1.4.2005, §§ 3-9, 3-10, 5-2, 5-3 og Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen fastsett av Universitetsstyret 16.02.2012. 


2. ATTERHALD

UiB må ha eit minimum tal på deltakarar for at kurset skal verte sett i gang. Dersom det vert for få deltakarar kan emnet verte avlyst eller utsett. Nokre kurs har også eit avgrensa tal på plassar.