Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Handlingsplan for formidling 2018 - 2020

Det juridiske fakultet sin handlingsplan for formidling 2018 - 2020.

Main content

Det er vedtatt at formidlingsplanen skal forlenges ut 2020.

Innledning

Formidling av kunnskap om rettsregler, rettsstaten og rettens rolle i samfunnet kan skje på flere måter og i mange ulike sammenhenger. En grunnpremiss for all formidling er at det finnes møtesteder og kontaktpunkter for den kunnskapen som skal formidles.

Utgangspunktet for formidlingsaktivitetene ved Det juridiske fakultet er både kunnskapsbasen fakultetet rår over og den nye kunnskapen som er under utvikling i forskningsprosjekter ved fakultetet.

Med Dragefjellet lærings- og formidlingssenter står Det juridiske fakultet godt rustet til å ta i bruk ulike formidlingsteknikker når rettsvitenskapelig kunnskap skal formidles. I denne handlingsplanen vil vi primært peke på ulike tiltak som kan bidra til å etablere gode møteplasser og kontaktpunkter for kunnskapsutvikling om rettsregler, rettsstaten og rettens rolle i samfunnet i 2018-2019. Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er ett av flere tilgjengelige verktøy når ulike møtepunkter skal realiseres.

Formidling er ikke en enveis prosess, men handler om gjensidig utvikling av nye erkjennelser. Egenverdien av formidling kan gi forskere motivasjon til å formidle. Samtidig må det erkjennes at ulike forskere vil ha ulik opplevelse av mestring og egenutbytte av formidling for ulike målgrupper.

Handlingsplanen sondrer mellom fem ulike målgrupper som formidling fra fakultetet totalt sett må ha ambisjoner om å nå ut til, sortert etter omfang: 1) Allmennheten (herunder pressen og sosiale medier) 2) Rettslige institusjoner (profesjonsområdet) 3) Det rettsvitenskapelige miljøet (fagfeller) og 4) Juridiske studenter 5) Politikere og de instanser som finansierer forskning.

I fakultetet sin strategi står det at forskere på fakultetet "... skal vere i front med å formidle kunnskap om rettsreglane, rettsstaten og retten si rolle i samfunnet". Handlingsplanen for formidling peker på prioriterte tiltak for å skape kontaktpunkter mellom fakultetets ansatte og de fem målgruppene i handlingsperioden.

Mål

Formålet med denne handlingsplanen er å peke ut tiltak som kan bidra til å synliggjøre fakultetets kunnskapsbase, gi forskere incentiv til å formidle og forenkle valg av formidlingsaktiviteter.

Det langsiktige målet med handlingsplanen er at forskere ved fakultetet skal være i front med formidling innen sine fagområder slik at forskere og fakultetet er synlig både nasjonalt og internasjonalt innen det rettsvitenskapelige området.

Innsatsområde: Synlighet i samfunnet og i samfunnsdebatten

Ved Det juridiske fakultet ønsker vi å kommunisere både forskning og utdanning ut til et bredt publikum. For å få dette til må kommunikasjon skje via flere kanaler og i flere medium som eksempelvis i tradisjonelle massemedier, ved deltagelse på viktige samfunnsarena, ved deltagelse i det offentlige rom og i sosiale media. Fakultetet må i denne forbindelse også ta i bruk ny teknologi og inkorporere nye trender i arbeidet med formidling og kommunikasjon.

Målgrupper for dette innsatsområde er hovedsakelig: Allmenheten, rettslige institusjoner og politikere og de instanser som finansierer forskning.

Innsatsområde: Forskningsformidling

Forskningsformidling handler om å gjøre forskning, i bred forstand, synlig for flere interessenter eller grupper av interessenter som måtte ha en interesse av forskning fra Det juridiske fakultet. Denne formidlingen skjer i all hovedsak fra forskeren selv gjennom eksempelvis publikasjoner, konferansebidrag, nettverk, forskningsdata, tverrfaglige prosjekt, siteringsstatistikker og så videre.

Da fakultetet tar utgangspunkt i forskeren selv og i kunnskapen som forskeren innehar, skal fakultetet legge strategier som kan hjelpe forskeren i arbeidet med å synliggjøre sin kunnskap for fagfeller, politiske aktører, finansiører eller for samfunnet for øvrig. Målet med forskningsformidlingen er å nå disse strukturert og målrettet på en slik måte at de selv vil evne å bruke resultatene fra fakultetet sine forskere i sine egne arbeider.

Målgrupper for dette innsatsområde er hovedsakelig: Det rettsvitenskapelige miljøet nasjonalt og internasjonalt, rettslige institusjoner og politikere og instanser som finansierer forskning.

Innsatsområde: Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Læringssenteret spiller en viktig rolle i formidlingsarbeidet på fakultetet spesielt og UiB generelt. Læringssenteret har allerede en sentral rolle innen undervisning og dekning av arrangementer,  men har fortsatt mye å tilføre  formidlingsarbeidet ved fakultetet.

Det er en prioritet å øke bruken av DLF i forskningsarbeidet ved fakultetet. DLF kan bidra til å hjelpe forskeren til synlighet på nye arenaer, og til å løfte forskning, forskningsfelt og tema som våre forskere er opptatt av. DLF er også en viktig institusjon for å synliggjøre fakultetet utad.

Målgrupper for dette innsatsområdet er: Juridiske studenter, allmennheten, rettslige institusjoner, det rettsvitenskapelige miljøet, og politikere og de instanser som finansierer forskning.

Innsatsområde: Intern kommunikasjon

Formidling er et stort område som krever arbeid på flere fronter, også internt på fakultetet.

I ulike sammenhenger har ansatte ved fakultetet etterlyst fysiske møteplasser der en kan få informasjon om andres forskning eller annet arbeid som foregår ved fakultetet. Denne etterlysningen viser et konkret behov for informasjon som det er viktig å etterkomme gjennom etablering av ulike møteplasser.

I tillegg er Fakultetsnytt en så viktig digital kanal for informasjon for de ansatte, at en må se nærmere på hvordan denne kanalen kan utvikles videre.

Fakultetets studenter har gjennomgående begrenset kunnskap om aktiviteten som foregår ved fakultetet, bortsett fra det som angår deres egen undervisning. Dette er uheldig med tanke på akademisk bevisstgjøring, rekruttering til stillinger, og det inntrykket fakultetet etterlater seg overfor studentene ved endt utdannelse. Også på dette punktet er det derfor behov for møteplasser. Møteplasser mellom studenter og fakultetets ansatte kan formidle innholdet i fakultetets virksomhet på en god måte.

Målgrupper for dette innsatsområde er: Ansatte og studenter ved fakultetet.

Forkortelser:
DLF – Dragefjellet lærings- og formidlingssenter.
KA – Kommunikasjonsavdelinen.
NFR – Norges Forskningsråd.
NVI – Norsk Vitenskapsindeks (tellekantordningen).
SoMe – Sosiale media.
 

A.INNSATSOMRÅDE: SYNLIGHET I SAMFUNNET OG I SAMFUNNSDEBATTEN

DELMÅL

AKTIVITET

ANSVARLIG

Skape nye møteplasser

 • Arrangere seminar på åpne samfunnsarena som bibliotek eller litteraturhuset.
 • Arrangere workshops der aktører i det praktiske rettsliv blir invitert.
 • Samarbeid med DLF om opptak/strømming av faglige arrangementer som fakultetets ansatte har tatt initiativet til.
 • Vitenskapelige
 • Kommunikasjonsteamet
 • DLF

Øke deltakelse i samfunnsdebatter

 • Bidra med kronikker eller andre innlegg i media (inkl. sosiale medier).
 • Delta i nyhetssendinger, debattprogram eller andre lignende debattarena.
 • Vitenskapelige
 • Kommunikasjonsteamet
 • DLF

 

Øke synlighet i media og på digitale flater

 • Samarbeide med KA om innsalg av saker.
 • Arbeide målrettet mot media for å synliggjøre våre saker og personer.
 • Bruke nettverk og kunnskap om mediebransjen til å løfte de riktige sakene og personene inn mot media.
 • Utarbeide strategier for medietrening for ansatte.
 • Opprette veiledningstjenester (digitalt og/eller fysisk) for forskere som ønsker hjelp til å bli synlige på digitale flater.
 • Vurdere incentivordninger for formidling for vitenskapelig ansatte.
 • Vurdere økt fokus på formidling for stipendiater på forskerskolen og i veiledning.
 • Vitenskapelige
 • Kommunikasjonsteamet
 • DLF

Styrke fakultetets visuelle profil på Web

 • Legge strategi for, og gjøre endringer på fakultetets web. Med spesielt fokus på å løfte frem fakultetets forskning.
 • Vurdere andre kommunikasjonsplattformer og se til at disse er i tråd med UiB sine systemer og ønsker.
 • Kommunikasjonsteamet
 • DLF

 

B. INNSATSOMRÅDE: FORSKNINGSFORMIDLING

DELMÅL

AKTIVITET

ANSVARLIG

Øke bevisstheten om valg av publiseringskanaler

 • Gjøre bibliometriske og altmetriske analyser av publiseringen fra fakultetet.
 • Utarbeide oversikt over forskningssaker på SoMe, web og andre format.
 • Utarbeide oversikt over forskningssaker i media.
 • Kommunikasjonsteamet
 • Vitenskapelige
 • Fakultetsledelse

Øke fokus på åpen tilgjengeliggjøring og åpen vitenskap

 • Økt synliggjøring av NVI publikasjoner og avhandlinger.
 • Legge strategier for å møte krav om åpen vitenskap fra NFR og EU i fakultetet sine eksternsøknader og politikk.
 • Legge til rette for faglige slik at de enkelt kan gjøre sin forskning åpen.
 • Vitenskapelige
 • Fakultetsledelse
 • Kommunikasjonsteamet

 

Øke fokus på formidlingsplaner i eksternsøknader om midler

 • Bistå forskere i utvikling og kvalitetssikring av formidlingsplaner i prosjektsøknader.
 • Etablere rutiner for oppfølging av formidlingsplanene i innvilgede søknader.
 • Forsknings- og stabsseksjonen
 • Kommunikasjonsteamet
 • DLF

C. INNSATSOMRÅDE: DRAGEFJELLET LÆRINGS- OG FORMIDLINGSSENTER

DELMÅL

AKTIVITET

ANSVARLIG

Synliggjøre dlf som en spydspiss for digital formidling ved fakultetet og uib

 • Markedsføre senteret sine tjenester blant vitenskapelig ansatte på fakultetet og UiB.

 

 • Fakultetsledelse
 • DLF
 • Kommunikasjonsteamet

 

Tilrettelegge for bruk av DLF sine tjenester

 • Etablere rutiner for bruk av DLF for fakultetets ansatte og UIB for øvrig.
 • Studieseksjonen
 • Forsknings- og stabsseksjonen
 • DLF
 • Kommunikasjonsteamet

Øke DLF sin produksjon av relevant materiale til bruk i fakultetets undervisning og forskning

 • Koordinere undervisningsplanlegging/ gjennomføring med aktivitetene ved DLF.
 • Koordinere produksjon av video i Canvas slik at disse kan brukes i undervisningen.
 • Invitere forskergruppene til å sende arrangementsoversikter til DLF.
 • Studieseksjonen
 • Forsknings- og stabsseksjonen
 • DLF

D.INNSATSOMRÅDE: INTERN KOMMUNIKASJON

DELMÅL

AKTIVITET

ANSVARLIG

Øke antall fysiske møteplasser mellom ulike grupper på fakultetet

 • Opprette møteplasser for formidling mellom studenter og ansatte.
 • Opprette flere møteplasser for informasjonsflyt mellom ansatte.
 • Fakultetsledelse
 • Studieseksjonen
 • Forsknings- og stabsseksjonen
 • Vitenskapelige
 • Kommunikasjonsteamet

 

Styrke fakultetsnytt

 • Evaluere form og innhold på dagens Fakultetsnytt.
 • Justere form og innhold i Fakultetsnytt, basert på resultat fra evalueringen.
 • Fakultetsledelse
 • Kommunikasjonsteamet