Home
Administrative Development Prosject (at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Organisering

Prosjektorganisering

Fakultetsstyret vedtok 2. oktober 2014 mandat for Prosjektgruppen i Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet, og ga derigjennom klarsignal til oppstart av prosjektet. Prosjektgruppen har ansvar for å koordinere og gjennomføre arbeidet i det administrative utviklingsprosjektet. Prosjektet er en del av strategiprosessen ved fakultetet, og styringsgruppen for strategiprosessen er derfor en viktig høringsgruppe underveis i prosjektet.

Prosjektorganisering

Main content

Prosjektgruppen har hatt følgende møter:

 • Onsdag 15.oktober 2014
 • Onsdag 12. november 2014
 • Torsdag 17. desember 2014
 • Mandag 9. februar 2015
 • Mandag 2. mars 2015
 • Torsdag 12. mars 2015 

Referat fra møtene finnes i vedleggsboksen på høyre side. 

Nyhetssak fra første møte i prosjektgruppen finnes her.

 

 

Mandat for Prosjektgruppen ble vedtatt av Fakultetsstyret 2. oktober 2014.

 

Prosjektgruppen skal: 

 • Koordinere og gjennomføre administrasjonsutviklingsprosjektet i tråd med målene for prosjektet og styringsgruppens prioriteringer.
 • Ha et særskilt ansvar for å legge til rette for medarbeidermedvirkning.
 • Utarbeide framdriftsplaner underveis i prosjektet. Den overordnede tidsplanen for prosjektet skal være stram og tydelig i forhold til forventede resultater og delleveranser.
 • Tilrettelegge arbeidet for de ulike delprosjektene/arbeidsgruppene og for at disse gjennomføres i tråd med vedtatte framdriftsplaner.
 • Utarbeide en overordnet kommunikasjonsplan for løpende informasjon fra prosjektet og dialog med de administrativt ansatte, foreningene og administrative ledere. Dialog med fakultetets studenter og phd-kandidater må sikres gjennom å etablere egnede samarbeidsfora.
 • Ha ansvar for å fortløpende anbefale strakstiltak for fakultetsledelsen – quickwins underveis i prosjektet. I dette ligger også ansvar for dialog med fakultetsledelsen om status for de foreslåtte tiltakene.
 • Rapportere til styringsgruppen og jevnlig legge fram status om framdrift og resultater i arbeidet.
 • Identifisere områder som faller utenfor de tre arbeidsgruppenes hovedområder og områder som ligger i grenseflatene mellom disse, og eventuelt opprette mindre undergrupper ved behov.
 • Legge fram forslag til prioriterte innsatsområder og organisering, basert på arbeidsgruppenes innspill og øvrige forslag som er kommet opp i prosessen.